Nhiều kết quả tích cực trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương

TS. Phạm Thị Vui Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

Các đồng chí lãnh đạo tặng bằng khen cho các tập thể trong Khối có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác.

Các đồng chí lãnh đạo tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác Khối Các cơ quan Trung ương.

Gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW (gọi tắt là Kết luận 01), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Kết luận và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, 2033 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. Trong đó gắn việc thực hiện Kết luận 01 với các nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương: “Trung thành - trung thực - đoàn kết - tận tụy - sáng tạo - nêu gương”. Các đảng bộ trực thuộc triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, có ý nghĩa sâu sắc như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, các buổi nói chuyện, các cuộc thi, sân khấu hóa, các diễn đàn giáo dục truyền thống... Các cơ quan thông tấn, báo chí, trung tâm thông tin của các cơ quan Trung ương chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thông qua các ấn phẩm báo chí tích cực tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Kết luận 01, các chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chuyên đề năm của Đảng ủy Khối và của các đảng ủy trực thuộc, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đưa việc triển khai thực hiện Kết luận 01 bổ sung vào chương trình công tác toàn khóa, hằng năm; bổ sung vào chương trình hành động, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng chủ động, sáng tạo trong việc gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cơ quan Trung ương... 

Tiêu biểu như Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” của Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Phong trào thi đua “Hai tốt” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam… Cùng với đó, chỉ đạo quán triệt việc thực hiện Kết luận số 01 vào sinh hoạt chuyên đề của mỗi chi bộ gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, với học tập nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. 

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối được tiến hành thường xuyên, liên tục và kịp thời. Chi ủy các chi bộ xây dựng kế hoạch hằng năm, phân công lựa chọn những nội dung, chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để xây dựng nội dung chuyên đề. Các chuyên đề được thảo luận dân chủ, công khai, tìm ra các giải pháp để thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Khuyến khích năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn, những vấn đề còn vướng mắc, chưa đồng thuận về cơ bản đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ và giải quyết kịp thời. 

Các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy định nội bộ, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng văn hóa công vụ. Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ (2021), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát (2023)... 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác của Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là chuỗi hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (11-4-2007 – 11-4-2022). Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia và Triển lãm ảnh và sách về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp ủy trực thuộc, được đông đảo cán bộ, đảng viên nhiệt liệt hưởng ứng tham gia. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 1.108 bài viết của các tác giả và nhóm tác giả; tổ chức chấm, lựa chọn trao 32 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả; tuyên dương 15 đảng bộ tham gia tổ chức tốt cuộc thi và lựa chọn các bài viết tốt để gửi dự thi cấp Trung ương. Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương được Trung ương tuyên dương là một trong 15 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức tốt Cuộc thi. 

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận 01 trong thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra. Chuyển biến rõ nét nhất là việc làm theo Bác đã được thực hiện thường xuyên hơn, đã trở thành công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, việc đổi mới nội dung, phương pháp, sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, nhất là tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận 01 ở một số cấp ủy có lúc còn chưa quyết liệt, thiếu kịp thời; một số hoạt động còn hình thức, đơn điệu. Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; chuyên đề năm 2022, năm 2023 của Đảng ủy Khối ở một số đảng ủy trực thuộc chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện… Nguyên nhân là do một số tổ chức đảng còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, việc cụ thể hóa tinh thần, nội dung Kết luận 01 còn trông chờ sự hướng dẫn của cấp trên; chưa thấy được tầm quan trọng, chưa thật sự xem việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, là yêu cầu cấp bách hiện nay. Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác của một số tập thể, cá nhân chưa được coi trọng, một số nơi thực hiện có tính đối phó, còn chung chung, mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Nhiệm vụ, giải pháp

Trong thời gian tới, để việc thực hiện Kết luận 01 đạt hiệu quả cao, cấp ủy các cấp trong Khối cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), phát huy vai trò nêu gương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp trong Khối. 

Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Kịp thời đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, giới thiệu rộng rãi các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ Khối và toàn xã hội. 

Ba là, thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Bốn là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận 01, các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng. Kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những tổ chức đảng và cá nhân không thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 01, đồng thời phát hiện, nhân rộng những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất