“Ngôi nhà 100 đồng” – mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Thanh niên Quân đội

Bàn giao "Ngôi nhà 100 đồng" cho gia đình chính sách.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thanh niên là lực lượng đông đảo, trực tiếp xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Vì thế, học tậplàm theo Bác vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Ngay sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của trên, Ban Thanh niên Quân đội đã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); đồng thời, phát động, tổ chức thực hiện Chỉ thị đến các tổ chức Đoàn và mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả, đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống.

Ý tưởng xây dựng mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được tuổi trẻ Bộ Tổng Tham mưu khởi xướng và triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiết kiệm mỗi ngày 100 đồng (3.000 đồng/người/tháng). Chỉ sau thời gian ngắn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ thực tiễn đó, hưởng ứng Cuộc thi “Hiến kế tặng Đoàn” năm 2012 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, tác phẩm mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” đã được Trung ương Đoàn trao tặng giải Nhất toàn quốc.

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” là một ý tưởng độc đáo, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Quân đội. Để nhân rộng mô hình này trong toàn quân, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội đã có Hướng dẫn 436/HD-TN, ngày 31-12-2011 về thực hiện chương trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” đối với Thanh niên Quân đội. Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của Thanh niên Quân đội, góp phần làm vơi nỗi đau sau chiến tranh đối với gia đình chính sách, giảm thiểu sự chênh lệch giàu nghèo đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, tô thắm thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. “Ngôi nhà 100 đồng” được xây dựng từ tiền tiết kiệm của tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang học tập, công tác trong Quân đội, mỗi người mỗi ngày tiết kiệm 100 đồng, góp tiền xây nhà tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo, trọng tâm là gia đình là cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở (giá trị mỗi ngôi nhà là 50 triệu đồng). Để đạt mục tiêu đề ra, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đã thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, như: thu gom các phế liệu có thể tái chế lại để bán; làm việc tăng ca, tăng giờ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng gia sản xuất; bỏ hút thuốc lá vừa đảm bảo sức khỏe lại tiết kiệm chi tiêu để tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng quỹ; tắt bóng điện, khóa vòi nước khi không có nhu cầu sử dụng, v.v.

Mô hình“Ngôi nhà 100 đồng” được thực hiện theo 03 bước. Bước một, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về ý nghĩa cao cả, nhân văn của việc tiết kiệm để xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phổ biến rộng rãi để mọi cấp, mọi ngành và mọi người đều biết “Ngôi nhà 100 đồng” là của Thanh niên Quân đội, do đoàn viên, thanh niên tiết kiệm và xây dựng nhà tặng cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách đặc biệt khó khăn về nhà ở. Tổ chức đoàn các cấp trong Quân đội truyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ để mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên biết và đăng ký thực hiện.

Bước hai, cấp chi đoàn lập danh sách cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng ký tiết kiệm tiền để xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” (vận động mọi người tự nguyện đăng ký, không ép buộc, không thu tiền từ lương, phụ cấp) và lựa chọn đối tượng thụ hưởng ngôi nhà này. Hằng tháng, thanh niên tự nguyện nộp tiền tiết kiệm về chi đoàn, chi đoàn nộp lên đoàn cơ sở. Mỗi quý đoàn cơ sở nộp lên cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở nộp lên cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương (ở mỗi cấp khi nộp tiền lên cấp trên đều có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, qua cơ quan tài chính cùng cấp). Cơ quan chính trị cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo việc lựa chọn, xét duyệt các gia đình được tặng “Ngôi nhà 100 đồng”; phối hợp với chính quyền địa phương để thẩm định, có hồ sơ xác nhận và đại diện của đoàn thanh niên địa phương chứng kiến, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng.

Bước ba, hằng năm sơ kết, biểu dương những tập thể làm tốt và báo cáo về Tổng cục Chính trị để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Sau 02 năm (năm 2014), triển khai thực hiện mô hình“Ngôi nhà 100 đồng”, để thống nhất với định mức từ các nguồn quỹ nhà khác trong toàn quân, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội đã có Công văn 175/TN, ngày 02-4-2014 về việc thực hiện mô hình“Ngôi nhà 100 đồng”; trong đó, nâng giá trị mỗi ngôi nhà từ 50 triệu đồng lên 70 triệu đồng.

Bằng những việc làm tích cực, hiệu quả đó, đến nay, tuổi trẻ Quân đội đã tiết kiệm và xây được hơn 700 ngôi nhà tặng các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở, trị giá gần 50 tỷ đồng. Năm 2018, toàn quân đã đăng ký phấn đấu tiết kiệm để xây dựng hàng chục “Ngôi nhà 100 đồng” tặng các đối tượng chính sách. Có thể khẳng định, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của Thanh niên Quân đội là một hình thức hoạt động nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đó là việc làm nhỏ của đoàn viên, thanh niên Quân đội, nhưng mang ý nghĩa hết sức lớn lao đối với cộng đồng, xã hội, đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Ban Thanh niên Quân đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” ở các tổ chức đoàn trong toàn quân. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Mở rộng đối tượng tham gia thực hiện mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”. Hiện nay, đối tượng tham gia thực hiện mô hình chủ yếu là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Vì thế, Ban Thanh niên Quân đội xác định tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng khác trong các cơ quan, đơn vị cùng tham gia thực hiện. Đồng thời, vận động các đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội cùng tham gia thực hiện mô hình“Ngôi nhà 100 đồng”, nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Mô hình cũng như tăng cường, phát triển quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” để xây tặng nhà cho nhiều đối tượng.

2. Mở rộng đối tượng thụ hưởng kết quả từ mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”. Đối tượng thụ hưởng theo tiêu chuẩn xác định từ đầu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội có điều kiện đặc biệt khó khăn về nhà ở. Hiện nay, trong điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Quân đội ngày càng có điều kiện được bảo đảm tốt hơn. Mặt khác, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chính sách xã hội, tri ân, “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Vì vậy, Ban Thanh niên Quân đội đã mở rộng đối tượng thụ hưởng kết quả của Mô hình, bao gồm: cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Đổi mới hình thức hoạt động của mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”. Thực tế cho thấy, do đặc thù, tính chất, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khác nhau. Trong đó, khối cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp, như: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, khối cơ quan của các đơn vị kinh tế,… cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên làm việc chủ yếu tại văn phòng, không có điều kiện tham gia trực tiếp các hoạt động tiết kiệm theo các hình thức của Mô hình đã xác định. Vì vậy, Ban Thanh niên Quân đội xác định đổi mới, mở rộng hình thức tiết kiệm xây dựng quỹ hoạt động của Mô hình theo hướng kết hợp giữa hình thức tiết kiệm ban đầu với tuyên truyền, vận động các đối tượng tự nguyện tiết kiệm chi tiêu, đóng góp xây dựng quỹ cho Mô hình theo mức từ 3.000 đến 5.000 đồng/người/tháng. Cụ thể: đối với các đơn vị sẵn sàng chiến đấu tiếp tục thực hiện theo hình thức ban đầu; đối với các học viện, nhà trường, viện, bệnh viện kết hợp cả hai hình thức; đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị nghiên cứu, các đơn vị kinh tế,… thực hiện theo hướng vận động các đối tượng tự nguyện tiết kiệm chi tiêu, đóng góp xây dựng quỹ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” là việc làm thiết thực, cụ thể của Thanh niên Quân đội trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn ngời sáng trong lòng nhân dân.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng
Trưởng ban Thanh niên Quân đội 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất