10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

1.Tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tham mưu với Ban Bí thư thành lập 12 đoàn công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW tại 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Chủ động, tích cực tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, nắm tình hình và tiến độ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm và các văn bản chấn chỉnh những phát sinh trong tổ chức đại hội ngay sau khi kết thúc đại hội từng cấp, chuẩn bị tốt đại hội cấp trên. Tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên tại một số địa phương, đơn vị, nhất là vấn đề nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị nội dung Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ công tác, không đủ điều kiện tái cử sau đại hội. Phối hợp tổ chức 16 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện, trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy ngay sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương kết thúc.

2. Tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ các kỳ họp Trung ương khóa XII, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu rà soát, phê duyệt bổ sung quy hoạch BCH Trung ương (khóa XIII) ở một số địa bàn, lĩnh vực còn thiếu cơ cấu, số lượng theo quy định. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch BCH Trung ương (khóa XIII). Tham mưu tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng, ban hành Kết luận số 75-KL/TW ngày 30-5-2020 về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương (khóa XIII); Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trình Bộ Chính trị quyết định phê duyệt quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII). Triển khai quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc Đại hội XIII của Đảng. Phối hợp tham mưu ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia và phê chuẩn 4 phó chủ tịch, 16 ủy viên của Hội đồng góp phần chuẩn bị tốt bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Triển khai thực hiện các đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2020. Tham mưu, triển khai hoàn thành 30 đề án, nhiệm vụ, nhất là nội dung phục vụ các kỳ họp Trung ương và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII của Đảng. Trong đó đã hoàn thành 25 đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao năm 2020, ban hành 5 hướng dẫn cùng nhiều văn bản quan trọng kịp thời khắc phục, giải quyết những hạn chế, thiếu sót, nhất là xử lý những vấn đề nảy sinh trong chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

4. Tham mưu điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội gắn với thực hiện bố trí nhân sự chủ chốt các địa phương và ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, chuẩn bị một bước nhân sự Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm kỳ tiếp theo. Phối hợp thẩm định, thông báo nhân sự cấp ủy, chuẩn y kết quả bầu cử của các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 3.331 ủy viên BCH, 954 ủy viên BTV và 207 lãnh đạo chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.

Phối hợp sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. Có 29 địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thi tuyển 71 chức danh lãnh đạo, quản lý với 410 ứng viên trúng tuyển, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch. Phối hợp tổ chức các lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương (khóa XII) và 3 lớp bồi dưỡng cho 127 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược (khóa XIII). Thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo quy định, trong đó có 44 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tham mưu ban hành Kết luận số 72-KL/TW ngày 19-5-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

5. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Qua theo dõi, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai thực hiện Nghị quyết với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp gắn với việc kiểm tra, giám sát, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai sót, vi phạm trong công tác cán bộ. Triển khai thực hiện Thông báo số 171-TB/TW ngày 9-3-2020 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với các quy định về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

6. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị; thẩm định, hướng dẫn các địa phương, đơn vị các nội dung về Điều lệ Đảng; đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức bộ máy, biên chế… bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa văn bản của Đảng và Nhà nước. Hoàn thiện danh mục 1.022 vị trí việc làm của cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện, 17 vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã và 549 vị trí việc làm viên chức. Đang hoàn thiện Đề án và xây dựng bảng danh mục chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị làm cơ sở thống nhất quản lý và thực hiện chính sách cán bộ.

7. Chú trọng xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Hoàn thành Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và tình hình liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đề xuất với cấp ủy giải pháp xử lý nếu có phát sinh, vướng mắc, bảo đảm ổn định ngay từ cơ sở…

8. Ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 gắn với việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020. Tập trung phản ánh tiến độ, kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kết quả và những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên... Tổ chức tiếp nhận 1.710 tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, (tăng 50 tác phẩm so với 2019). Lễ công bố và trao Giải diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 13-1-2021 nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng.

9. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, thực hiện nghiên cứu 8 đề tài, trong đó có 1 đề tài cấp liên Ban, 3 đề tài cấp ban Đảng, 4 đề tài cấp cơ sở; 5 tham luận, báo cáo chuyên đề và bài viết, tham luận của Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng phát triển mạng lưới cộng tác viên, hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Thành lập Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học tổ chức nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu. Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở, cấp Nhà nước đề tài KX04.04 về “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam”.

10. Toàn ngành tích cực thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện “5 hóa”; duy trì nền nếp giao ban trực tuyến định kỳ tháng, quý, 6 tháng và năm theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng, khai thác, trao đổi thông tin trên mạng nội bộ qua các hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 – 14-10-2020). Tổng kết 6 cụm thi đua các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất