Đồng Nai xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ

Tỉnh Đồng Nai vừa sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy đảng, các ngành và các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai Cuộc vận động đã mang lại kết quả bước đầu rất tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2009, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bước vào năm thứ 3 kể từ ngày Trung ương phát động, cũng là năm toàn Đảng bộ, quân và dân Đồng Nai nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Năm 2009, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình lạm phát và suy giảm kinh tế, nhiều vấn đề xã hội đang đặt ra. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, càng phải ra sức thực hiện có kết quả Cuộc vận động với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, đi vào chiều sâu; tiếp tục thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện cuộc vận động trong năm 2009 với chủ đề: "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bước tiếp tục triển khai và đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, lấy việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến trong hành động, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực; lấy việc nêu gương làm giải pháp động lực trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

Thời gian tới các cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động ở tất cả các ngành, các cấp, trước hết là trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Cần nhận thức rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là xây dựng nền tảng đạo đức, nền tảng văn hóa, tinh thần của xã hội. Đó là công việc lâu dài, phải làm liên tục, làm thường xuyên và là một trong những giải pháp rất quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Hai là, để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, mạnh mẽ, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, các cấp ủy và Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào nội dung đã được Ban chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh xác định trong năm 2009 và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị bổ sung, cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo các cấp và thời hạn hoàn thành cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đề ra.

- Ba là, trọng tâm của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009 đã được Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh xác định đó là tiếp tục thực hiện nội dung làm theo nêu gương làm giải pháp động lực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; cán bộ đảng viên phải làm gương cho quần chúng, đảng viên lớn tuổi làm gương cho đảng viên trẻ tuổi, cấp trên làm gương cho cấp dưới; bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, cán bộ lãnh đạo, cán bộ đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, phải là gương tốt trong công tác và trong đời sống. Nêu gương là phải gương mẫu, làm trước, làm tốt để tạo niềm tin và được quần chúng noi theo; tăng cường công tác cổ vũ, tuyên truyền những tập thể, cá nhân tích cực, tự giác, gương mẫu, là điển hình trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện qua việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của mình; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác, lao động, học tập, sáng tạo và trong đời sống thực tế để tạo ra phong trào và hiệu quả của Cuộc vận động trong thời gian tới.

- Bốn là, quá trình triển khai thực hiện kế hoạch của Cuộc vận động từ nay đến cuối năm 2009 phải gắn chặt với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nghiêm túc trong nội bộ Đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát huy và thể hiện rõ nét vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tạo điều kiện thuận lợi và coi trọng sự giám sát và tham gia góp ý của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, để quần chúng ngoài Đảng tham gia góp ý, giám sát, xây dựng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đạo đức, lối sống ở cơ quan, ở nơi cư trú và các sinh hoạt xã hội khác, nhất là với cán bộ chủ chốt, cán bộ có chức, cán bộ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân trong công việc hàng ngày, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân; cán bộ, công chức phải gần dân, hiểu dân, học dân, thực sự là công bộc của dân, hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân...

- Năm là, tiếp tục phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã đề ra trong năm 2009; trước hết các cấp ủy đảng và Ban chỉ đạo các cấp cần khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua; đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; vai trò chủ động phối hợp của ủy ban kiểm tra, các ban đảng và văn phòng các cấp ủy; đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã xác định. Nghiên cứu chọn đơn vị chỉ đạo điểm để triển khai thực hiện các mô hình Cuộc vận động trong năm 2009, nhất là trong thực hiện nội dung làm theonêu gương nhằm rút ra được những kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu để nhân rộng; đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thời gian tới; khắc phục cho bằng được tình trạng phô trương, hình thức, tiến hành Cuộc vận động theo đợt, kiểu phong trào, thiếu nội dung và thiếu chiều sâu.

- Sáu là, các cấp ủy, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần quan tâm phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương người lao động, công nhân, nông dân, trí thức... có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng trong toàn tỉnh nhằm tạo ra sức lan tỏa đối với toàn xã hội trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã đề ra, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, nhằm đạt được mục tiêu và hiệu quả cao nhất của Cuộc vận động là xây dựng nền tảng tư tưởng, nền tảng đạo đức cho mỗi người, mỗi gia đình, cho toàn xã hội; làm cho cái xấu, cái ác, cái tiêu cực ngày cảng giảm đi, cái tốt, cái thiện, cái tích cực ngày càng tăng lên, để xã hội được lành mạnh tốt đẹp hơn. Xác định đây là Cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của mọi cấp, mọi ngành và của toàn xã hội, không ai tự cho phép mình được đứng ngoài hoặc thờ ơ với Cuộc vận động.

(Nguồn: báo Đồng Nai)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất