Những kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII

Tham mưu về công tác nhân sự

Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp trên cả ba phương diện: Văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ Đại hội. Ngay sau Đại hội, toàn Ngành tập trung tham mưu, triển khai kịp thời, hiệu quả các mặt công tác, nổi bật là việc phân công các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII; thực hiện chế độ, chính sách đối với 87 đồng chí Ủy viên Trung ương (khóa XII) không tái cử khóa XIII. Tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 2, 3 (khóa XIII) quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và quyết định giới thiệu nhân sự đối với 50 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.

Toàn Ngành phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, thẩm định, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu 149 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 51 đồng chí để bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; giới thiệu bổ sung 18 nhân sự ứng cử chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Phối hợp hướng dẫn về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; một số nội dung công tác nghiệp vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hầu hết các địa phương đã bầu đủ số lượng theo quy định; đúng cơ cấu, dự kiến phân công sau bầu cử, nhất là cán bộ diện BTV tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Triển khai xây dựng các đề án

Thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII, toàn Ngành đã chủ động xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tập trung triển khai xây dựng các đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. Đây là những vấn đề lớn, liên quan đến nhiều cấp, ngành, địa phương, đặc biệt những nội dung về công tác cán bộ, tổ chức, Điều lệ Đảng. Các đề án được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, sát thực tiễn, vừa bảo đảm kế thừa, vừa đổi mới, phát triển. Trước khi trình cấp có thẩm quyền, tổ biên tập các đề án đều tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, xin ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học; tiến hành khảo sát kỹ để thu thập thông tin; tiếp thu, chỉnh sửa qua nhiều vòng, nhiều khâu.

Đến hết tháng 9-2021, Ban Tổ chức Trung ương đã cơ bản hoàn thành 19/28 đề án, trong đó có 6 đề án trình BCH Trung ương, 7 đề án trình Bộ Chính trị, 6 đề án trình Ban Bí thư; phối hợp với các cơ quan chủ trì, cơ bản hoàn thành 3 đề án; ban hành 9 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng và tham mưu với Bộ Chính trị trình BCH Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 về thi hành Điều lệ Đảng. Đây là văn bản quan trọng để cụ thể hóa, cơ sở quan trọng bảo đảm thực hiện thống nhất Điều lệ Đảng trong toàn Đảng. Đồng thời, là căn cứ để Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu ở Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng, giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hiện Ban Tổ chức Trung ương đang tích cực triển khai thực hiện Đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; chuẩn bị xây dựng Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và tham mưu xây dựng Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026…

Các địa phương tích cực triển khai nhiều đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: “Cơ chế, chính sách thu hút, quy hoạch, bố trí cán bộ có triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản, qua thực tiễn cơ sở để đào tạo nguồn cán bộ cho thành phố” (Hải Phòng); “Xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2030” (Bắc Ninh); “Kiện toàn cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ” (Quảng Bình); “Tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035” (Đắk Nông); “Hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035” (TP. Hồ Chí Minh); “Thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng nhiệm kỳ 2020-2025” (Hậu Giang)...

Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhất là từ sau ngày 30-4-2021, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thường xuyên chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tích cực hưởng ứng, chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân của Ban Tổ chức Khu ủy Khu V bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy chế làm việc như: Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Trung ương, Quy chế và Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Cụm thi đua, bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; sửa đổi, bổ sung Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Phát huy thành công của các đợt thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cục trong quý IV-2021.

Một số địa phương tích cực thực hiện đổi mới công tác thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý như: Quảng Trị ban hành Đề án về thi tuyển Phó Giám đốc Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Đắk Nông chuẩn bị các nội dung tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bình Dương tổ chức thành công kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời bổ nhiệm qua thi tuyển 1 Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; 3 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 2 Phó Giám đốc Sở Công thương...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để định hướng những nội dung trọng tâm tập trung tuyên truyền, Ban Tổ chức Trung ương đã sớm ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Căn cứ Kế hoạch này, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền của địa phương, đơn vị.

Từ sau Đại hội XIII đến nay, những đơn vị tiên phong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Xây dựng Đảng… cùng hàng trăm cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước đã tích cực tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) qua 5 năm triển khai từng bước khẳng định vị thế, uy tín và tầm vóc của một giải báo chí lớn. Ngày 25-3-2021, Ban Chỉ đạo Giải đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTCTW kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 với nhiều điểm mới về nội dung triển khai, đối tượng tham dự Giải, cơ cấu Giải, mức thưởng và giá trị giải thưởng…

Cùng với công tác tuyên truyền, toàn Ngành đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học với điểm nhấn ra mắt Quỹ hỗ trợ nghiên cứu về khoa học tổ chức. Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức 12 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học. Xây dựng chương trình nghiên cứu, triển khai thực hiện 1 đề tài cấp liên ban; 16 đề tài cấp ban đảng, trong đó đã hoàn thiện đề tài khoa học “Nhận thức và giải pháp xây dựng mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta trong điều kiện mới”. Tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học; tổ chức sưu tầm xác minh, đối chiếu, thẩm định tài liệu, tư liệu và thiết kế phần mềm giúp người dùng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học, phục vụ công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng.

Tăng cường phối hợp

Một trong những điểm nhấn thời gian qua là việc đổi mới, tăng cường phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc đóng góp ý kiến vào các đề tài, đề án, công tác nhân sự, đồng thời trao đổi, giải đáp những đề xuất, kiến nghị. Năm 2021, toàn Ngành đã tổ chức thành công 3 hội nghị giao ban trực tuyến khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, miền Nam và 2 hội nghị giao ban trực tiếp đối với các đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Thông qua các hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã kịp thời trao đổi, phản ánh về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; thảo luận, chung tay tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết, phối hợp chặt chẽ hơn. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp trao đổi, giải đáp 112 kiến nghị, đề xuất.

Trong thời gian tới, với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng 91 năm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất