Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM              
             BAN TỔ CHỨC                                       
                                                                                        Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

                      *

       Số 1345  - CV/BTCTW            

V/v đôn đốc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

 

         Kính gửi:  -  Các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương;

 - Các đồng chí Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

 Ngày 25-5-2016, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký ban hành Công văn số 726-CV/BTCTW đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Sau khi tiếp nhận Công văn trên, đến nay hầu hết các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, hội nhà báo và cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý phối hợp triển khai hưởng ứng Giải. Một số địa phương (Thái Nguyên, Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thanh Hóa, Bến Tre, Tiền Giang…) các cơ quan báo chí đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền phong phú, thiết thực, có nhiều tác phẩm đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều địa phương mới dừng ở việc phát động, hướng dẫn triển khai Giải, chưa có thêm nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

            Để Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng thu được nhiều kết quả thiết thực, Ban Tổ chức giải đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo ban tuyên giáo phối hợp với ban tổ chức tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương hướng dẫn, gợi ý những nội dung mới, kết quả nổi bật cùng những vấn đề mới, vấn đề khó đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng để các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý bám sát thực tiễn sinh động, tìm tòi, phát hiện để sáng tác các tác phẩm báo chí mang đậm tính thực tiễn và sức lan tỏa cao để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội.

2. Phân công ban tổ chức của tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc là cơ quan thường trực để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện hưởng ứng Giải để đồng chí Bí thư các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kịp thời chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả của giải.

3. Chỉ đạo ban tổ chức của tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc hằng quý, có báo cáo về kết quả triển khai Giải ở các địa phương và đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi về Ban Tổ chức Trung ương để có thông tin chỉ đạo chung, góp phần vào thành công của Giải.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Phạm Minh Chính, Trưởng Ban (để b/c);

- Lãnh đạo Tạp chí CS (để phối hợp);

- Lãnh đạo Đài THVN (để phối hợp);

- Lãnh đạo Hội NBVN (để phối hợp);

- Lưu VP, TC XDĐ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Mai Văn Chính

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất