Đổi mới nghiên cứu khoa học ở Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương.
Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng nghiên cứu khoa học trong công tác xây dựng đảng, năm 2016 Ban Tổ chức Trung ương đi sâu, chủ động trong nghiên cứu khoa học, thiết thực phục vụ có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham mưu của Ban. Đổi mới trước hết từ phương thức tổ chức hoạt động khoa học. Các đồng chí lãnh đạo Ban tham gia lãnh đạo Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng là những phó giáo sư, tiến sỹ có kinh nghiệm nghiên cứu, chuyên môn sâu trong các lĩnh vực xây dựng đảng, luôn thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ phận Thường trực Hội đồng phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học.

Hội đồng Khoa học Ban được coi như một đầu mối của Ban, tham gia đầy đủ các phiên giao ban tuần, tháng, tham gia các đoàn công tác của Lãnh đạo Ban tới các địa phương, bộ, ngành để nắm bắt tình hình thực tế. Từ đó phát hiện, đi sâu nghiên cứu tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng đảng, nêu đề xuất, phản biện đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Xây dựng Đảng, Nghiên cứu lý luận chính trị, Cộng sản, Bản tin khoa học, góp phần tuyên truyền, tìm hiểu sâu về công tác xây dựng đảng.

Đổi mới các phương thức tham gia tư vấn, thẩm định thông qua văn bản và trực tiếp tham gia vào các đề tài, đề án. Hội đồng Khoa học tham gia tư vấn đầy đủ vào các đề tài, đề án cấp ban, cấp cơ sở; gần 20 đề tài, đề án trong và ngoài Ban. Đặc biệt, Hội đồng tham gia thẩm định, tư vấn các đề án trình Ban trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đổi mới tổ chức nghiệm thu các đề tài, yêu cầu cao chất lượng nghiên cứu. Hội đồng Khoa học Ban yêu cầu các ban chủ nhiệm đề tài, đề án phải hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu đáp ứng tiêu chí khoa học đã được đặt ra. Nội dung kết quả nghiên cứu phải có giá trị ứng dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, phục vụ chuyên môn của vụ được giao chủ trì đề tài, đề án. Bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. Thường trực Hội đồng thường xuyên đôn đốc các ban chủ nhiệm đề tài thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo tiến độ đã cam kết trong thuyết minh. Hình thức sản phẩm nghiên cứu phải được định dạng, trình bày theo quy định.

Việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động khoa học trong năm 2016 có nhiều cải tiến, sâu sát với từng đề tài, đề án. Hội đồng Khoa học Ban phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Khoa học cơ quan đảng Trung ương trong việc triển khai đăng ký, thuyết minh, nghiệm thu, quyết toán kinh phí đề tài, đề án, tham gia tập huấn khoa học. Hội đồng Khoa học Ban kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đề tài, đề án trong phạm vi cho phép để đáp ứng tiến độ và chất lượng. Phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hướng dẫn về sử dụng kinh phí.

Kết quả nghiên cứu khoa học của Ban có nhiều khởi sắc, đóng góp thiết thực vào nhiều đề tài, đề án trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu 6 đề tài, đề án, trong đó 1 đề tài cấp quốc gia, 3 đề tài cấp ban, 2 đề án cấp cơ sở. Đây là kết quả chưa từng có so với các năm trước đây. Các đề tài, đề án này thực sự thiết thực, phục vụ tốt cho nghiên cứu, tham mưu tổ chức, bộ máy và công tác xây dựng đảng, trong đó 4 đề  tài, đề án do các đồng chí Lãnh đạo Ban làm chủ nhiệm.

Có được những thành công trên do được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể của các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương, đặc biệt đồng chí Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Phạm Minh Chính. Đồng thời, Thường trực Hội đồng đóng vai trò chủ động, tích cực và hiệu quả trong việc triển khai kế hoạch và hiện thực hóa các chỉ đạo của Lãnh đạo Hội đồng.

Tuy nhiên, hoạt động khoa học những hạn chế: chưa gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của các vụ, cục, đơn vị để nâng cao chất lượng tham mưu. Đội ngũ làm nghiên cứu khoa học còn thiếu, gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực phục vụ nghiên cứu chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm còn hạn chế. Chưa thu hút được nhiều cán bộ, công chức giàu kinh nghiệm của Ban tham gia. Tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện đề tài, đề án của các vụ, cục, đơn vị còn chậm, thiếu chuyên nghiệp. Thiếu cơ chế chính sách khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng tham mưu, tư vấn của Hội đồng.

Năm 2017, hoạt động của Hội đồng Khoa học Ban trong tập trung bám sát việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Hội nghị Trung ương. Triển khai thực hiện các định hướng công tác của cơ quan. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học Ban.

Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Ban là tăng cường nghiên cứu khoa học ứng dụng về khoa học tổ chức, về xây dựng Đảng, tổ chức, bộ máy biên chế. Chú trọng định hướng các đề tài, đề án gắn với công tác xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, lý luận Mác-Lênin. Coi trọng tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng những luận cứ khoa học về tổ chức và nhân sự. Mở rộng dân chủ, nghiên cứu thành lập Câu lạc bộ khoa học Ban Tổ chức Trung ương, tạo diễn đàn trao đổi khoa học, lắng nghe, tiếp thu những đóng góp cho công tác xây dựng đảng.

Tham gia thẩm định, tư vấn các đề tài, đề án trình Ban trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương. Triển khai nghiên cứu các đề tài, đề án đã được Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phê duyệt.

Tăng cường công tác quản lý khoa học của Ban nhằm đưa các hoạt động nghiên cứu khoa học nền nếp hơn. Tăng cường đôn đốc các chủ nhiệm đề tài, đề án tuân thủ tiến độ, nội dung thực hiện như cam kết trong hợp đồng. Xác định những biện pháp nghiêm ngặt đối với các đề tài, đề án không hoàn thành theo quy định.

Chủ động và tích cực mở rộng hợp tác khoa học với các cơ quan bên ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tổ chức các đoàn ra nước ngoài để nghiên cứu thực tế, trao đổi khoa học nhất là trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thiện cơ chế hợp tác, thu hút nhân lực chất lượng cao và nguồn tài chính phục vụ nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đạt được năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Tổ chức Trung ương hứa hẹn sẽ ngày càng đổi mới, phục vụ ngày càng tốt hơn quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất