Vững bước theo Người

Tự hào kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cũng là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, chiến sĩ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, danh nhân văn hóa của nhân loại. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng loài người. Di chúc là một tổng kết lớn gắn với một dự báo lớn, một thiết kế tư tưởng-lý luận sâu sắc tạo dựng niềm tin và chỉ dẫn hành động cho mỗi chúng ta, là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay và mai sau. 40 năm qua, tấm gương đạo đức sáng ngời và những tư tưởng của Người trong Di chúc thiêng liêng đã dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Là người sáng lập Đảng, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Người đã nhìn xuyên thời đại, thấy trước tương lai, lường trước khó khăn. Từng chữ, từng câu trong Di chúc của Người chất chứa tâm huyết, trí tuệ, tình thương yêu và sự trăn trở suốt cuộc đời Người: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Suốt 40 năm qua, theo Di huấn của Người, Đảng ta đã tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đã chú trọng củng cố và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững và đổi mới cơ chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Thấm thía tình thương yêu vô bờ của Bác, thấm nhuần những giá trị tư tưởng trong Di chúc của Người, nắm vững và thực hiện những chỉ dẫn mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi chúng ta. Chỉ có đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; bền gan, vững chí trước mọi thử thách, gian nan, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tôi rèn bản lĩnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên mới giữ trọn lời thề với Bác. Hơn ai hết, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đều phải rèn mình, suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Bác, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh quyết đem hết tinh thần và năng lực đoàn kết thành một khối vững chắc, phấn đấu quên mình, quyết làm tròn nghĩa vụ cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Với niềm tin, ý chí và bản lĩnh vững vàng, Đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện trọn vẹn Di chúc của Bác xây dựng đất nước Việt Nam đổi mới, hiện đại, hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng, phấn đấu thực hiện hoài bão của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

                                                                                                                        Xây dựng Đảng 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất