Một năm đổi mới, sáng tạo, đột phá với tư duy, tầm nhìn chiến lược đạt hiệu quả thiết thực

Năm 2017, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt một khối lượng lớn công việc góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. Nhân dịp đầu năm 2018, đón Xuân Mậu Tuất, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Thưa đồng chí, năm 2017 là một năm bộn bề công việc của Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Năm qua, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động thực hiện toàn diện, có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Kết luận số 03-KL/BTCTW ngày 16-3-2017 của Hội nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Toàn Ngành với tinh thần trách nhiệm cao triển khai nhiều đề án, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; trong đó, đã cơ bản hoàn thành 100% đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo kế hoạch.

2. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trong đó, ban hành hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch phấn đấu, rèn luyện hằng năm. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và đã đạt kết quả rõ nét.

3. Tổng kết một số nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị phục vụ Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) để ban hành một số nghị quyết quan trọng về tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế.

4. Khẩn trương xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

5. Tham mưu, đề xuất bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ nhằm đổi mới công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan góp phần phòng, chống tiêu cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong điều kiện hiện nay: Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định số 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử… và nhiều văn bản, hướng dẫn liên quan của Ban Tổ chức Trung ương.

6. Đẩy mạnh xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ chặt chẽ, bài bản, chuyên nghiệp góp phần chống tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền và đặc quyền, đặc lợi, như: bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp; Quy chế luân chuyển cán bộ trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ theo dõi địa bàn; Quy định tiêu chuẩn, tiêu chí người làm công tác cán bộ “trong sáng, gương mẫu, tinh thông”; Quy định khuyến khích sáng tạo, đổi mới... Song song việc ban hành các quy chế, quy định, thực hiện 4 “hóa”: Một là, hạt nhân hóa lãnh đạo. Hai là, chuẩn hóa văn bản pháp quy. Ba là, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bốn là, tự động hóa tổ chức thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, công bằng, chống tiêu cực, quan liêu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Vậy thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong năm đã đạt được như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Trước hết là triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự, tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ các cấp kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch. Điểm mới là lãnh đạo cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp nghiên cứu kỹ, cân nhắc toàn diện, tham khảo nhiều kênh thông tin để đánh giá đúng cán bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ. Năm 2017, toàn Ngành đã thẩm định, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm hàng nghìn trường hợp chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ triển khai bài bản, bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông. Khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra và xác định rõ trách nhiệm các cơ quan có liên quan. Thực hiện chủ trương thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, toàn Ngành từng bước đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ và quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược. Năm 2017 là năm đầu tiên toàn Ngành thực hiện phân cấp thi nâng ngạch chuyên viên chính, xét thăng hạng viên chức. Chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm, nhất là việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp. Phối hợp xây dựng Đề án bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp giai đoạn 2017-2021.

Trong công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của một số cơ quan trong hệ thống chính trị. Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và các chế tài xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ. Tích cực triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tăng cường xây dựng, củng cố TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo nhiệm kỳ. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương làm cơ sở ban hành Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện kết luận. Tham mưu nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên, tập trung vào khu vực ngoài Nhà nước và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời sơ kết, tổng kết, bổ sung, sửa đổi, xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến TCCSĐ, đảng viên phù hợp tình hình mới.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình. Hoàn thành sửa đổi, bổ sung Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” chuyển trọng tâm từ lịch sử chính trị sang chính trị hiện nay.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên chương trình thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay... của Đài Truyền hình Việt Nam. Tập trung tuyên truyền về mô hình mới, cách làm hay, những gương sáng, điển hình theo tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đẩy mạnh giải đáp, hướng dẫn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng Đảng cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Tiếp tục triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ II; có sự tham gia của nhiều thành phần, đối tượng, với nhiều thể loại báo chí, gồm 1.986 tác phẩm, tăng gần 70% so với năm 2016.

Nhìn lại hai năm đầu nhiệm kỳ, nhất là năm 2017, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm trăn trở, đến nay mới được nhận diện, tháo gỡ. Năm 2017 cũng là năm toàn Ngành thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Toàn Ngành đã tích cực, chủ động đổi mới hiệu quả, đoàn kết thống nhất, tận tụy, kiên quyết chống tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền trong công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hình ảnh người cán bộ “gương mẫu, trong sáng, tinh thông” gắn với đổi mới phong cách làm việc theo nội dung “4 hóa” đạt được kết quả quan trọng.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, còn những hạn chế, yếu kém nào và nguyên nhân do đâu, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Theo tôi, thời gian tới chúng ta cần tập trung khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém sau: 1) Việc lãnh đạo thể chế hoá, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả. Vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp về tổ chức xây dựng Đảng. 2) Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa được như mong muốn. 3) Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo; nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; chi ngân sách thường xuyên tăng và đang ở mức cao (65%), làm cho chi đầu tư phát triển giảm và nợ công tăng. 4) Cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, lo lắng của các cấp ủy đảng, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư. 5) Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của toàn Ngành chậm được bổ sung, điều chỉnh ngang tầm nhiệm vụ. Công tác phối hợp trong và ngoài Ngành có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ của toàn Ngành nhìn chung chậm khắc phục được những hạn chế, bất cập. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận còn nhiều bất cập, yếu kém...

Những hạn chế, yếu kém có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính: 1) Nhận thức và vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa ngang tầm và chưa thật sự quan tâm, đầu tư thích đáng cho công tác tổ chức xây dựng đảng. 2) Các quy định, quy chế về tổ chức xây dựng đảng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cũng như việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tệ quan liêu, tiêu cực trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. 3) Chậm hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách nên chưa tạo được động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác và cống hiến. (4) Chưa có những giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém của bộ máy và đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng. (5) Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận chưa được đầu tư thích đáng về bộ máy, đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất.

Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ thực hiện trong năm 2018?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, với phương châm “Tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả”, toàn Ngành phải phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về tổ chức xây dựng đảng; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

- Coi trọng công tác cán bộ thường xuyên, đột xuất. Tham mưu đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt.

- Tham mưu các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

- Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đẩy mạnh tuyên truyền, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và nhiệm vụ đột xuất do BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kinh nghiệm được rút ra từ thực tế năm qua. Đó là:

Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương, cấp ủy các cấp và tình hình thực tế khách quan để kiên trì tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, cũng như những nhiệm vụ đột xuất trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Thường xuyên tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo của thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ trong và ngoài Ngành, các cơ quan thông tấn báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, vai trò quan trọng của các đồng chí lãnh đạo cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, coi trọng và bám sát thực tiễn. Dám nhìn thẳng, đánh giá đúng sự thật để tham mưu và tổ chức thực hiện, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Tăng cường xây dựng cơ chế nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm đến cơ sở vật chất, điều kiện, môi trường làm việc... nhằm tạo động lực, sự gắn bó mật thiết, lâu dài với Ngành.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Nhân dịp năm mới, kính chúc đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công!

THU HUYỀN (thực hiện)


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất