Xây dựng Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương theo mô hình '4 tốt"


Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ thông qua thi tuyển (ngày 18-11-2021).

Học Bác để xây dựng chi bộ vững mạnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất nhiều lần nói về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Người chỉ rõ: Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. “Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”1. “Các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Các chi ủy vững tức là chi bộ mạnh”2. Người khẳng định: “Trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc là chi bộ. Phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên”3. Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên rằng, đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng…

Riêng với chi bộ ở các cơ quan, Người nói: “Chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan… Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính”4. Chi bộ vừa là nơi rèn luyện tốt nhất, đồng thời là đối tượng để các cấp uỷ đảng quan tâm hướng dẫn, lãnh đạo, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời là nơi cuối cùng biến các chủ trương đó trở thành hiện thực trong cuộc sống. Để chi bộ luôn đi đúng định hướng, phát triển một cách toàn diện đủ sức lãnh đạo, thì trước hết chi bộ đó phải thực hiện tốt sự lãnh đạo toàn diện của mình trên các lĩnh vực (công tác chuyên môn, công tác tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác đoàn thể…).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ cách để xây dựng chi bộ mạnh, đủ sức lãnh đạo. Người dạy: “Đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ quần chúng, nội bộ thực sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng…; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đối với Đảng thì phải củng cố tốt và phát triển tốt”5.

“Chi bộ bốn tốt” ở Vụ Tổ chức - Điều lệ

Làm theo lời dạy của Bác xây dựng Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Chi ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên từng bước thực hiện hiệu quả mô hình kiểu mẫu “Chi bộ bốn tốt” với các nội dung: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt.

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, ngay từ những tháng đầu năm 2022, Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra, đồng thời bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chi uỷ và đồng chí bí thư chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện nêu gương, đề cao trách nhiệm trực tiếp và trước hết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với đồng chí lãnh đạo vụ phụ trách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cả về tiến độ và chất lượng, hiệu quả công việc. Chi ủy, lãnh đạo Vụ luôn sát sao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết công tác chuyên môn cũng như khả năng tập hợp, đoàn kết các đảng viên trong chi bộ để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc bám sát theo Chương trình công tác năm của Ban. Những kết quả đạt được của Vụ thời gian qua đã cho thấy vai trò của người đứng đầu cũng như trách nhiệm mỗi cá nhân trong việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Chi ủy đã xác định rõ, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022, đồng chí B thư chi bộ cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò hạt nhân chính trị và chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ mình. Chi ủy, lãnh đạo Vụ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ, triển khai công việc rõ ràng, phân công phân nhiệm đầy đủ, giao phó trách nhiệm và bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ tiếp theo. Thường xuyên rà soát, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tránh bỏ sót, tồn đọng việc.

Chất lượng sinh hoạt tốt

Sinh hoạt chi bộ có vị trí quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Với khối lượng công việc chuyên môn lớn, Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ đã cố gắng bám sát việc duy trì đều đặn, nền nếp, thường xuyên và có chất lượng việc sinh hoạt chi bộ định kỳ (quy định vào ngày thứ ba của tuần thứ ba hằng tháng), lồng ghép phong phú, đa dạng các hình thức kết hợp sinh hoạt chuyên môn, thảo luận chuyên đề, trao đổi thông tin thời sự, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên…; đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề. Đó chính là những nội dung cụ thể, kịp thời, liên tục, thường xuyên giữa chi ủy, đảng viên, lãnh đạo, công chức trong Vụ, bảo đảm thiết thực, dân chủ, không khoa trương, hình thức, có trọng tâm trọng điểm nhưng cũng không mất đi tính kỷ luật, loãng thông tin, xa rời nhiệm vụ chính trị. Qua đó, phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong các kỳ sinh hoạt, chi ủy, lãnh đạo Vụ luôn quan tâm, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên trong công việc cũng như trong đời sống. Qua sinh hoạt chi bộ, chi ủy cũng lồng ghép công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ nhiều kênh thông tin, phản ánh để kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; thăm dò, phát hiện được những dấu hiệu cần lưu ý, chấn chỉnh, trao đổi, định hướng tránh lệch lạc, mất phương hướng trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên… Đồng thời cũng nêu gương những đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoan nghênh những đảng viên có ý tưởng, sáng kiến đổi mới, đóng góp xây dựng chi bộ vững mạnh, phát triển hơn như: Tổ chức chương trình về nguồn dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, về thăm quê Bác dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà tù Hỏa Lò dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ…

Đoàn kết, kỷ luật tốt

Xác định đoàn kết nội bộ được xây dựng dựa trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau; thưởng, phạt công minh, chính xác; tinh thần hợp tác và chia sẻ chân thành, cầu thị vì mục tiêu chung của đơn vị, chi ủy và lãnh đạo Vụ Tổ chức – Điều lệ luôn chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ trong việc phân công, phân nhiệm đối với cán bộ, đảng viên thật rõ ràng. Giao phó trách nhiệm đầy đủ, theo dõi sát tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời hỗ trợ, giải quyết vướng mắc khó khăn. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Vụ cũng luôn tự mình học tập, tự mình cố gắng vươn lên, như Hồ Chủ tịch đã chỉ dẫn: “Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học tập để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”6.

Để giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ cũng như kỷ luật đảng, Chi bộ đã luôn nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng trong Chi bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chi bộ thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở thực sự phát huy dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ, nhất là phát huy quyền và nghĩa vụ của đảng viên tham gia công việc của Đảng. Nội dung tự phê bình và phê bình được Chi bộ đưa thành việc làm thường xuyên, nền nếp. Mỗi đảng viên luôn có ý thức tự sửa mình, đặt mục tiêu hoàn thiện mình, góp phần xây dựng tổ chức và đồng chí mình trở nên tốt hơn, vững mạnh hơn. Tránh biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong phê bình; hạn chế sự hình thức, khoa trương trong tự phê bình … 

Đảng viên tốt

Bác Hồ đã dạy: Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Chi bộ phải có trách nhiệm giáo dục đảng viên, đảng viên phải luôn có mối liên hệ mật thiết với chi bộ. Các hoạt động của chi bộ mạnh tác động trở lại đảng viên, làm cho đảng viên không ngừng tiến bộ. Tất cả đảng viên trong chi bộ phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; giữ gìn đoàn kết nội bộ; tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia gắn kết với khu dân cư; giữ mối quan hệ gần gũi, thân thiện với hàng xóm, gia đình… Chi ủy, lãnh đạo Vụ cũng luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên trẻ, cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức (1 đảng viên đang học thạc sĩ, 1 đảng viên đang học văn bằng 2), tạo động lực cũng như trao cơ hội để họ phấn đấu, thể hiện năng lực, trình độ. Trong đó, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ 1 đảng viên dự bị bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn để chuyển đảng chính thức.

Mỗi đảng viên đều trở thành người tuyên truyền giỏi, có sự tương tác, giám sát lẫn nhau, cùng nghiêm túc thực hiện các nội dung được quán triệt. Từ đó, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa cán bộ, đảng viên được củng cố, phát triển; nội bộ chi bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Chi bộ luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đảng viên là yêu cầu của xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo đó, đòi hỏi mọi đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, vững vàng về chính trị, có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, thật sự tiêu biểu cho lực lượng tiến bộ nhất ở cơ quan, đơn vị, phấn đấu trở thành người cán bộ, công chức giỏi, người công dân mẫu mực.

------------

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 14, tr.193.

(2) Sách đã dẫn, tập 8, tr.289.

(3) Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, NXB CTQG, H.1996, tập 8, tr.189.

(4) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H. 2011, tập 8, tr.454.

(5) Sách đã dẫn, tập 15, tr.98.

(6) Sách đã dẫn, tập 8, tr.143.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất