Công tác xây dựng Đảng khu vực miền Bắc: Những kết quả tích cực

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Bắc đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp tham mưu cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng ngày càng được nâng lên; góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Những kết quả tích cực

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Bắc đã chủ động tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, tham mưu ban hành quy chế làm việc cấp ủy cấp tỉnh; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu về công tác tổ chức, xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp giới thiệu nhân sự diện Trung ương quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hầu hết, các địa phương khu vực miền Bắc đã bầu đủ theo số lượng được ấn định; đúng cơ cấu, đúng dự kiến phân công sau bầu cử, nhất là các cán bộ diện BTV tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý.

Thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng, ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong hệ thống chính trị được nâng lên. 

Nhiều địa phương như Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Lai Châu, Hòa Bình, Nghệ An, Cao Bằng... đã quan tâm đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh gọn các phòng, ban trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Trong đó, điển hình như tỉnh Lai Châu đã tham mưu giảm được 17 đầu mối gồm 1 đầu mối cấp tỉnh, 4 phòng và tương đương thuộc sở, 7 tổ chức thuộc đơn vị thuộc sở, 5 phòng thuộc UBND cấp huyện. 

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cán bộ, các tỉnh, thành uỷ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Một số địa phương như Bắc Kạn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh... tiến hành tổng kết các đề án về công tác cán bộ, qua đó ban hành kết luận hoặc nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng điểm là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới. Các địa phương Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình… đã tiến hành rà soát việc tuyển dụng công chức và tham mưu cấp ủy xử lý các trường hợp sai phạm theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. Nhiều địa phương kịp thời ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV tỉnh ủy, thành ủy quản lý; bổ sung, sửa đổi quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng sát hợp với đặc điểm, tình hình công tác cán bộ của địa phương, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một số địa phương như Cao Bằng, Hòa Bình... đã đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác bổ nhiệm, điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử. Công tác quy hoạch, luân chuyển gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được các địa phương quan tâm thực hiện tốt. Một số địa phương như Thái Bình, Lạng Sơn, Nghệ An... đã tập trung xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các địa phương chú trọng, chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tình hình chính trị hiện nay trong cán bộ, đảng viên; dư luận, thông tin trước, trong và sau bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử. Kịp thời tham mưu nội dung hướng dẫn thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên.

Nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo nhằm xây dựng, củng cố TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên đã được các tỉnh, thành uỷ khu vực phía Bắc thực hiện thời gian qua. Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Yên Bái, Hà Nam, Tuyên Quang... đổi mới trong việc tổ chức đánh giá, xếp loại kiểm điểm theo hướng đa chiều, gắn với kết quả và sản phẩm cụ thể. Nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch kết nạp đảng viên trong giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đơn cử như ở Nghệ An, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy đẩy mạnh chỉ đạo việc thực hiện Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014-2020”. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An đã kết nạp được 66 quần chúng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng khu vực miền Bắc thời gian qua còn một số hạn chế như: Việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp ở một số nơi còn chậm so với yêu cầu, làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ở một số địa phương vẫn chưa thực sự bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Vẫn còn trường hợp một số địa phương phải tổ chức bầu cử lại và bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện. Một số tập thể, cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa thực sự sâu sắc; báo cáo kết quả tổng hợp, đánh giá xếp loại còn chậm; những hạn chế, khuyết điểm năm trước mặc dù đã có kế hoạch khắc phục nhưng vẫn chưa có kết quả cụ thể. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn khó khăn.

7 nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác, ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ khu vực miền Bắc tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tích cực tham mưu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. (1) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (2) Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ban tổ chức cấp ủy triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. nhất là các nội dung về công tác cán bộ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác nhân sự. 

Hai là, tiếp tục tham mưu cấp uỷ kiện toàn các chức danh lãnh đạo của chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (1) Tham mưu kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương các cấp sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. (2) Đối với các địa phương chưa tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, khẩn trương phối hợp tham mưu chuẩn bị việc giới thiệu, bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND. (3) Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách theo quy định đối với các đồng chí không tái cử.

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. (1) Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; hoàn thành việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (2) Kịp thời phối hợp trình Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư ban hành Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII và tổ chức hội nghị quán triệt việc thực hiện trong toàn Đảng. Tiếp tục sơ kết, tổng kết một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sơ kết thực hiện Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung Quy định 220-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. 

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên. (1) Tham mưu thực hiện kịp thời công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ; thực hiện quy định về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo tinh thần Kết luận 08-KL/TW ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; xây dựng quy định của Bộ Chính trị về quy hoạch cán bộ. (2) Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế về bảo vệ chính trị nội bộ; hoàn thành việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác cán bộ, đảng viên; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. (3) Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; hoàn thành việc sơ kết thực hiện một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Sửa đổi, bổ sung các Quy định 196-QĐ/TW và 197-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại và quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. (5) Coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với việc tham mưu xây dựng các đề án, nhiệm vụ. (6) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 gắn với Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. (1) Tiếp tục tham mưu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. (2) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, biên chế, điều lệ, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp.

Sáu là, xây dựng cơ quan tổ chức trong sạch, vững mạnh. (1) Thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, duy trì nền nếp giao ban trực tuyến định kỳ. (2) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của ban tổ chức cấp ủy theo vị trí việc làm. Phát huy trách nhiệm nêu gương; chú trọng biểu dương, khen thưởng, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. (3) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; không chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Bảy là, tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Bắc với Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị bảo đảm ngày càng nền nếp, chặt chẽ, đi vào chiều sâu; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất