Bình Định tăng cường đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
Lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới năm 2019 ở huyện An Lão (Bình Định).

Nhiệm vụ trọng tâm

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra một trong những biểu hiện để nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập LLCT; lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do vậy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu công tác và tiêu chuẩn, chức danh cán bộ.  

Ở tỉnh Bình Định trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện để cán bộ tham gia học tập các lớp LLCT. Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Lệ Thủy cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT là một trong những nhiệm vụ quan trọng và được thực hiện thường xuyên, liên tục. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã mở 19 lớp hoàn chỉnh sơ cấp lý luận chính trị cho 1.505 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Hiện nay tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có 793 cán bộ, đảng viên có trình độ sơ cấp lý luận chính trị, trung cấp 1.072 đồng chí, cao cấp và cử nhân có 600 đồng chí. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã cấp giấy xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị cho 541 cán bộ, đảng viên đủ điều kiện. Qua đó, góp phần tạo nguồn đủ chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương, đồng thời bổ sung nguồn cho cấp ủy...

Ở huyện Vân Canh, trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vân Canh Nguyễn Xuân Việt cho biết: Bình quân mỗi năm huyện cử hơn 50 cán bộ học lớp trung cấp LLCT. Do có sự quan tâm, chủ động trong công tác đào tạo LLCT, nên đội ngũ cán bộ quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đáp ứng tốt tiêu chuẩn về LLCT. Đặc biệt, để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, cử cán bộ đi học LLCT trên cơ sở đề xuất của các cấp ủy trực thuộc, trong đó chủ yếu là cán bộ ở các xã.

Khắc phục tình trạng cán bộ không đủ chuẩn

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo về LLCT tiếp tục được các cấp ủy quan tâm gắn với điều kiện cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong năm 2018, huyện đã đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 143 đồng chí, đào tạo trung cấp chính trị - hành chính cho 947 đồng chí. 6 tháng đầu năm 2019 đã đào tạo cao cấp LLCT cho 140 đồng chí, đào tạo trung cấp chính trị - hành chính cho 521 đồng chí, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp LLCT cho 14 đồng chí.

Mặc dù có sự chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến việc cử cán bộ đi đào tạo LLCT để tạo nguồn. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Nhơn Nguyễn Văn Phượng cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát những đồng chí đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ LLCT, trên cơ sở đó đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng có kế hoạch cử cán bộ đi học để đủ điều kiện bổ nhiệm, đủ điều kiện tham gia cấp ủy. Hiện nay nhu cầu học lớp trung cấp LLCT của cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy Hoài Nhơn khá lớn. Nhiều cán bộ quy hoạch cấp ủy chưa qua đào tạo trung cấp LLCT.

Trước nhu cầu của huyện Hoài Nhơn cũng như của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, để tăng cường công tác đào tạo LLCT cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định vừa thống nhất chủ trương cho mở 4 lớp trung cấp LLCT - hành chính tại huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và Trại giam Kim Sơn từ nguồn kinh phí của tỉnh, huyện hỗ trợ.

Bên cạnh việc đào tạo LLCT cho đội ngũ cán bộ, công chức, thời gian qua, có một số địa phương chưa quan tâm đến đào tạo LLCT cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ở các trường học. Mặc dù có nhiều lớp trung cấp LLCT do các huyện tổ chức, nhưng một số địa phương không cử cán bộ, giáo viên ở các trường tham gia. Hiện nay, nhiều trường hẫng hụt đội ngũ cán bộ quản lý, nhiều cán bộ của trường không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm, chủ yếu là thiếu tiêu chuẩn LLCT. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới ban thường vụ cấp huyện cần quan tâm phối hợp mở lớp đào tạo trung cấp LLCT - hành chính dành cho đối tượng học viên là cán bộ, viên chức ở các trường học để khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất