Đảng viên phải làm gì trước nguy cơ diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

Chưa bao giờ đội ngũ đảng viên đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức về tư tưởng như hiện nay. Vẫn là những nguy cơ đến từ bên ngoài và những thách thức ngay nội tại nhưng sự khó khăn đã được đẩy lên một mức cao hơn. Nguy cơ diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị không còn là vấn đề cảnh báo, mà tồn tại thường trực buộc đảng viên phải đối mặt và giải quyết. 

Đánh giá thực trạng vấn đề này, Đảng ta đã chỉ rõ các nguyên nhân chủ yếu: Đó là, dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cùng với những hạn chế trong quá trình lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trên mọi lĩnh vực làm cho tình hình kinh tế - xã hội đất nước gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế là có thực. Bên cạnh đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng; sự yếu kém về trình độ, năng lực và nghiệp vụ chuyên môn ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những sở hở, khuyết điểm, những bất mãn của 1 số cán bộ, đảng viên, thanh niên về sự yếu kém trong năng lực quản lý, từ đó xuyên tạc, kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự chính là những nhân tố tác động không nhỏ đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngoài những nguyên nhân cơ bản nêu trên thì việc các thông tin định hướng chính thống chậm hoặc thiếu đầy đủ trong khi đó mạng xã hội là kênh thông tin ít được kiểm chứng, gây nhiều hoài nghi lại tác động hằng ngày đến mọi người.

Vậy đảng viên cần phải làm gì để giữ vững bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức cách mạng người đảng viên cộng sản của mình?

Một là, đảng viên cần giữ vững lập trường Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt  đối trung thành với lý tưởng của Đảng, giữ vững lòng tin với chế độ, từ đó trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc; cảnh giác, sáng suốt trong nhận định các vấn đề, sự việc và đánh giá, phản biện tình hình. Việc nâng cao kiến thức, trình độ lý luận chính trị, khoa học, kỹ thuật sẽ giúp đảng viên nhạy bén, sắc sảo trong nhận thức, nắm bắt và phản ứng nhanh nhạy, đúng định hướng chính trị trước mỗi tình huống, vấn đề đặt ra theo quan điểm của Đảng.

Hai là, trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên cần tự giác, tích cực, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, của người đảng viên, thẳng thắn, trung thực trong mọi vấn đề vì mục tiêu xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ; chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bởi đây chính là môi trường chính thống có tổ chức trong việc giáo dục, quản lý, giám sát đảng viên, là nơi đầu tiên làm công tác phòng ngừa, xây dựng, chỉnh đốn, ngăn chặn, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của mỗi đảng viên.

Ba là, mỗi đảng viên cũng cần thường xuyên tự rèn luyện tư cách cá nhân, tu dưỡng đạo đức cách mạng, học  tập và làm  theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách  Hồ Chí  Minh, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tự trang bị "đề kháng" cho mình trước những cám dỗ vật chất, trước các luận điệu ru ngủ hay lối sống hưởng thụ, lãng phí, xa hoa.

Bốn là, để phòng, chống hiệu quả  trước  nguy cơ  diễn biến, suy thoái tư tưởng chính trị trong đội ngũ đảng viên hiện nay, mỗi đảng viên cần xác định rõ, đó là một thứ "giặc nội xâm", là cuộc đấu tranh diễn ra thường xuyên, gay go, phức tạp và vô cùng nguy hiểm. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải  nghiêm túc  nhìn nhận và  xác định cần gắn mình vào tập thể, là lực lương nòng cốt để đấu tranh, phản bác; tuyên truyền trên các trạng mạng xã hội. Cấp ủy thường xuyên đổi mới và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng đối với đẩy mạnh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ đảng viên, chủ động đấu tranh bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của từng tổ chức đảng, cũng như của từng đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất