Khát vọng Việt Nam

Mỗi độ Xuân về là dịp toàn Đảng, toàn Dân lại náo nức hướng về Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời vào mùa Xuân và Đảng đã đem lại mùa Xuân bất tận cho dân tộc - Mùa Xuân của độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Xuân về đất nước đơm hoa và Đảng căng tràn sức trẻ. Đảng với mùa Xuân như đất, trời giao hòa với lòng người. Như một lẽ tự nhiên, các kỳ Đại hội Đảng cũng thường diễn ra vào mùa Xuân. Ngay đầu Xuân Tân Sửu 2021 này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nô nức chào đón Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Đại hội của Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo và Phát triển. Cả dân tộc hướng về Đại hội và gửi gắm niềm tin Đảng ta nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, đề ra đường lối và những quyết sách mang tầm chiến lược để mở ra một thời kỳ phát triển mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện cho được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là Đại hội đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, thực hiện đồng bộ đổi mới về kinh tế và chính trị, hoàn thiện thể chế để thực hiện thắng lợi đường lối chiến lược phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó coi trọng công tác tổ chức và cán bộ; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo vệ trọn vẹn lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cả dân tộc hướng về Đại hội với niềm tin son sắt Đại hội lần thứ XIII phát huy tinh thần đổi mới, khí phách hào hùng ngàn năm của đất Việt, sáng suốt quyết định đường lối chính trị đúng đắn, khoa học, phù hợp với xu thế thời đại và mang đậm bản sắc Việt Nam. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn ra những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp chiến lược tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức của Đảng, dân tộc, nâng cao năng lực sáng tạo của Đảng, của Nhân dân để khơi dậy khát vọng Việt Nam, làm trỗi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đất nước vào Xuân với hành trang một năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII thắng lợi toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, được nhân lên gấp bội bởi ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng soi đường. Cả dân tộc vững niềm tin giành thêm nhiều thắng lợi rực rỡ trong đổi mới và phát triển đất nước để cùng hướng về một tương lai xán lạn.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất