Hướng tới tham mưu thực chất, hiệu quả
Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ xây dựng lực lượng chính trị, Đảng bộ KCN Tây Bắc Củ Chi.

Năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với TP. Hồ Chí Minh - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp. Phát huy thành tích trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, các cấp ủy lãnh đạo hệ thống chính trị thành phố hoàn thành khối lượng công việc lớn, quan trọng.

Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cấp ủy tăng cường đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với chủ doanh nghiệp, đảng viên, đoàn viên và người lao động về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, kịp thời cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội được thành lập và hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

Bằng nhiều giải pháp bài bản, quyết liệt, chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đặc biệt là của chi bộ được tăng cường. Tổ chức đảng ở phường, xã, thị trấn, các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ từng bước được chấn chỉnh. Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường. Tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên được đề cao. Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên, thẩm định, đề xuất, xét khen thưởng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh ngày càng chặt chẽ. Công tác cán bộ được chú trọng từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đến thực hiện chính sách cán bộ.

Những kết quả đạt được trong năm 2016 là sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cấp ủy. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng đảng được chỉ đạo triển khai đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Trong công tác cán bộ, các cấp ủy luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy định. Chủ động phát hiện nhân tố tích cực để giới thiệu đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm. Quan tâm xây dựng cấp ủy, đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tế, am hiểu công tác đảng, công tác vận động quần chúng. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy về công tác cán bộ theo hướng sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân và của cán bộ, đảng viên để đánh giá sát, đúng về cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng đảng thành phố còn một số bất cập, hạn chế: Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở (Kết luận 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của BCH Trung ương) chưa kịp thời, chưa đủ sức giải quyết các vấn đề phức tạp, nảy sinh ở địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhất là những xã giáp ranh khu đô thị phát triển. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy còn chậm, hiệu quả chưa cao; bộ máy biên chế còn cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ còn trùng lặp, chưa thật tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác đánh giá cán bộ, quản lý cán bộ vẫn còn yếu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để rèn luyện, tiếp cận chức danh được quy hoạch chưa kịp thời, còn hạn chế...

Nhằm xây dựng Đảng bộ thành phố vững vàng về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, có tư duy đổi mới, năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, nhất là trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp.

Hai là, cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng đúng đắn, kịp thời. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, bảo đảm mọi đảng viên thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thể hiện chính kiến. Cán bộ chủ trì phải thực sự công tâm, khách quan, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đảng viên, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác, cuộc sống của bản thân và gia đình để có định hướng, hỗ trợ, chia sẻ, động viên đảng viên phấn đấu vươn lên.

Ba là, tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” và Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Hội nghị BCH Trung ương 7 (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” để nâng cao nhận thức, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Bốn là, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị của thành phố, thực hiện giao biên chế cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với chính sách tăng thu nhập bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức.

Năm là, nghiên cứu, tham mưu đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cụ thể. Trong đó, tập trung vào tiêu chí đánh giá người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; người đứng đầu các sở, ngành và bí thư cấp ủy địa phương. Nghiên cứu xây dựng cơ chế để phát huy vai trò giám sát của đảng viên, nhân dân đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ. Trên cơ sở đánh giá cán bộ khách quan, công tâm của cấp có thẩm quyền, thay thế kịp thời những người đứng đầu các cấp, ngành không thực hiện đúng các quy định, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất