Quảng Ninh gắn học và làm theo gương Bác Hồ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Tỉnh ủy tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Triển khai nghiêm túc, cách làm sáng tạo, thiết thực

Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến đến các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh để phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị và chuyên đề hằng năm. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, hằng tuần, cung cấp và định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hằng tháng, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành hội nghị giao ban báo chí; phối hợp với nhiều cơ quan báo chí Trung ương để tuyên truyền, quảng bá cho tỉnh và tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.
 
Mỗi năm, tỉnh cấp trên 6.000 cuốn tài liệu học tập, tài liệu tham khảo đến các đảng bộ trực thuộc tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo biên tập và tái bản 4.000 cuốn sách “Bác Hồ với nhân dân Quảng Ninh”, biên tập và phát hành cuốn sách “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuyên dương các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh (30-10-1963 - 30-10-2013), tỉnh đã phát động Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Quảng Ninh, về Bác Hồ với quê hương Quảng Ninh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh.

Gắn học và làm theo Bác với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và nhiệm vụ chính trị của tỉnh
 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được cấp ủy đặc biệt quan tâm, coi đó là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tỉnh ủy đã ban hành: Chỉ thị số 18-CT/TU về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 08-NQ/TU về “một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”; Kế hoạch số 22-KH/TU về thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng, mở rộng đối tượng chất vấn, đưa việc thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng vào sinh hoạt của các cấp ủy. Tăng cường công tác thông tin hai chiều, chú trọng việc giám sát, phản biện và nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân.

Trong 2 năm, tổ chức 4 cuộc điều tra dư luận xã hội tại một số địa bàn trọng điểm để nắm bắt dư luận xã hội, nhất là tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép, vận động nhân dân vào cuộc giúp chính quyền tố giác những điểm khai thác than trái phép, những tập thể, cá nhân vi phạm, đến nay đã cơ bản lập lại được trật tự kỷ cương trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh than. Trong công tác bảo vệ môi trường, tỉnh chỉ đạo tập trung nguồn lực cho xử lý ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường, nhất là đối với Vịnh Hạ Long. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính. Quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về quy trình, hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương. Đã thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và 5 địa phương, hoạt động bước đầu đạt kết quả tích cực. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án cải cách chế độ công chức, công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, đề cao vai trò của người đứng đầu; rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiến tới điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp.

Với những kết quả trên, niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và chính quyền đã tăng lên rõ rệt. Thông qua các cuộc điều tra dư luận xã hội trước và sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho thấy mức độ tin tưởng vào Đảng và Nhà nước của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tăng thêm 15%. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thể hiện hướng đi đúng đắn của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, bước đầu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đạt kết quả.
Sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập chuyên đề từng năm

Các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề công tác năm của tỉnh được Tỉnh ủy triển khai tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và được truyền trực tuyến tới các đảng bộ trực thuộc. Thực hiện hướng dẫn bổ sung chuẩn mực đạo đức của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành khẩu hiệu hành động của tỉnh, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đã tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tiến hành bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị đều xây dựng chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, niêm yết tại trụ sở cơ quan để nhắc nhở cán bộ, đảng viên hằng ngày.

Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng 

Công tác kiểm tra, giám sát được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có tác động tích cực đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 3 năm (2011-2013), Tỉnh uỷ đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 03 tại 16/19 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 40 chi, đảng bộ cơ sở và cơ quan cấp tỉnh. Năm 2014, Tỉnh ủy tiến hành cuộc giám sát việc thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại 7/20 đảng bộ trực thuộc và 6 sở, ngành.

Các đảng bộ, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở cơ sở; chủ động lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các kế hoạch chỉ đạo sơ kết, tổng kết; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp ban hành hướng dẫn “về việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Các điển hình tiên tiến được biểu dương kịp thời, đưa tin trên báo chí, phát thanh, truyền hình, trong các sách nêu gương người tốt, việc tốt..., tạo sức lan tỏa sâu rộng toàn xã hội.

Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2013 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh đạt 79,9% (tăng 0,6% so với năm 2012). Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 11,83% (tăng 0,54% so với năm 2012). Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội: GDP trung bình năm 2011 - 2013 tăng 8,8%, 6 tháng đầu năm 2014 tăng 6,9% (duy trì phát triển với tốc độ khá). Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; thu nhập đầu người năm 2013 đạt 2.960 USD, tăng 1,6 lần so năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 còn 2,52%; chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên, đến năm 2013 đạt 51,9% trường đạt chuẩn Quốc gia; hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình được tăng cường; an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Một số kinh nghiệm
 
Một là, cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của tỉnh về công tác xây dựng đảng, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng nói chung, về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng. Cần tiếp tục thực hiện tốt việc kết hợp Chỉ thị 03-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết dứt điểm những việc tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Hai là, tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong toàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên và tự giác.

Ba là, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò và sự đồng thuận của nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo; giữa tuyên truyền, vận động và giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

Năm là, xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị là một nội dung, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phải xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và góp ý, giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đạo đức, lối sống, tác phong. Kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất