Vai trò, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở các cấp là hết sức quan trọng
Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2016, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Đây là một hội nghị rất quan trọng để chúng ta đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các đồng chí, cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên ngành kiểm tra lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Chúng ta đã tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước; cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng.

Các đồng chí đã chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị, nhất là chuẩn bị Báo cáo rất nghiêm túc, chất lượng tốt.

Tại Hội nghị đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tế. Tôi cơ bản tán thành nội dung Báo cáo và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp thu ý kiến các đồng chí tham dự Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và tổ chức thực hiện.

Tôi xin nhấn mạnh và nói thêm một số vấn đề sau đây:

Trong năm 2016, hoạt động kiểm tra nói chung của Đảng cũng như ngành kiểm tra nói riêng đã làm được rất nhiều việc, khá toàn diện, có nhiều đổi mới, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước.

Cụ thể là: Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, tập trung triển khai, tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp.

Trên cơ sở đó đã sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng chương trình hành động thực hiện công tác kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp với trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy tho ái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Đồng thời, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đã được đề ra trong kế hoạch của năm 2016.

Thứ hai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra của các cấp uỷ, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp có chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thực hiện thống nhất trong toàn Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong tình hình mới; chủ động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong việc thực hiện các văn bản này.

Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XII (tháng 7/2016), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng.

Đây là những văn bản rất quan trọng làm cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong lĩnh vực kiểm tra vào cuộc sống và được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp được tiến hành chủ động, đồng bộ, toàn diện hơn, đúng Điều lệ và các quy định của Đảng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến rõ rệt.

Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý kỷ luật nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong năm 2016, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 10 vạn tổ chức đảng và hơn 4 vạn đảng viên; giám sát hơn 3 vạn tổ chức đảng và hơn 10 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức đảng và hơn 12 nghìn đảng viên…

Đạt được những kết quả đó là do có sự tập trung cao độ của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra ngay sau Đại hội XII của Đảng và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ ngành Kiểm tra Đảng.

Thứ tư, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bước đầu đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng. Đã kiểm tra, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng; có hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Đã đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những trọng tâm công tác, một nội dung quan trọng để kiểm điểm theo định kỳ.

Cơ quan kiểm tra của Đảng đã phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý và công khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Trong năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan có liên quan tham gia các đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số ngành, địa phương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao.

Thứ năm, từ sau đại hội đảng bộ các cấp và sau Đại hội XII của Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp đã tích cực sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng chương trình hoạt động, quy chế làm việc; chủ động thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Giải quyết công việc tồn đọng từ nhiệm kỳ trước, trong đó có những việc rất phức tạp, giữ được nền nếp công tác, làm việc bài bản, chặt chẽ và có đổi mới, phục vụ công tác nhân sự bầu cử Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn bộ máy nhân sự ở Trung ương và các địa phương, phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến công tác đề bạt, sắp xếp cán bộ. Đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Thứ sáu, một điểm sáng nổi bật của năm 2016 là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Trung ương đã diễn ra khá sôi động, có nhiều việc làm và làm được nhiều việc, có kết quả rõ rệt, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, tạo ra một làn gió mới, niềm tin mới.

Cái mới của thời gian gần đây là chủ động tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm khá nhiều, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra vi phạm; làm vụ nào ra vụ ấy, làm bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn; làm kỷ luật đảng trước không chờ kết luận của các cơ quan nhà nước, thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận...

Sự phối hợp giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả, cho chúng ta thêm những bài học quý.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và cảm ơn các đồng chí về những cố gắng, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả, thành tích nêu trên, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, chúng ta cũng phải thấy rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe; đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, không nghiêm túc.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm, chưa tạo điều kiện cho uỷ ban kiểm tra thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa mạnh mẽ.

Ủy ban kiểm tra cùng cấp cũng chưa mạnh dạn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác kiểm tra, nhất là việc kiểm tra những vụ việc sai phạm cụ thể. Mảng giám sát chưa rõ nét lắm.

Việc xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn dàn trải, chưa thực sự đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị; ở các địa phương, nhất là cấp huyện, cấp cơ sở chuyển biến chưa mạnh, chưa có những vụ việc trọng tâm, trọng điểm, vụ việc điển hình.

Còn có tổ chức đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, cá biệt có biểu hiện bao che cho cán bộ, đảng viên có chức, có quyền vi phạm. Sự phối hợp công tác giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan như thanh tra, kiểm toán, công an, viện kiểm sát, tòa án… có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp.

Chính vì còn những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, nên tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, suy thoái về đạo đức, lối sống,…

Thưa các đồng chí,

Năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bộc lộ nhiều thách thức mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ta xác định phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt.

Tôi muốn lưu ý thêm các đồng chí là hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, ủng hộ, hy vọng vì có Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng cũng còn băn khoăn, lo rằng không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không, vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, "lợi ích nhóm" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.

Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở các cấp là hết sức quan trọng.

Cùng với việc tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 mà Báo cáo tại Hội nghị đã nêu, tôi đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp trong năm 2017 và những năm tiếp theo cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

1- Phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta khẳng định, kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

2- Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích "trị bệnh cứu người"; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước.

Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!

3- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năm 2016 đã làm được nhiều việc, năm 2017 đang tiếp tục làm và còn nhiều việc phải làm.

Trong không khí cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, nhân dân đang hồ hởi, ủng hộ, chúng ta cần phải đẩy mạnh và làm quyết liệt hơn, không thoả mãn với những gì đã làm được, phải tiếp tục đổi mới, nêu cao tinh thần tiến công vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì nhân dân.

4- Cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm những việc đang làm với phương châm là làm đến cùng, đồng thời chuẩn bị làm tiếp những vụ việc mới phát sinh. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, cần chú ý khâu phát hiện, phát giác ban đầu.

Qua kiểm tra, thanh tra mà phát hiện; qua báo chí, công luận, qua tố giác của nhân dân mà chủ động tổ chức kiểm tra. Phải rất nhạy bén, tinh ý, đừng vô cảm. Chú ý kiểm tra đều các khu vực, các lĩnh vực, các địa phương.

Các địa phương phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng," "nặng trên, nhẹ dưới." Nếu mỗi tỉnh, thành, mỗi địa phương chọn một vài vụ có tính điển hình để chỉ đạo thực hiện như ở Trung ương làm vừa qua thì tác dụng rất tốt. Chú trọng các khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực (như quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, công tác cán bộ...).

Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải có hình thức thích hợp để tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật các tổ chức, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tránh tình trạng bao che sai phạm của các địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp chặt chẽ, thực sự hiệu quả với các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm toán trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ xem xét, kiểm tra, giám sát các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

5- Để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa.

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới hết sức nặng nề. Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Đó là thách thức không nhỏ.

Tôi chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các đồng chí đang phải đối mặt, song, Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra - người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng.

Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân, không làm liều, làm ẩu.

Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục. Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác.

Cán bộ kiểm tra phải gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải chống tiêu cực ngay trong các cơ quan và các cá nhân những người làm công tác chống tiêu cực.

Thưa các đồng chí,

Hiện nay, vị trí, vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng; chương trình hoạt động và quy chế làm việc đã được xây dựng.

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp đặc biệt quan tâm. Đó là tiền đề quan trọng để các đồng chí ra quân mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa. Thực tiễn đang đòi hỏi chúng ta phải hành động, nói phải đi đôi với làm, không nói lý thuyết, đạo lý chung chung.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, nhân dân và đất nước.

Hy vọng rằng sau Hội nghị này, công tác kiểm tra của Đảng, nhất là ở các địa phương, các ngành có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa.

Chúc các đồng chí thành công"

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất