Đảng bộ Quân sự tỉnh Điện Biên học và làm theo Bác
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2015 nhận Giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Điện Biên đã có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả trong tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quân sự tỉnh đã thể hiện trách nhiệm chính trị cao, có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong lời nói và việc làm, tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 145-KH/ĐU về triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng bộ; lập bộ phận giúp việc cho Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao, hằng năm bộ phận giúp việc tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, triển khai cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện chặt chẽ các nội dung của Chỉ thị. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ ra nghị quyết lãnh đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với tập thể và từng cá nhân.

Cấp ủy các cấp đã nhận thức đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài, là việc làm thường xuyên, trở thành nền nếp trong sinh hoạt hàng ngày của tổ chức đảng, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới công tác quản lý, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu

Các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... đây là việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, qua đó trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Bám sát chương trình, kế hoạch thực hiện, hằng tháng các tổ chức đảng tổ chức sinh hoạt đánh giá, nhận xét việc học tập và làm theo Bác Hồ, nhất là về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và tác phong sinh hoạt. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy các cấp ở các đơn vị luôn nêu gương trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ sinh hoạt chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong công tác; ý thức tự phê bình và phê bình; quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, có trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị số 03 ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Điện Biên đã góp phần xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm, những vụ việc phát sinh đã được lựa chọn và tập trung giải quyết ở từng cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp chủ động lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Thường xuyên rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hằng năm, bình xét thi đua khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh mở nhiều lớp học tập chuyên đề, tổ chức tọa đàm, sinh hoạt văn hóa, nêu gương người tốt việc tốt trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Từ năm 2011 đến nay, 1.082 lượt đảng viên và 897 lượt quần chúng của các cơ quan, đơn vị tham gia các lớp chuyên đề, qua đánh giá kiểm tra, viết thu hoạch của học viên có 98,6% đạt kết quả khá, giỏi...

Các mô hình làm tốt, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy trong Đảng bộ biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu là Cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phong trào "Tổ đội dân vận vâng lời Bác Hồ dạy" ở Đoàn 379; Mô hình "Đội tuyên truyền xung kích" ở Ban CHQS huyện Mường Nhé... đã góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện tính nhân văn, tình yêu thương đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân dân của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Phong trào thi đua làm tốt công tác dân vận, thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Theo đó, các đơn vị đã tiến hành nhiều hình thức dân vận thiết thực như: kết nghĩa, hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận, thành lập tổ, đội công tác xuống cơ sở, các đơn vị đã tổ chức hàng trăm đợt công tác đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; giúp đỡ, vận động nhân dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phổ biến mô hình làm kinh tế có hiệu quả, xoá đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền cơ sở xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Đặc biệt là Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bước đầu tạo nên diện mạo mới của nông thôn Điện Biên như: Xây nhà bán trú Trường Tiểu học Pú Lau/Mường trị giá 1,3 tỷ đồng; tổ chức Chương trình quân - dân y kết hợp tại xã Na Tông, trị giá 135 triệu; phối hợp triển khai Hành trình "Quân đội chung sức vì sức khỏe công đồng" tại huyện Mường Nhé, trị giá trên 560 triệu đồng; phối hợp tổ chức được 250 tổ công tác, tăng cường 468 lượt cán bộ, chiến sỹ sửa 7,5 km đường, 12 nhà, 1.670 công; xây dựng củng cố 6 trường, 976 công. Tuyên truyền cho 9.515 lượt người dân; giúp đỡ nhân dân 6.447 ngày công, sửa 3,6 km kênh mương, 11,9 km đường; khai thác gỗ dựng mới 14 gian, sửa chữa 26 phòng học, 28 nhà ở của dân. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.401 lượt người, trị giá 60.279.000 đồng; tặng 12 nhà tình nghĩa trị giá 720 triệu đồng; tặng 2 ti vi. Củng cố 63 chi bộ, 3 đảng bộ cơ sở, 35 hội phụ nữ xã, 37 chi đoàn, 47 ban công tác mặt trận, 23 chi hội cựu chiến binh thuộc 31 xã...

Đảng ủy Quân sự tỉnh còn chỉ đạo và tổ chức tốt các phong trào "Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ", Phong trào thi đua "Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao và Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học"; Cuộc vận động "Tuổi trẻ quân đội học tập và làm theo lời Bác", chương trình "Thắp sáng ước mơ, xây hoài bão lớn, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"; Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Nữ chiến sỹ quân y làm theo lời Bác", phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình và tham gia các phong trào khác như: "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn", "Nhóm phụ nữ tiết kiệm"… Từ những phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến, năm 2013, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã góp phần chuyển biến nhận thức, phát triển phong trào thi đua giữ vững quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa phương.

Từ kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Quân sự tỉnh rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị một cách sâu sát, cụ thể trong toàn Đảng bộ, trong lực lượng vũ trang tỉnh. Phát huy được vai trò trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, thấm sâu, bám rễ vững chắc trong đời sống của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.    

Hai là, phải xây dựng kế hoạch học tập sát đúng với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh; bổ sung nội dung, chỉ tiêu học tập cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể, tránh tâm lý chủ quan, đồng thời kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, phủ nhận kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Ba là, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, gắn với tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý các đảng bộ, chi bộ phải kiểm điểm đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là tiêu chí để bình xét phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, đồng thời phát huy có hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót để khắc phục gắn với việc giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm. Chú trọng nhân rộng, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể điển hành, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất