Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam nâng cao chất lượng đảng viên

       Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

Hiện nay, hầu hết đảng viên thuộc Đảng bộ Cục được đào tạo bài bản về chuyên môn, số đảng viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm hơn 70,3% tổng số đảng viên (trong đó trình độ cử nhân chiếm tỷ lệ 59,35%, thạc sĩ chiếm 10,77%, tiến sĩ chiếm 2,34%,). Ngoài ra, số lượng đảng viên là kỹ sư chiếm 25,24%, máy trưởng và sỹ quan chiếm 3,4%. Nhiều đồng chí được bồi dưỡng nâng cao về trình độ lý luận chính trị; có vốn sống và kinh nghiệm thực tế, tận tụy với công việc, có khả năng đáp ứng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2010 đến nay, qua đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm, toàn Đảng bộ có số lượng đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ khá cao, trong đó có 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính riêng năm 2016, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 74,8%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 15,7%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 1,43% trên tổng số đảng viên. Đảng bộ Cục Hàng Hải Việt Nam được Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải công nhận tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh năm 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam còn những hạn chế như: Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống, còn làm việc theo thói quen; phong cách và lề lối làm việc chậm được đổi mới, còn ỷ lại vào tổ chức, cấp trên. Do các tổ chức đảng trực thuộc xa nhau về khoảng cách địa lý, đảng viên phân tán khắp trên địa bàn cả nước nên việc quản lý và kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm, sự tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong điều kiện mới của nhiều đảng viên vẫn còn thấp. Năng lực, trình độ một số đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, để nâng cao tính tiên phong, gương mẫu và chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Hai là, làm tốt công tác phát triển đảng viên, đánh giá, phân loại và sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người đảng viên thoái hóa về tư tưởng chính trị, vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước ra khỏi Đảng. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát gắn với thi hành kỷ luật Đảng.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, vai trò giám sát của công chức, viên chức trong cơ quan cùng tham gia quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng nơi công tác với tổ chức đảng nơi cư trú. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện các nghĩa vụ công dân nơi cư trú, kịp thời biểu dương những đảng viên thực hiện tốt. Đại diện cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang công tác khi cần thiết tiến hành trao đổi ý kiến với đại diện cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang cư trú để nắm tình hình đảng viên.

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động, tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, nhất là về lý luận chính trị, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về chuyên môn, nghiệp vụ. Liên hệ mật thiết với quần chúng, tôn trọng, lắng nghe học hỏi quần chúng; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất