Xây dựng Đảng về đạo đức ở Chi bộ VietinBank Lào

Trước đây, khi nói đến rèn luyện đạo đức trong Đảng, mỗi đảng viên chỉ tập trung vào việc xây dựng, rèn luyện và phát huy những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức như: Trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thương yêu con người, tinh thần quốc tế trong sáng. Đây là một nội dung rất quan trọng tuy nhiên chưa hoàn toàn đầy đủ. Đạo đức cách mạng là một nền đạo đức mang tính nhân văn và tiến bộ. Do đó, nếu xây dựng Đảng mà chỉ quan tâm đến đạo đức của cá nhân cán bộ, đảng viên, bỏ qua đạo đức của tổ chức đảng sẽ là chưa toàn diện. Khi nghiên cứu và học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta có thể thấy Người không chỉ đề cập đến đạo đức của cán bộ, đảng viên với tư cách là thành viên của tổ chức đảng mà Người còn quan tâm đến đạo đức của tổ chức đảng, nơi mà mỗi cá nhân in đậm dấu ấn của mình, thể hiện tư duy, đạo đức và hành động của mình. Do đó, vận dụng tư tưởng của Người, bên cạnh việc xây dựng đạo đức của cán bộ, mỗi người đảng viên còn cần phải chú trọng đến xây dựng đạo đức của tổ chức đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định xây dựng Đảng về đạo đức là việc xây dựng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản và của tổ chức đảng chân chính cách mạng trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời phải kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như tinh hoa đạo đức nhân loại.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng đã nhiều lần chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm chưa được khắc phục triệt để trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Có những cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém về phẩm chất, năng lực, thiếu tính chiến đấu, giảm sút ý chí, lòng tin, phai nhạt lý tưởng. Một số ít có biểu hiện bất mãn, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, làm giảm sút lòng tin, uy tín, thanh danh của Đảng, tổn thương mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, hạ thấp sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng. Cụ thể trong những năm gần đây, đạo đức con người đang chịu những ảnh hưởng to lớn bởi các lợi ích kinh tế, lợi ích cá nhân. Bên cạnh việc suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên ngày một gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng, còn có không ít các tổ chức đảng vi phạm đạo đức. Những vi phạm của tổ chức đảng diễn ra khá đa dạng, phức tạp, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; dưới nhiều hình thức và được che giấu tinh vi, diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên đây có thể thấy, để xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay, chúng ta cần nhận thức một cách toàn diện về nội dung xây dựng đạo đức, cụ thể là bên cạnh xây dựng những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên còn phải chú trọng đến xây dựng những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của tổ chức đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định một trong những quan điểm chủ đạo của Đảng là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh một cách toàn diện, trong đó có tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức. Quan điểm đó là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.

Đất nước ta đã bước sang giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đây là cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, đòi hỏi cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm theo lời Bác, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngoài ra còn phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tự giác, tích cực chủ động trong tự bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức chức đảng còn phải thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và phân tích đánh giá chất lượng đảng viên, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm minh những đảng viên thoái hóa về tư tưởng chính trị, vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, cố tình vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo nền tảng cho việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta phải phấn đấu để thấy bản thân ngày càng tiến bộ thêm, luôn cố gắng nỗ lực làm việc và công tác tốt hơn để góp phần nhỏ bé của mình vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương nơi mình cư trú; sống với nhau chân thành, học tập lẫn nhau, khắc phục những mặt còn yếu kém trong cuộc sống thường nhật. Nghiêm túc học tập theo tấm gương Bác là điều không dễ và làm theo Bác lại càng khó hơn. Nhưng nếu có tấm lòng trong sáng và có sự quyết tâm thì ai ai cũng đều có thể học và làm theo Bác. Bởi học và làm theo Bác không phải là những điều gì xa vời, khó khăn. Mỗi người chúng ta đều có thể học tập và làm theo Bác từ những việc hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, rất đỗi bình thường, giản dị.

Ngân hàng là ngành kinh doanh đặc biệt, nhạy cảm, gắn chặt với tiền, luôn đối mặt với nhiều rủi ro và đòi hỏi sự minh bạch và chuyên nghiệp cao. Trong các vấn đề rủi ro, dường như rủi ro đạo đức đang là nguy cơ ngày càng lớn và luôn được xem là mục tiêu kiểm soát hàng đầu đối với ngân hàng. Tại Chi bộ VietinBank Lào nói riêng và toàn thể VietinBank Lào nói chung, Chi uỷ chi bộ cũng như các cấp lãnh đạo của ngân hàng rất coi trọng việc xây dựng, bồi dưỡng đạo đức trong đội ngũ đảng viên và cán bộ nhân viên của ngân hàng thông qua việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên sát sao chỉ đạo các phòng ban, cá nhân thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Ban lãnh đạo VietinBank Lào luôn đề cao tính tự giác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kinh doanh được giao hằng năm, yêu cầu mọi nhân viên cần có tính kỷ luật cao đồng thời tích cực đổi mới phương pháp, tác phong làm việc phù hợp, vừa phục vụ khách hàng một cách tốt nhất nhưng vẫn phải bảo đảm đúng theo quy định của ngân hàng. Cùng với đó, Ban lãnh đạo VietinBank Lào còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nhân viên để kịp thời định hướng; giải quyết những vướng mắc trong cán bộ, đảng viên; qua đó nội bộ VietinBank Lào luôn đoàn kết, thống nhất tuyệt đối từ các cấp lãnh đạo đến nhân viên, bảo đảm hiệu quả công việc tốt nhất.

Hơn nửa thế kỷ qua, còn nhiều điều Người mong muốn cho đất nước, nhân dân, chúng ta chưa làm được, chưa làm tròn. Bản Di chúc của Người để lại vẫn còn mang tính thời sự cho hôm nay. Để thực hiện trọn vẹn những điều mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các tổ chức đảng, đoàn thể và mỗi đảng viên phải thường xuyên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tăng cường xây dựng củng cố, chấp hành nghiêm các nguyên tắc chế độ sinh hoạt của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương của Bác, trước mắt cũng như lâu dài, kiên định lời hứa với Bác, để xứng đáng với niềm tin cậy và “muôn vàn tình thân yêu” của Bác Hồ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất