Bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; các nhà báo lão thành và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Trung ương, Hà Nội và các địa phương;

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý;

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo cùng toàn thể các đồng chí và các bạn lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất!

Kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

Có lẽ chưa bao giờ, theo thời gian và sự vận động của thế giới, vai trò và sức mạnh của báo chí truyền thông lại mang tầm vóc, sự ảnh hưởng to lớn, mạnh mẽ và hiệu ứng sâu sắc như hiện nay. Nó đang làm cho thế giới nhỏ lại hơn, các quốc gia, dân tộc xích lại gần nhau hơn và thế giới trở nên “phẳng” hơn.

Nền báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ nhà báo qua các thời kỳ, và hiện nay với hơn 850 cơ quan báo chí, hơn 18 ngàn nhà báo và hàng vạn những người viết báo không chuyên; tất cả mang “duyên nợ” với Đảng, theo ý Đảng, hợp lòng dân đã cùng nhau làm nên những thành tựu to lớn và sâu sắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ở chừng mực nào đó và ở bất cứ góc độ nào, đều có thể nói, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới có một phần đóng góp rất quan trọng và vinh dự cao cả thuộc về giới báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng nước nhà.

Kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

Sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 86 năm qua đã chỉ rõ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề then chốt quyết định vận mệnh của Đảng và chế độ. Điều đó đã được khẳng định trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định một trong 8 phương hướng cơ bản để thực hiện mục tiêu tổng quát xây dựng đất nước ta là ”xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Có thể nói, chưa bao giờ trong tiến trình đổi mới toàn diện, đồng bộ; vị trí, vai trò, năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng đòi hỏi được khẳng định và nâng cao toàn diện như hiện nay và công tác xây dựng đảng ngày càng giữ vị trí then chốt như lúc này.

Nhìn lại chặng đường suốt từ khi có Đảng, nhất là sau 30 năm đổi mới vừa qua, chúng ta khẳng định rằng, nền báo chí cách mạng nước nhà đã đóng góp to lớn và phong phú vào công tác xây dựng đảng. Báo chí đã góp phần hết sức quan trọng cả trên phương diện tổng kết thực tiễn và bình diện nghiên cứu lý luận, trực tiếp nâng cao tầm vóc, sứ mệnh cầm quyền và uy tín chính trị xã hội và quốc tế của Đảng ta.

Tôi đề nghị chúng ta thể hiện niềm tự hào, biểu dương ghi nhận sâu sắc và nhiệt liệt cổ vũ công lao to lớn đó của nền báo chí cách mạng nước nhà!

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, quyết sách 15 vấn đề lớn và 6 nhiệm vụ trọng tâm mệnh hệ tới thành công của sự nghiệp đổi mới toàn diện và đồng bộ. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện, có 2 nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng nhằm nâng vị thế, năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng ta ngang tầm công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế trong thời đại ngày nay. Như thế đủ thấy, công tác xây dựng đảng hết sức quan trọng và mang ý nghĩa thành bại tới nhường nào; mà trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng ở Trung ương và toàn thể các cấp ủy của toàn Đảng, của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Như thế cũng càng cho thấy, nhiệm vụ của nền báo chí nước nhà đối với Đảng và công tác xây dựng đảng ngày càng to lớn và nặng nề. Đảng và nhân dân ta giao trọng trách vẻ vang và gửi niềm tin tưởng đó cho những người làm báo.   

Để báo chí góp phần thực hiện trọng trách đó, không ngừng cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta trong công tác xây dựng Đảng, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản – cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cùng Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì và công bố Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, được tổ chức và trao hằng năm, mang tên “Búa liềm vàng”.

Kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội”. Năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cũng là năm Giải Búa liềm vàng năm thứ Nhất được trao vào dịp sinh nhật Đảng, mồng 3 tháng 2 năm 2017. Đây là dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục của toàn Đảng, toàn dân và toàn thể nền báo chí nước nhà thực hiện trọng trách của mình để góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và góp phần vào thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tôi trân trọng đề nghị, trên cơ sở những quyết sách của Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng, về đổi mới công tác tư tưởng lý luận; cấp ủy các cấp, lãnh đạo ban biên tập các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình nghiên cứu xây dựng chương trình; tổ chức tuyên truyền đồng bộ, thống nhất, phong phú, sinh động về Đảng và công tác xây dựng đảng một cách đa dạng, sâu sắc, kịp thời và hấp dẫn. Trong rất nhiều vấn đề cơ bản và quan trọng về Đảng và công tác xây dựng đảng hiện nay, xin được nhấn mạnh: hệ thống chính trị và nhất là các tòa soạn cần tập trung tâm huyết, trí tuệ và công sức dành cho việc nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền, vận động, thuyết phục những vấn đề mới và khó, có tính quy luật và quy luật về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền; làm thế nào để cụ thể hóa được Cương lĩnh, Nghị quyết, cũng như giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan để Đảng thực hiện sứ mệnh cầm quyền, nguyên tắc cầm quyền, nội dung cầm quyền, phương thức cầm quyền, cơ sở cầm quyền, điều kiện cầm quyền, môi trường cầm quyền, nguồn lực cầm quyền, những nguy cơ đối với sự cầm quyền của Đảng… Tất cả những người quan tâm đến công tác báo chí tuyên truyền, giới báo chí nước nhà tiếp tục phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả giải quyết những vấn đề trên nhằm góp phần trực tiếp nâng cao vị thế cầm quyền, năng lực cầm quyền, sức mạnh, uy tín cầm quyền và trách nhiệm cầm quyền của Đảng ta ngang tầm nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế hiện nay.  

Tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở và từng đảng viên, các cơ quan lãnh đạo và cơ quan tham mưu của Đảng, các thành viên của hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế, các tổ chức kinh tế, xã hội trên các địa bàn và lĩnh vực hoạt động… chủ động và tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công việc của mình, phối hợp chặt chẽ và cụ thể với báo chí, giúp đỡ các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo nghiên cứu, tác nghiệp thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng. 

Tôi cũng trân trọng đề nghị đồng bào ta, dù ở trong nước hay nước ngoài, từ miền xuôi tới miền ngược, từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa xôi hăng hái tham gia xây dựng Đảng; giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí, các nhà báo tác nghiệp… Tất cả vì sự vững mạnh, trong sạch toàn diện của Đảng - “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân lao động”, như lời dặn dò và tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đó cũng chính là tư tưởng, tình cảm và khát vọng của nhân dân ta.

Kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

Hôm nay là Ngày sinh thứ 126 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! Hôm nay cũng là ngày ra mắt và phát động giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang danh hiệu “Búa liềm vàng”. Các sự kiện hội tụ với nhau, chúng ta hội ngộ về đây, để cùng nhau bàn định và gánh vác trọng trách công việc khó khăn, nhọc nhằn song rất vẻ vang, mà Đảng và nhân dân giao cho chúng ta. Với ý nghĩa đặc biệt đó, với truyền thống, kinh nghiệm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, với sự ủng hộ và giúp đỡ vô giá của các tầng lớp nhân dân, chúng tôi tin tưởng rằng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên “Búa liềm vàng” sẽ được các tầng lớp nhân dân, các đồng chí và đồng bào trong và ngoài nước sẽ đón nhận với tình cảm nhiệt thành nhất và tham gia nhiệt tình, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trả lời các nhà báo nước ngoài năm 1946: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị công tác và cuộc sống của mình!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất