10 DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thật may mắn khi là người có gần 30 năm công tác ở Ban Tổ chức Trung ương, đã phục vụ 6 đại hội Đảng toàn quốc và được tham mưu, giúp việc trực tiếp hoặc gián tiếp 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban là các đồng chí: Lê Phước Thọ, Nguyễn Văn An, Trần Đình Hoan, Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa và Phạm Minh Chính. Trong những năm công tác ở Ban Tổ chức Trung ương và đảm nhiệm nhiều công việc cụ thể khác nhau đã giúp tôi trưởng thành nhiều mặt và để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cũng như toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng như được truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, để lại trong tôi nhiều dấu ấn nổi bật so với các nhiệm kỳ trước. Cụ thể là:

1. Chỉ trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Ngành và các cơ quan khác có liên quan nghiên cứu, tham mưu BCH Trung ương ban hành 3 nghị quyết và 1 quy định về công tác xây dựng Đảng. Đó là: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Thực tế cho thấy, chưa có nhiệm kỳ đại hội nào, chỉ trong ba năm đầu nhiệm kỳ, BCH Trung ương đã ban hành tới 4 nghị quyết và 1 quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp xây dựng 3 nghị quyết, 1 quy định và các nghị quyết đó đã sớm đi vào cuộc sống, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực.

2. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là các đơn vị trong Ngành triển khai nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành gần 99 đề tài, đề án để trình cấp có thẩm quyền ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận, thông báo, kế hoạch, hướng dẫn,… về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có nhiều quy định, quy chế lần đầu tiên được ban hành và đem lại hiệu quả rõ rệt, như: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Việc ban hành các quy định, quy chế… để từng bước hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

3. Trên cơ sở tổng kết sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Ngành và các cơ quan liên quan, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều nội dung mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, góp phần quan trọng để đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp là cơ sở quan trọng, bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng.

4. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể là: Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII, với nhiều nội dung mới, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi và tạo được sự đồng tình, thống nhất cao; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; phướng hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII được Đại hội đánh giá cao; Quy định về tiêu chuẩn của đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XIII. Các quy định, quy chế nêu trên đã góp phần quan trọng để Đại hội thành công trên cả ba phương diện: văn kiện, nhân sự, tổ chức và phục vụ Đại hội.

5. Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị trong Ngành đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở các cấp tham mưu Trung ương tổng kết, sơ kết nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế một cách toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng, như: kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của cả hệ thống chính trị. Đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, thường xuyên rà soát, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng...

6. Ban Tổ chức Trung ương đã khởi xướng, chủ trì và phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng thông qua tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Qua 5 năm thực hiện, Giải Búa liềm vàng đã trở thành giải báo chí có uy tín lớn; có tác dụng động viên, cổ vũ những điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu và đấu tranh lên án mạnh mẽ với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm với phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Cuộc thi đã huy động được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên, với hàng nghìn tác phẩm thuộc các loại hình báo chí; thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo độc giả trong cả nước.

7. Là một ban tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị trong Ngành đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, là đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, minh bạch. Toàn Ngành đã gương mẫu đi đầu trong việc tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế vượt yêu cầu nghị quyết Trung ương đề ra. Thực hiện thi tuyển công chức trẻ là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và đã từng đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh kết hợp với xem xét kỹ lưỡng hồ sơ và trực tiếp phỏng vấn, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng lâu dài.

8. Cùng với việc tham mưu về công tác cán bộ diện Trung ương quản lý, Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong cơ quan bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: định kỳ xây dựng và thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cơ bản và kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng cán bộ trong cơ quan: là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ; cán bộ, chuyên viên nghiên cứu; cán bộ mới được tuyển chọn, tiếp nhận về công tác trong nhiệm kỳ. Đồng thời, thực hiện mạnh mẽ việc luân chuyển cán bộ giữa các vụ, đơn vị trong Ban. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cán bộ trong cơ quan đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn, trong đó có 1 phó trưởng ban; 2 cục trưởng; 3 vụ trưởng; 1 đồng chí được bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; 1 đồng chí được bổ nhiệm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; 1 đồng chí được giới thiệu để bầu làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV. Hiện nay, lần đầu tiên Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương có hai đồng chí phó trưởng ban là nữ.

9. Trong những năm gần đây, Ban Tổ chức Trung ương đã coi trọng và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban và các hoạt động khác của cơ quan. Thực hiện thường xuyên, nền nếp việc giao ban hằng tuần với các vụ, đơn vị; tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ hằng tháng, quý với các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo trực tuyến theo chuyên đề với các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương… Qua đó, vừa có tác dụng cập nhật, tổng hợp thông tin và nắm chắc tình hình, vừa trao đổi kinh nghiệm và bổ sung những nội dung, kiến thức mới đồng thời kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

10. Thực tiễn ở cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua đã chứng minh rõ vai trò đặc biệt quan trọng của người đứng đầu. Chính từ sự tâm huyết, trách nhiệm, đam mê, gương mẫu trong công việc chung và sự quyết liệt, nhất quán, nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu đã tạo động lực lớn, có sức lan tỏa nhanh, mạnh mẽ và truyền cảm hứng, khơi dậy nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Từ đó, tạo không khí phấn khởi, tinh thần hăng say làm việc, không quản ngày đêm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất