Phú Yên: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Quang cảnh buổi họp báo thường kỳ quý III-2019 của tỉnh Phú Yên.

Cấp uỷ các cấp luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng và xã hội, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tổ chức công tác tư tưởng, gắn lý luận với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó có việc khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quan tâm biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân yếu kém, có sai phạm; coi trọng việc truyên truyền, giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được các cấp ủy quan tâm. Thường xuyên tổ chức tổng kết thực tiễn, đánh giá sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và địa phương liên quan đến công tác tư tưởng, lý luận. Như tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng cấp huyện; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”…  Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ thị, nghị quyết, kết luận… phù hợp với thực tiễn, đưa nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu lý luận, như: triển khai Quy định số 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị ở các cơ quan Đảng, Nhà nước; về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; về học tập lý luận chính trị trong Đảng theo Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị; về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Kết luận số 100-KL/TW ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư khóa XI; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới… Hằng năm, tỉnh đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức nhằm kịp thời động viên, tôn vinh, khen thưởng các công trình, thành quả nghiên cứu, sáng tạo có cống hiến, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; trí thức và học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế; các cá nhân tổ chức đạt danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Trường Chính trị tỉnh tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học với các nội dung: vận dụng sáng tạo nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; hội thảo khoa học về thân thế sự nghiệp các lãnh tụ của Đảng, nghiên cứu biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy sát với điều kiện thực tiễn của Phú Yên…

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 8-2-2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 3655-QĐ/TU ngày 14-5-2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh; đồng thời thành lập các tổ biên tập trên các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các tổ biên tập đã và đang tiến hành xây dựng các báo cáo tổng kết thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Thành tựu nổi bật về công tác nghiên cứu lý luận chính trị trong 5 năm qua của Đảng bộ tỉnh Phú Yên là nghiên cứu tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng; nguyên nhân thành tựu, hạn chế khuyết điểm; rút ra một số kinh nghiệm. Đồng thời nghiên cứu, dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới tác động đến sự phát triển của tỉnh, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Những nội dung trong Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là một công trình tập thể quan trọng, thể hiện trí tuệ và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, có giá trị định hướng cho sự phát triển của tỉnh.

Trên cơ sở quan tâm làm tốt công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận, làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương phục vụ sự phát triển của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, bảo đảm đồng bộ trên các lĩnh vực: cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược, phát triển doanh nghiệp tư nhân; đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án trọng điểm làm động lực phát triển kinh tế; đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, khai thác phát huy tiềm năng lợi thế phát triển trên các lĩnh vực kinh tế như nông nghiệp, nông thôn mới, lâm nghiệp, du lịch, công nghiệp; huy động nguồn lực phát triển đô thị; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Qua công tác nghiên cứu lý luận, quá trình vận dụng, tổng kết thực tiễn, cấp ủy các cấp rút ra nhiều kinh nghiệm, những mô hình mới, sáng tạo trên các lĩnh vực, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở… tạo bước phát triển mới về kinh tế - xã hội, tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của công tác tư tưởng lý luận, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyên truyền, giáo dục, công tác nghiên cứu lý luận, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên trì Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức công tác nghiên cứu lý luận trên cơ sở gắn bó mật thiết với thực tiễn, gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cơ bản khắc phục tính hình thức, nâng cao tính nghiêm túc và hiệu quả. Chú trọng nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Những kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc xây dựng, bổ sung và phát triển đường lối đổi mới của Đảng, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng được chú trọng thực hiện gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chất lượng tổ chức hội nghị được bảo đảm nghiêm túc, từng bước khắc phục lối truyền đạt nghị quyết một chiều, phụ thuộc vào báo cáo viên cấp trên. Tỷ lệ tham gia học tập các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh đạt trên 93%. Việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết với hình thức trực tuyến về tại các cơ sở đảm bảo cho việc học tập nghị quyết của Đảng nhanh chóng, nhất quán, thông suốt, tiết kiệm thời gian và kinh phí; được đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đánh giá cao.

Sau khi tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng tại hội trường, các đại biểu tập trung thảo luận và triển khai viết bài thu hoạch cá nhân, thông qua viết bài thu hoạch, thêm một lần cán bộ, đảng viên thấm nhuần các nội dung nghị quyết. Từ hình thức này, đã có nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất các giải pháp khả thi đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên ở các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các chi bộ cơ sở trên địa bàn tham gia viết bài thu hoạch đạt từ 90 đến 95%. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị được các cấp ủy thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: chủ động xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh sinh động việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; chú trọng giới thiệu cách làm mới, sáng tạo, những mô hình điển hình tiên tiến; đề cao vai trò giám sát, phản biện của báo chí để theo dõi, phản ánh kịp thời việc học tập nghị quyết. Nhờ có sự đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm với phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn, Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng chương trình, kế hoạch  nhằm góp phần bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về quyền và nghĩa vụ của mình trong học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là nhận thức chính trị để góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các cấp ủy đã coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Từ tháng 2-2018, đã chỉ đạo đưa vào hoạt động trang fanpage “Đất Phú Trời Yên” kết nối với fanpage của các địa phương trong cả nước và facebook cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, nhằm chia sẻ, chuyển tải các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, không đúng sự thật của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Xây dựng, tổ chức hoạt động trang web, kênh youtube chuyên biệt để đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng và xây dựng đội ngũ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 94 cấp tỉnh...

Công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể quan tâm. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực, chủ động bám sát địa bàn, lĩnh vực, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Phát huy vai trò của truyền thông, báo chí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa nội dung giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên, bắt buộc trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các trường chuyên nghiệp và phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh theo Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị "Về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng".

Cấp ủy các cấp thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, hệ thống phát thanh, truyền hình, báo cáo viên, tuyên truyền miệng... Các cơ quan báo chí đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự về công tác xây dựng Đảng, việc đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Các chuyên mục, chuyên đề xây dựng Đảng trên Báo Phú Yên, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tạo được sự quan tâm, chú ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản 3.390 cuốn/tháng, phát hành đến các tổ chức cơ sở đảng, là tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng, được cán bộ, đảng viên quan tâm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên các cấp đảm bảo về số lượng, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn. Toàn tỉnh có 839 báo cáo viên, trong đó 3 báo cáo viên cấp Trung ương, 31 báo cáo viên cấp tỉnh, 181 báo cáo viên cấp huyện, 624 báo cáo viên  cấp cơ sở, trong đó có 112 tuyên truyền viên chuyên sâu. Đội ngũ báo cáo viên đã thường xuyên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; có năng lực tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng; chú trọng thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, tôn trọng, cầu thị tiếp thu các ý kiến phản ánh, góp ý của người nghe, nhất là liên quan những vấn đề nổi cộm, phức tạp và nhạy cảm, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận.

Công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận được chú trọng và được thực hiện bằng nhiều giải pháp tích cực, phù hợp, đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân ổn định, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong ý chí và hành động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất