Kết nạp đảng viên là người có đạo ở Kim Sơn

Chi bộ thôn Khanh Hải (xã Văn Hải, Kim Sơn) kết nạp đảng viên là người có đạo, tháng 7-2019.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo, Huyện ủy Kim Sơn đã tập trung xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 30-8-2008 về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên đối với quần chúng có đạo; Thông tri số 19-TT/HU ngày 11-9-2008 về đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng nhằm thành lập chi bộ ở những xóm chưa có đảng viên, xóm thuộc chi bộ ghép… Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, giác ngộ cho đồng bào có đạo hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, từ đó tích cực phấn đấu vào Đảng. Hằng năm, huyện mở 4 - 5 lớp nhận thức về Đảng, mỗi lớp trung bình từ 70 đến 100 học viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nghiên cứu phối hợp với một số xã vùng khó khăn, đông đồng bào có đạo mở các bồi lớp nhận thức ngay tại cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng có đạo tham gia học tập nâng cao nhận thức, giác ngộ về Đảng… Đặc biệt, khi Đảng ta phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo về việc tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện. Trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Kim Sơn đã tổ chức 4 lớp học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện cho các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo với 1.384 lượt người tham gia, trong đó có 1 lớp học chung cho cả hai tôn giáo, 2 lớp cho đạo Phật và 1 lớp cho đạo Công giáo. Ngoài ra các xã có đông đồng bào có đạo cũng tổ chức học tập với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Do đó đã góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ về Đảng cho đồng bào có đạo.


Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho đảng bộ các xã, thị trấn, trong đó có chỉ tiêu về kết nạp đảng viên là người có đạo. Trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao, đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ trực thuộc về phát triển đảng viên, trong đó quan tâm, chú trọng tới những chi bộ khó khăn, ít đảng viên, đảng viên tuổi cao, sức yếu. Từ năm 2004 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 438 đảng viên là người có đạo.

Ngoài việc kết nạp đảng viên ở các thôn, xóm, phố và các cơ quan, đơn vị, những năm qua Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Sơn thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện chú trọng bồi dưỡng những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, có nhiều đóng góp trong các hoạt động, phong trào của nhà trường để phát triển đảng viên, trong đó quan tâm đến các em học sinh là người có đạo. Chỉ đạo các đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ để xét đi học các lớp nhận thức về Đảng và giao nhiệm vụ để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các em phấn đấu vào Đảng. Từ năm 2006 đến nay, toàn huyện Kim Sơn đã kết nạp 136 quần chúng ưu tú là học sinh các trường trung học phổ thông vào Đảng, trong đó có 25 học sinh là người có đạo.

Việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên là người có đạo vào Đảng ở một số chi bộ cũng có sự linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng quy định của Điều lệ Đảng, vừa bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Trong lễ kết nạp đảng viên, nhiều chi bộ đã mời người thân trong gia đình, đại diện các đoàn thể chính trị-xã hội đến dự, qua đó người có đạo vào Đảng và người thân của họ đều cảm thấy vinh dự, tự hào, thấy được vai trò, trách nhiệm của mình và của gia đình trong việc chấp hành và vận động họ hàng, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hương ước, quy ước của địa phương.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên là người có đạo, Huyện ủy Kim Sơn tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chủ động phát hiện, lựa chọn quần chúng trưởng thành qua các phong trào, hoạt động ở cơ sở cử đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng, tạo nguồn cho các năm sau. Rà soát đối tượng quần chúng là người có đạo đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng để bồi dưỡng, hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp vào Đảng.

Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức, lối sống văn hoá, ý thức công dân, đồng thời tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chính sách đại đoàn kết dân tộc, chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, từ đó củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất