Khánh Hòa: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học và làm theo Bác Hồ
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác Hồ.

Nhìn chung, việc chấp hành và nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy trong thời gian qua được thể hiện qua tư tưởng chính trị vững vàng, ổn định; đạo đức, lối sống, tác phong chuẩn mực, gương mẫu; công tác tự phê bình và phê bình từng bước có tiến bộ; mối quan hệ với nhân dân, chính quyền địa phương chặt chẽ, tích cực; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật; xây dựng và giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, dân chủ; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ năng lực chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

Hằng năm, căn cứ chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đều có kế hoạch của tập thể và bản đăng ký xây dựng kế hoạch thực hiện và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); các quy định về nêu gương của Trung ương; Quy định số 13-QĐ/TU ngày 22-2-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị có kế hoạch và định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương của Bác. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

Qua kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nêu tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hằng năm, đã nhận diện một số tổ chức, cá nhân. Cụ thể như sau:

Năm 2016: Có 1 đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xếp loại “yếu kém” có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trong số 76 đảng viên xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, cấp ủy các cấp nhận xét, đánh giá có 54 đảng viên có các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (18 đảng viên tự nhận có các biểu hiện, 36 đảng viên do cấp ủy, chi bộ nhận xét, kết luận). Các tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nêu trên, trong năm 2017 đã được các cấp uỷ tập trung chỉ đạo khắc phục.

Năm 2017, có 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xếp loại “yếu kém” có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trong số 88 đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, cấp ủy các cấp nhận xét, đánh giá có 57 đảng viên có các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (21 đảng viên tự nhận có các biểu hiện, 26 đảng viên do cấp ủy, chi bộ nhận xét, kết luận). Các tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nêu trên, trong năm 2018 đã khắc phục được 2 chi bộ, 1 chi bộ trong doanh nghiệp giải thể; còn 3 đảng viên chưa chưa khắc phục được và 8 đảng viên đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng, khai trừ, xóa tên, nghỉ việc.

Năm 2018, có 11 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trong số 96 đảng viên xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, có 70 đảng viên có các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (15 đảng viên tự nhận có các biểu hiện, 55 đảng viên do cấp ủy, chi bộ nhận xét, kết luận). Các tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nêu trên đang được các cấp uỷ tập trung chỉ đạo khắc phục.

Việc tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành theo quy định. Qua hơn 3 năm thực hiện, đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân trong Đảng bộ tỉnh đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu, được nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng cũng đã quan tâm tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác tiếp tục có chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ đã có những việc làm cụ thể, tự giác, gương mẫu, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để làm gương cho đảng viên, quần chúng noi theo; tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng tác phong công tác, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quần chúng, nêu gương, nói đi đôi với làm, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; mối quan hệ với nhân dân, chính quyền địa phương chặt chẽ, tích cực; xây dựng và giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tuy nhiên, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong một số cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị chưa tốt. Việc cụ thể hóa nội dung nêu gương đối với cán bộ, đảng viên ở từng cấp mặc dù đã xây dựng nhưng nội dung để nêu gương ở một số tổ chức thiếu cụ thể; công tác phát hiện, biểu dương, tôn vinh những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy định nêu gương chưa nhiều, hình ảnh nêu gương chưa thật sự điển hình tiêu biểu; giám sát thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai nhưng chưa nhiều, chưa thành nền nếp. Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, thể hiện trong sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm cuối năm. Vẫn còn một số đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chưa nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật, nhất là vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, quản lý kinh tế, đạo đức lối sống.

Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kịp thời biểu dương và nhân rộng các gương điển hình trong Đảng bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất