Học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Ban Tổ chức Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006, Quyết định số 35-QĐ/TW ngày 15-1-2007 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Đảng uỷ Khối về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng uỷ cơ quan làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành Kế hoạch số 47-KH/BTCTW thực hiện Cuộc vận động trong cơ quan đến hết năm 2011. Công đoàn cơ quan cũng ban hành Kế hoạch số 01 về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động, Lãnh đạo Ban, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực. Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nghiên cứu, học tập tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"; in tài liệu bỏ túi Tiêu chí chung về đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phát đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Đảng uỷ phối hợp với Công đoàn tổ chức toạ đàm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ"; toạ đàm về tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của Lãnh đạo Ban, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, lãnh đạo các vụ, đơn vị, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức cơ quan. Kỷ niệm 117 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban nữ công cơ quan đã tổ chức toạ đàm "Đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện đạo đức của nữ cán bộ Ban Tổ chức Trung ương" với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ban, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và đại diện các vụ, đơn vị cùng toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cơ quan phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan Tỉnh uỷ và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức giao lưu, toạ đàm "Tuổi trẻ làm theo lời Bác" tại Nghệ An với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đông đảo đoàn viên thanh niên của ba đơn vị. Qua các buổi toạ đàm, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ hiểu sâu hơn những giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, nhất là về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức-cán bộ, từ đó tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành tiêu chí đạo đức cách mạng của người cán bộ theo tấm gương đạo đức Hổ Chí Minh (đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; tôn trọng, gần gũi, chu đáo, lắng nghe, tận tình với nhân dân; chống quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu đối với nhân dân. Đối với công việc: Có ý thức trách nhiệm, ý thức tố chức kỷ luật cao; trung thực, công tâm, khách quan; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Không vụ lợi, lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền, cá nhân, bè phái, cục bộ, quan liêu. Đối với bản thân: Gương mẫu thực hiện, tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm công dân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; sống giản dị, khiêm tốn, chân thành, lành mạnh; thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bản thân và gia đình không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Đối với đồng chí, đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, quan tâm giúp đỡ nhau. Đối với Đảng bộ và cơ quan: Tích cực xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Công văn số 3731-CV/BTCTW hướng dẫn bổ sung một số nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Cuộc vận động để thực hiện thống nhất trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng; xây dựng Hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên kết hợp với việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị. Sửa đổi, bổ sung nội dung các quy định, quy chế của Ban: Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Trung ương; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của các vụ, đơn vị; Quy định nhận xét, đánh giá cán bộ công chức; Quy chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định cán bộ đi công tác địa bàn; Quy định cán bộ, công chức của Ban ra nước ngoài; Quy chế tuyển dụng cán bộ công chức; Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Quy định thi đua khen thưởng của cơ quan...

Các chi bộ tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, xây dựng chương trình hành động thực hiện việc đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các vụ, đơn vị, các chi bộ đã gắn việc thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết, động viên cán bộ, đảng viên và công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ và chương trình, kế hoạch đặt ra. Nhiều chi bộ đã gắn nội dung sinh hoạt với việc thực hiện Cuộc vận động, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề (dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc... ) về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đúng theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Gắn với việc thực hiện Cuộc vận động, các vụ, đơn vị đẩy mạnh thực hiện "Quy chế thực hành tỉết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan Ban Tổ chức Trung ương"; từng bước đổi mới phương pháp, nội dung tổ chức các buổi họp, sơ, tổng kết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành, có kế hoạch cụ thể, thống nhất trong việc kết hợp công việc của Lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí thời gian và công việc của cơ sở; nâng cao chất lượng biên tập, tham mưu, tránh sai sót, tránh việc cùng một nội dung nhưng phải hướng dẫn lại nhiều lần; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan; bước dầu thực hiện có kết quả việc đổi mới công tác quản lý xe, xăng; tiết kiệm điện, nước, điện thoại (giảm 27 máy điện thoại trang bị bất hợp lý), văn phòng phẩm...

Ban Tổ chức Trung ương đã biên soạn và phát hành trong hệ thống các cơ quan làm công tác tổ chức cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức xây dựng Đảng" với gần 200 trang trích lược những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức, cán bộ, về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, người làm công tác tổ chức-cán bộ.

Thực hiện Chương trình và Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; trong 2 năm 2008 và 2009, Ban Thuờng vụ Đảng uỷ cơ quan đã thành lập các Đoàn Kiểm tra của Đảng uỷ để kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị khoá X về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại tất cả các chi bộ trực thuộc. Các chi bộ đã gắn việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với sinh hoạt chi bộ, sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung Cuộc vận động gửi tới từng đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, học tập và tìm hiểu để mỗi đồng chí hiểu rõ hơn mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung Cuộc vận động từ đó tự giác học tập, làm theo. Một số chi bộ đã có cách làm hay, dành nhiều kỳ sinh hoạt chi bộ để tổ chức sinh hoạt chuyên đề liên quan đến Cuộc vận động (Chi bộ phòng Tổng hợp đã thường xuyên, chủ động tổ chức cho từng đảng viên học tập tài liệu, nghiên cứu sâu các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên... nhằm vận dụng vào việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người; đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu; Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng trong 3 năm đã tổ chức 11 kỳ sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Viện Khoa học Tổ chức có 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Với nhiều hình thức triển khai phong phú như thông qua các tài liệu, bài viết về tấm gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ để tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, viết bài thu hoạch, tổ chức toạ đàm về những việc làm có ý nghĩa sâu sắc liên quan đến công việc được giao hoặc những kỷ niệm về tác phong làm việc, đạo đức của Người liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của mỗi đảng viên trên từng cương vị công tác: Chi bộ Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết nhận thức của cá nhân về tấm gương Bác Hồ liên quan đến nhận xét, thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị cán bộ, Chi bộ Viện Khoa học Tổ chức tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên nghe góp ý kiến cho mỗi cá nhân về chỉnh sửa lối làm việc, tác phong công tác, sinh hoạt hằng ngày...

Các chi bộ đã tố chức triển khai và thực hiện Cuộc vận động với thái độ nghiêm túc. Hầu hết cán bộ, đảng viên đã nâng cao được nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tự giác học tập, nghiên cứu và gương mẫu thực hiện theo tấm gương đạo đức của Người, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên đều thống nhất về nhận thức học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hai nội dung gắn liền với nhau trong từng suy nghĩ, hành động hằng ngày của mỗi cá nhân con người; cần phấn đấu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, không học suông, hình thức, nói đi đôi với làm... Thông qua việc thực hiện Cuộc vận động đã tạo không khí phấn khởi, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên thể hiện lối sống giản dị, khiêm tốn, trung thực có ý thức đấu tranh phê và tự phê bình, góp phần tích cực trong xây dựng đơn vị, chi bộ để trở thành tập thể trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở 5 tiêu chí chung về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, các chi bộ đã xây dựng tiêu chí về tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên từng lĩnh vực công tác cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị; phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên từng lĩnh vực chuyên môn. Các chi bộ đã cụ thể hoá việc học và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể trong sinh hoạt, công tác hàng ngày.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất