Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021

Toàn cảnh điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2021..

Kết quả rõ nét

6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song được sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Trung ương và BTV các tỉnh, thành ủy, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để kịp thời tham mưu cấp ủy đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của cấp ủy các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở khu vực đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các cấp ủy đã chủ động, tích cực tham mưu, góp phần vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, ban tổ chức cấp ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy phân công cấp ủy viên, ủy viên thường vụ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy và chính quyền các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Đồng thời, đã tích cực tham mưu tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng. Một số địa phương như Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông… đã sớm xây dựng các đề án, xác định những nội dung trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2021 được cấp ủy các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt gần 99%, kết quả bầu cử tập trung, cơ bản đúng cơ cấu theo yêu cầu, trong đó đã bầu đủ 88/88 đại biểu Quốc hội, 721/721 đại biểu HĐND tỉnh, 4456/4466 đại biểu HĐND cấp huyện và 42.101/42.474 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng được các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả, chất lượng, trong đó đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Ngay từ đầu năm, cơ quan tổ chức cấp ủy một số địa phương đã kịp thời tham mưu với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc viết cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng cao, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Từ thực tiễn cho thấy, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, nhất là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua càng khẳng định niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị được nâng lên. 

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 39-NQ/TW của Trung ương được tập trung thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2021, một số tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã tích cực thực hiện hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng từ tỉnh đến cơ sở; quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; quyết định số lượng cấp phó các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 14-9-2020 của Chính phủ; quy định về tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện… Việc tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm được các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó đã ban hành quyết định về danh mục vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch cụ thể về thí điểm bố trí sử dụng và quản lý công chức gắn với vị trí việc làm bảo đảm theo lộ trình tinh giản biên chế 10% theo đúng quy định.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII được các địa phương tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Một số địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông... đã ban hành chương trình hành động; xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đề án thi tuyển đối với một số chức danh thuộc diện BTV tỉnh ủy quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ CNH, HĐH và sự phát triển của từng địa phương; từng bước tạo đột phá trong công tác cán bộ. Đồng thời, một số tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk... đã bám sát quy định của Trung ương về quy trình công tác cán bộ, thực hiện đổi mới một số khâu trong quy trình công tác cán bộ. Theo đó, cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải báo cáo chương trình hành động cá nhân trước tập thể BTV cấp ủy hoặc tiến hành khảo sát, đánh giá nguồn nhân sự trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong 6 tháng đầu năm, đã tham mưu phối hợp thẩm định 12 lượt nhân sự chủ chốt ở các địa phương để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và các chức danh quy hoạch diện Trung ương quản lý; thực hiện việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử… với 437 trường hợp, luân chuyển 9 trường hợp theo phân cấp quản lý cán bộ. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, các địa phương đã tập trung thực hiện Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Một số địa phương như Quảng Bình, Quảng Nam… đã thực hiện quy trình tuyển dụng lại đối với công chức để bố trí vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ được các địa phương thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng. Trong đó, tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng… đã ban hành đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ diện BTV tỉnh, thành ủy quản lý và dự nguồn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Trong 6 tháng, các địa phương đã cử đi đào tạo, thạc sĩ, tiến sĩ: 57 trường hợp; đại học: 202 trường hợp; cao cấp lý luân chính trị: 1.099 trường hợp; trung cấp chính trị: 5.784 trường hợp; các lớp bồi dưỡng: 3.067 trường hợp; việc cử cán bộ đi đào tạo bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Công tác chính sách cán bộ được các địa phương phối hợp tham mưu giải quyết chế độ kịp thời, đúng quy định, nhất là các đồng chí cấp ủy viên các cấp không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu sau Đại hội XIII của Đảng bảo đảm theo đúng quy định. Nhìn chung, sau khi phân công cấp ủy sau đại hội đảng bộ các cấp, tình hình chung của khu vực bảo đảm ổn định, đội ngũ cán bộ có tính kế thừa, đoàn kết, nêu cao trách nhiệm trên cương vị công tác mới, tạo sự đồng thuận cao, chưa để xảy ra dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ tiếp tục được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên. Một số địa phương như Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai… đã tổ chức tổng kết xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020; thành lập các đoàn khảo sát về mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trên địa bàn; tổng kết mô hình hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường; ban hành chỉ thị về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của một số loại hình TCCSĐ phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên bảo đảm thực chất; triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; sàng lọc, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng thời, các cấp ủy đảng đã coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm về số lượng và chất lượng. Các địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, vùng biên giới, khu vực doanh nghiệp tư nhân; hướng dẫn chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn khu vực kết nạp mới được 5.940 đảng viên.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các tỉnh, thành ủy quan tâm, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay trong cán bộ, đảng viên. Kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin, tình hình dư luận của các địa phương liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… chủ động ban hành quy định về “danh mục cơ quan, bộ phận vị trí trọng yếu, cơ mật cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh”; xây dựng dữ liệu bảo vệ chính trị nội bộ… làm cơ sở để các cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền áp dụng trong việc tuyển dụng, bố trí, quản lý sử dụng người vào làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật theo đúng Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên được coi trọng, thực hiện tốt, kịp thời phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng nguyên tắc, phương châm, quy định của Đảng.

Nguyên nhân, hạn chế và bài học kinh nghiệm

Đạt được những kết quả trên là do có sự chủ động tích cực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương; kịp thời vận dụng thực hiện các mô hình mới, giải pháp đột phá về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của Ban Tổ chức Trung ương, cùng các bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm cao giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc tham mưu giải quyết từng trường hợp cụ thể, nhất là những khó khăn, vướng mắc được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, dứt điểm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương với các cấp ủy, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trong khu vực, các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Công tác theo dõi và nắm tình hình về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên. Việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan có lúc còn bị động, thiếu chặt chẽ. Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng chất lượng chưa cao. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn hiện tượng nể nang, né tránh. Việc đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa thực chất. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi còn hạn chế. Mô hình TCCSĐ có nơi chưa phù hợp, hoạt động chưa hiệu quả. Việc sinh hoạt chi bộ ở những nơi có đông đảng viên còn gặp khó khăn, sinh hoạt chuyên đề còn ít, hiệu quả chưa cao. Công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên có mặt còn khó khăn. Một số địa phương, đơn vị xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư còn chậm, thiếu chủ động, kiên quyết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong quản lý, điều hành và thực hiện quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ có nơi, có lúc còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Công tác nắm tình hình chính trị nội bộ mặc dù đã được chú trọng, song chưa đạt kết quả mong muốn, nhất là những vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay. Việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với quy định.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm là do việc thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong công tác tham mưu cho cấp ủy có nhiều việc mới, cấp bách, chưa có tiền lệ, yêu cầu phải thực hiện ngay, trong khi tính chất công việc lại phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp ở địa phương; đặc biệt, phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên có một số mặt công tác có lúc đạt hiệu quả, chất lượng chưa cao, chưa kịp thời. Một số cấp uỷ và ban tổ chức cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, chậm trễ, hiệu quả chưa cao, làm ảnh hưởng đến tiến độ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng của địa phương; chưa chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, dẫn đến chậm tiến độ công việc chung. Việc nắm bắt vấn đề chính trị hiện nay là nội dung khá phức tạp, nhạy cảm, khó định lượng. Công tác phối hợp giữa Ngành Tổ chức xây dựng Đảng với các đơn vị, địa phương liên quan công tác bảo vệ chính trị nội bộ có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính trong Đảng vẫn chưa thật sự chuyển biến, thủ tục hành chính còn rườm rà. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng còn hạn chế; hạ tầng kỹ thuật tuy đã được trang bị nhưng chưa thật sự đồng bộ; hệ thống thông tin Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chưa được đưa vào khai thác sử dụng nên cải cách thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thường xuyên thay đổi; trình độ, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, phương pháp làm việc chưa thật sự khoa học, tinh thần trách nhiệm có lúc chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng còn chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Từ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là sự đoàn kết, thống nhất, nêu gương của lãnh đạo cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung. Phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; đồng thời, phải xuất phát từ tình hình thực tiễn và phát huy tối đa trí tuệ, kinh nghiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, cách làm bài bản, dân chủ, thực chất và có bước đi phù hợp; kiên trì, cầu thị, lắng nghe; không cầu toàn, không tự mãn với những thành tích đạt được. Đối với những việc mới, khó, phức tạp thì càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, khiêm tốn, không chủ quan, nóng vội để xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, giải quyết đúng đắn những vấn đề thực tiễn đặt ra. Phải quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”. Quan tâm đến lợi ích vật chất và tinh thần chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tạo ra động lực cống hiến vì sự nghiệp chung.

Bảy nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian tới, tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, trong 6 tháng cuối năm, khối lượng công việc của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng còn rất nặng nề, đòi hỏi Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tập trung cao độ với quyết tâm chính trị cao nhất, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. (1) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (2) Tập trung bố trí, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định. (3) Bám sát Chương trình làm việc của BCH Trung ương khóa XIII, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, kịp thời cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn; hoàn thành có chất lượng các đề án chuyển tiếp từ năm 2020; chuẩn bị tốt các đề án theo chương trình toàn khóa của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất. (4) Xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2021 theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (5) Kịp thời triển khai quán triệt và tổ chức thưc hiện Quy định của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. (6) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các đề án, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá về tổ chức và cán bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tập trung hoàn thiện thể chế Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về công tác cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ.

Hai là, tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của chính quyền các cấp sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (1) Phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình chính trị nội bộ; dư luận, thông tin phản ánh của cán bộ, đảng viên, các địa phương, đơn vị có vấn đề về nội bộ sau bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. (2) Tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. (1) Theo dõi, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2020 và cam kết phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên năm 2021. (2) Tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để trình Bộ Chính trị, BCH Trung ương. (3) Tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung sơ kết, tổng kết một số mô hình thí điểm theo tinh thần Kết luận 74-KL/TW của Bộ Chính trị. Hoàn thiện Đề án xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của cán bộ. (4) Chuẩn bị tổng kết 15 năm về xây dựng TCCSĐ và đảng viên để trình Bộ Chính trị, BCH Trung ương năm 2022. (5) Hoàn thành Đề án hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (6) Tham mưu sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy định trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị, BCH Trung ương theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên. (1) Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. (2) Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. (3) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ. Đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển và thực hiện tốt chính sách cán bộ. (4) Tiếp tục tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của một số loại hình TCCSĐ phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm về số lượng và chất lượng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên, giáo dục, rèn luyện đảng viên; sàng lọc, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. (5) Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế về bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị cán bộ để phục vụ cho công tác quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Tăng cường công tác bảo vệ cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. (1) Tiếp tục tham mưu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. (2) Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo phân cấp.

Sáu là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. (1) Triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của BCH Trung ương trong năm 2021. (3) Tập trung tuyên truyền, cảnh giác, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu; đồng thời, đẩy mạnh việc phổ biến, nhân rộng cách làm mới, mô hình sáng tạo, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bảy là, xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. (1) Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (2) Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị; thực hiện có hiệu quả “5 hóa” (Hạt nhân hóa lãnh đạo; Chuẩn hóa văn bản pháp quy; Đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tự động hóa tổ chức thực hiện; Tối ưu hóa kết quả hoạt động) trong tổ chức thực hiện công tác. (3) Tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”. (4) Tăng cường phối hợp công tác trong và ngoài cơ quan bảo đảm ngày càng nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất