Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
NHIỀU DẤU ẤN “ĐẦU TIÊN”

* Thưa đồng chí, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo là khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Toàn Ngành tích cực triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

- Nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo rất nặng nề, cả trước, trong và nhất là sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công. Tuyên giáo phải cùng cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng tuyên giáo giữ vai trò nòng cốt, phải khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm truyền tải, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước được Đại hội thông qua thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Phát huy truyền thống vẻ vang, với phương châm “đi trước, mở đường”, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác, trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều dấu ấn có thể coi là “đầu tiên”.

Đó là, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 về việc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng thời, đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII cho cán bộ chủ chốt. Lần đầu tiên, việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc được tổ chức trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu nhất, xuống tận cấp xã và đặc biệt có cả điểm cầu ở nước ngoài. Tổng số có 7.903 điểm cầu, 1 điểm cầu ở Trung ương, 67 điểm cầu cấp tỉnh, 7.835 điểm cầu cấp huyện, xã. Số đại biểu tham dự đông nhất từ trước tới nay với hơn 1 triệu người. Việc tổ chức thành công hội nghị lần này là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng, sớm đưa những quyết sách của Đại hội vào cuộc sống. Tiếp nối thành công đó, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hai hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dành riêng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật, các văn nghệ sỹ, trí thức cũng bằng hình thức trực tuyến.

Một dấu ấn nữa là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cũng lần đầu tiên, toàn ngành tập trung tham mưu cấp ủy tiến hành sơ kết và tổ chức thành công 2 hội nghị trực tuyến toàn quốc, liên tiếp trong vòng 1 ngày là: Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII, chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Thành công của hội nghị là tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo cũng đã chủ động, tích cực tham gia, đóng góp vào tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử với quy mô lớn được tổ chức thành công trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã đổi mới phương thức chỉ đạo, định hướng đối với các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí, nhà xuất bản; thực hiện tốt việc theo dõi, điểm thông tin báo chí và mạng xã hội hằng ngày; qua đó, kịp thời phát hiện, điều chỉnh, xử lý những sai sót và các cơ quan báo chí, các ấn phẩm có nội dung phức tạp, nhạy cảm. Đồng thời, hệ thống tuyên giáo cả nước đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

* Thưa đồng chí, ngoài kết quả nổi bật nêu trên, các nhiệm vụ công tác tuyên giáo khác có những đổi mới gì?

- Về công tác văn hóa - văn nghệ, trên cơ sở nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chỉ đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đã được nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành chương trình hành động, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị quốc gia với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trên cơ sở những nghiên cứu, kết quả của hội nghị để đề xuất, kiến nghị với Ban Bí thư, Bộ Chính trị những vấn đề lớn trong xây dựng, triển khai chiến lược phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tầm nhìn đến 2045, cũng nhân kỷ niệm 100 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 - “Cương lĩnh văn hóa” đầu tiên của Đảng ra đời.

Về công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” trong dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTW về triển khai thực hiện Chỉ thị này. Theo đó, quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TW nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước. 

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, gỡ bỏ, xử lý và phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; lan tỏa, chia sẻ hàng triệu bài viết, bình luận, hình ảnh, video clip thông tin tích cực, chính thống, tạo được thế trận đồng bộ, chủ động, mạnh mẽ trên cả mặt “xây” và “chống”... Từ đó, góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở đường”, chủ động, sáng tạo và nhiệt huyết, nỗ lực góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2021.

Phát huy truyền thống vẻ vang, với phương châm “đi trước, mở đường”, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác, trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đặc biệt là đã tham mưu nhiều vấn đề mới, khó, quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở để Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. 

PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

* Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp đòi hỏi những giải pháp mới quyết liệt và hiệu quả. Xin đồng chí cho biết, Ngành Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện những giải pháp gì để công tác tuyên truyền góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh? 

- Đúng vậy. Dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến rất phức tạp trong thời gian qua đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Toàn Ngành Tuyên giáo đã tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin, phản ánh cho cấp ủy, chính quyền để xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tích cực tham gia thực hiện đồng thời các nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhìn lại thời gian qua, đặc biệt là hơn nửa đầu năm 2021, Ngành Tuyên giáo đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bám sát sự chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19… Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch bệnh, các cấp Ngành Tuyên giáo đã rất nỗ lực, sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, dư luận báo chí truyền thông; chủ động ban hành, tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình triển khai, thực thi các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ngay từ những ngày đầu, khi dịch COVID-19 mới xuất hiện và xâm nhập vào Việt Nam, ngày 3-2-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Bản hướng dẫn không chỉ đặt ra mục tiêu, yêu cầu, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể mà còn hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện và thực sự đã trở thành tài liệu quan trọng để các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Bên cạnh việc ban hành hướng dẫn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, thường xuyên, liên tục, chủ động, sâu sát trong chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông mở đợt cao điểm, đặt chuyên trang, chuyên mục, thành lập nhóm phóng viên chuyên trách tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Và thực sự mỗi cơ quan báo chí, các nhà báo đã trở thành những chiến sĩ xung kích trên tuyến đầu chống dịch, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức đồng lòng, tích cực tham gia và tạo nên những kết quả quan trọng rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 đáp ứng những yêu cầu mới trong phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phản ánh quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch, trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; nêu bật, khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng… góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động tăng cường sự thống nhất, quyết tâm đồng lòng của người dân cả nước về thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thông tin; quán triệt phóng viên, biên tập viên, người làm báo thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh báo chí, trách nhiệm và đạo đức của người làm báo, chuyển tải thông tin một cách kịp thời, khách quan, trung thực, chuẩn xác đến với nhân dân; tránh các thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang, phân tâm trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng như lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, bộ, ngành liên quan quan tâm phối hợp trong chỉ đạo, tuyên truyền cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đồng bộ và thống nhất cho các cơ quan báo chí; bảo đảm việc cung cấp thông tin được thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện để báo chí, truyền thông tiếp cận, đánh giá vấn đề một cách đầy đủ, thấu đáo, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan đã tăng cường phối hợp, rà soát tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch, tin giả gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch trên báo chí, mạng xã hội để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

* Dịch COVID -19 được dự báo là tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn vai trò, trách nhiệm của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 thời gian tới?

- Như đã khẳng định trên, diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19 đòi hỏi công tác phòng, chống phải được thực hiện quyết liệt, bền bỉ và hiệu quả hơn với trách nhiệm, quyết tâm cao. Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần, ý chí quyết tâm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của các lực lượng làm công tác tuyên giáo, sát cánh cùng Chính phủ, Quốc hội và hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch. Cần bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sâu sát, nhạy bén trong nắm bắt tư tưởng và tâm trạng xã hội, để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Cụ thể, chúng ta phải theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, truyền thông để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, các tài liệu, văn bản, ấn phẩm, đề cương hướng dẫn thông tin, tuyên truyền theo từng giai đoạn, thời điểm, đợt dịch với các yêu cầu, nội dung phù hợp, khoa học và cụ thể, hướng tới các đối tượng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; biên soạn tài liệu cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên các cấp về nội dung này; đề xuất chính sách nhằm động viên, khuyến khích, phát huy vai trò của văn nghệ sĩ, tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tác, trình diễn các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là đối với nhân dân đang phải chịu tác động trực tiếp từ dịch bệnh.

Tăng cường nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tư tưởng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; dự báo xử lý những điểm “nóng”, “có vấn đề” có thể xuất hiện, xảy ra, không để bất ngờ, bị động, phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành.

Tăng cường theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thông tin về dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Tăng cường thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 nhưng cũng cần quan tâm đến các dòng thông tin quan trọng khác như nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, đáp ứng các nhu cầu văn hóa, giáo dục, giải trí của nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm cơ quan báo chí, những tập thể, cá nhân đưa, cung cấp thông tin không đúng sự thật, thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang dư luận xã hội.

Kịp thời phát hiện, đề nghị cơ quan chức năng xử lý các đối tượng có hành vi phát tán tin đồn thất thiệt, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, thông tin xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để thống nhất việc chỉ đạo, định hướng thông tin, truyền thông nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu nhất quán; đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đồng bộ, thống nhất cho các cơ quan báo chí, truyền thông. Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình dư luận quốc tế về công tác phòng, chống dịch của Việt Nam, từ đó đề xuất những vấn đề cần quan tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm vừa quảng bá, nâng cao hình ảnh Việt Nam, vừa tranh thủ, tận dụng được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế với công tác phòng, dịch ở nước ta hiện nay.

Các lực lượng làm công tác tuyên giáo cần thực hiện nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền.

Bám sát sự chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19..., Ngành Tuyên giáo đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch bệnh, các cấp Ngành Tuyên giáo đã rất nỗ lực, sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, dư luận báo chí truyền thông; chủ động ban hành, tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình triển khai, thực thi các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

* Theo đồng chí, đâu là động lực thúc đẩy Ngành Tuyên giáo hoàn thành một khối lượng lớn công việc mới, khó, có tính chất then chốt như vậy?

- Tôi cho rằng, động lực và nguồn lực để chúng tôi hoàn thành được khối lượng lớn công việc như vừa nêu là do đội ngũ cán bộ trong toàn ngành đã phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thể hiện rõ quyết tâm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Thứ nhất, toàn Ngành luôn chủ động, kịp thời với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Hai sự kiện trọng đại của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2021 được tổ chức rất thành công là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, Ngành Tuyên giáo có đóng góp quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Hệ thống Tuyên giáo các cấp luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch, chương trình sát thực tiễn của từng đơn vị, địa phương để triển khai, kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào thi đua ở cơ sở, thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội với phương châm “Chủ động, sáng tạo, nhanh, rộng, hiệu quả”.

Chúng ta đã biết, giai đoạn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp thực tiễn với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Đó là, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài; phát hành sổ tay, tài liệu hỏi đáp, pa-nô, áp phích, trang trí khánh tiết, cổ động trực quan trên đường, phố; tăng cường tận dụng các kênh tin nhắn điện thoại di động, Zalo, Facebook…, góp phần tạo bầu không khí phấn khởi trong toàn xã hội, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Như chúng ta thấy, dù dịch diễn biến rất phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao.

Thứ hai, luôn bám sát thực tiễn, biến khó khăn thành lợi thế. Ở trong nước, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với mức độ nhanh, mạnh, nguy hiểm đã tác động tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, Ngành Tuyên giáo đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo để kịp thời thích ứng với yêu cầu mới, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bước đầu thực hiện chuyển đổi số, “tuyên giáo số”.

Việc Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, có sự mở rộng kết nối xuống cơ sở (cấp huyện, cấp xã) là phù hợp, thể hiện sự tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ở địa phương, nhiều ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ.

Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo, chưa xây dựng và áp dụng được nhiều các quy trình, phần mềm chuyên dùng trong ngành. Chuyển đổi số trong ngành Tuyên giáo đòi hỏi phải có sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đây là việc khó nhưng không thể không làm.

Động lực và nguồn lực để Ngành Tuyên giáo hoàn thành được khối lượng lớn công việc là do đội ngũ cán bộ trong toàn ngành đã phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thể hiện rõ quyết tâm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. 

* Thưa đồng chí, trong những tháng còn lại của năm 2021, Ngành Tuyên giáo làm gì để hoàn thành mục tiêu đề ra?

- Những kết quả đáng tự hào đạt được trong thời gian qua tạo khí thế và niềm tin để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngành Tuyên giáo xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong năm 2021 và toàn khóa, từ đó tập trung triển khai có chất lượng.

Tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung nghị quyết, uốn nắn kịp thời những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, khẩn trương tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể hóa nội dung Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ. Đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho phù hợp, hiệu quả cao nhất trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19. Khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch nhưng cũng không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng, căng thẳng trong nhân dân. Nỗ lực truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng chống dịch. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động xung quanh việc phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, chúng ta càng thêm phấn khởi, tự hào về truyền thống 91 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên Ngành Tuyên giáo là một chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Với khí thế và niềm tin, sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tôi tin tưởng rằng, Ngành Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó trong giai đoạn mới.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất