Những nét mới trong công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực phía bắc 2017

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc vào Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm thứ ba các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đối mặt với những khó khăn, thách thức chủ quan và khách quan, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc đã chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác tổ chức xây dựng đảng. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai với những kết quả tích cực, cho thấy những nét mới, nét riêng đặc trưng trong công tác xây dựng đảng của khu vực này.


Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, với cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện địa phương

Tiêu biểu có thể kể đến cách làm quyết liệt, hiệu quả của Thành ủy Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Thành phố đã chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân cấp quận, phường tại 7 quận; sắp xếp 70 ban quản lý dự án xuống còn 41, giảm 29 đơn vị; sáp nhập 3 đơn vị quỹ thành Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để tập trung các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Năm 2017, Hà Nội tinh giản được 1.267 biên chế, giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108 của Chính phủ. Khối các cơ quan đảng, đoàn thể đã giảm 194 biên chế so với thời điểm bắt đầu thực hiện Nghị quyết số 39; giảm 9 đầu mối cấp phòng, đơn vị sự nghiệp; giảm 26 trưởng phòng và 116 phó trưởng phòng… Tỉnh ủy Thanh Hóa quy định khung số lượng cấp phó các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện. Tỉnh ủy Bắc Kạnkiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo nguyên tắc mỗi phòng, ban tối thiểu 5 biên chế; tổ chức có từ 5 đến 10 biên chế có 1 cấp trưởng, 1 cấp phó, trên 10 biên chế có 2 cấp phó; sáp nhập các đơn vị sự nghiệp có chức năng tương đồng, sắp xếp lại mạng lưới các trường học. Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện có lộ trình việc sử dụng bộ phận văn phòng chung đối với các hội đặc thù; bố trí trưởng hoặc phó ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch mặt trận Tổ quốc; các cơ quan cùng trụ sở bố trí 1 văn thư chung, kế toán kiêm nhiệm. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về ban tuyên giáo huyện ủy, sắp xếp cán bộ lãnh đạo ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm, chuyển giao cơ sở vật chất về văn phòng cấp ủy quản lý. Nhờ vậy, tỉnh đã giảm được 9 đầu mối trung tâm chính trị cấp huyện và biên chế của tổ chức này.

Mạnh dạn thực hiện thí điểm chủ trương kiêm nhiệm chức danh, thí điểm hợp nhất tổ chức theo mô hình mới

Quảng Ninh đã tạo điểm nhấn trong thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và thực hiện kiêm nhiệm chức danh cán bộ ở thôn, bản, tổ dân phố. Bằng cách chỉ đạo gắn nhiệm kỳ bầu trưởng thôn với nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc, thực hiện giới thiệu đảng viên ứng cử để bầu các chức danh trưởng thôn… đến nay, Quảng Ninh có 99,9% đảng viên là trưởng thôn, 99,3% bí thư chi bộ là trưởng khu dân cư. Một số mô hình được thực hiện thí điểm ở Quảng Ninh cũng đang cho thấy những kết quả tích cực như: mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc dùng chung của khối mặt trận, đoàn thể ở 13/14 huyện và thực hiện mô hình trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch mặt trận; 12/14 huyện trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra; 14/14 huyện bố trí trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; 2/14 huyện có văn phòng cấp ủy hợp nhất với văn phòng HĐND, UBND huyện; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở 7/14 cấp huyện, 75/186 cấp xã (40,3%); bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở 2/14 cấp huyện, 76/186 cấp xã (40,9%). Những mô hình thí điểm ở Quảng Ninh đã cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tương tự, Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Đề án thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở các cấp quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn. Trong Đề án nêu rõ các tiêu chí lựa chọn địa phương thực hiện, tiêu chuẩn cán bộ, cùng những quy định, quy chế làm việc và cơ chế, chính sách, lộ trình thực hiện của địa phương thí điểm…

Tích cực đổi mới công tác cán bộ theo hướng dân chủ, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Năm qua là năm thứ ba Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cách thức lựa chọn trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo nguyên tắc tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch. Khi cần kiện toàn một chức danh cán bộ, tất cả cán bộ được quy hoạch chức danh và tương đương đều phải tham gia thi tuyển. Sau khi rà soát, thẩm định, những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện phải trải qua các bước lựa chọn được lượng hóa bằng điểm như: kết quả bài thi viết tại kỳ thi viết gần nhất; lấy phiếu tín nhiệm của hội nghị cán bộ chủ chốt, lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cấp ủy, lãnh đạo; giới thiệu của người đứng đầu; bảo vệ chương trình hành động trước tập thể ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ. Trên cơ sở kết quả tổng hợp điểm của 3 bước, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định lựa chọn bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo thẩm quyền. Tỉnh ủy Nam Định thực hiện đổi mới công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng khi có chức danh cần kiện toàn, tiến hành thực hiện quy trình 5 bước để lựa chọn ra ít nhất 2 ứng viên có phiếu cao nhất; các ứng viên này phải xây dựng và bảo vệ chương trình hành động trước tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập thể đánh giá và bỏ phiếu quyết định. Sau đó ứng viên được lựa chọn hoàn thiện hồ sơ, ban tổ chức cấp ủy thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) với những nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn

Tỉnh ủy Hà Giang đã cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng việc ban hành bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên theo 5 mức độ đối với 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết. Kết quả đánh giá được lượng hóa thành điểm, tổng hợp theo tỷ lệ tương đối để phân thành 6 nhóm với các biện pháp xử lý cụ thể. Qua thực tiễn làm điểm tại cả 3 cấp và thực hiện trong toàn đảng bộ khi đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm 2017, Hà Giang đã có được những kết quả rất tích cực. Từ năm 2016 Tỉnh ủy Hà Giang thực hiện định kỳ 1 năm 2 lần lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo 3 mức: quyết liệt và thường xuyên; quyết liệt nhưng không thường xuyên; không quyết liệt. Đây là kênh tham khảo quan trọng để tập thể cấp ủy có thẩm quyền đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý đồng thời góp phần để mỗi cán bộ nhìn nhận về mình. Tỉnh ủy Nghệ An trang bị sổ tay cho cán bộ về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tiến hành kiểm điểm 92 đơn vị trực thuộc, chỉ ra một số biểu hiện mà cá nhân, tập thể hay vi phạm; 16 đơn vị cơ sở, chi bộ đã nhận có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tỉnh ủy Sơn La thực hiện ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh cũng thực hiện đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đảng ủy trực thuộc tỉnh; ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và thực hiện đánh giá bằng hình thức chấm điểm.

Quan tâm, hướng về xây dựng TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở

Tỉnh ủy Hưng Yên thực hiện có hiệu quả chủ trương trích ngân sách của tỉnh động viên cán bộ, công chức xã nghỉ trước tuổi nghỉ hưu để tuyển bổ sung sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm cán bộ, công chức xã. Nhờ vậy, tỉnh đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức xã trẻ, có trình độ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện hợp nhất, sáp nhập tinh giản 20% số thôn, tổ dân phố (giảm 1.300 thôn, tổ dân phố); tích cực thực hiện xã hội hóa giáo dục mầm non, sắp xếp các trường THPT. Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện thí điểm đưa 24 cán bộ trẻ là lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở tỉnh có năng lực, triển vọng biệt phái về các xã khó khăn. Mục đích vừa để rèn luyện cán bộ trẻ trong thực tiễn, đồng thời tăng cường cán bộ cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Tỉnh ủy Yên Bái ban hành quy chế phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn. Tỉnh ủy Hà Giang ban hành tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bố trí lại số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn từ 5 đến 7 người, giảm 3-5 người/thôn. Tỉnh ủy Thái Bình, Thành ủy Hà Nội thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hằng năm.

Mỗi cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương khu vực miền Bắc là một tín hiệu vui góp vào niềm vui chung của công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm 2017. Để niềm vui lan tỏa, những cách làm mới cần được nhân rộng. Những kinh nghiệm hay cần được các địa phương, đơn vị áp dụng phù hợp với điều kiện của mình:

Một là, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cần quán triệt sâu sắc, tích cực nghiên cứu và mạnh dạn đề xuất những giải pháp mới, cách làm hay, phù hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương mình.

Hai là, kịp thời cổ vũ, động viên, biểu dương những cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới mang lại hiệu quả. Đồng thời, kiên quyết phê bình những cơ quan, tổ chức trì trệ, thiếu chủ động, làm qua loa, hình thức, đối phó.

Ba là, bên cạnh việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, các ban đảng Trung ương cần chủ động, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp ủy, tổ chức đảng. Cần tổ chức sơ kết, đánh giá, đúc kết kinh nghiệm, từ đó tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thống nhất thực hiện, tiến tới nhân rộng những cách làm hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất