93 mùa xuân Đảng ta anh dũng, kiên cường vượt lên chính mình làm nên thắng lợi
93 mùa xuân

Trải qua 93 năm trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã anh dũng, kiên cường, toàn tâm, toàn ý phục vụ Nhân dân.

Trải qua 93 năm trưởng thành và phát triển, qua nhiều thăng trầm, vượt lắm nguy nan, thác ghềnh hiểm trở, Đảng Cộng sản Việt Nam - người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam - anh dũng, kiên cường, đầu rơi máu chảy không lùi bước, sai lầm gắng sửa, vấp ngã lại đứng lên, toàn tâm, toàn ý phục vụ Nhân dân, cùng Nhân dân “xây lầu thắng lợi”, rửa sạch nỗi nhục mất nước cho toàn dân tộc. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mọc, xé tan màn đêm tối, soi đường, dẫn lối cho Nhân dân vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong, nước ta “có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng 2 đế quốc to - là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”(1).

Vượt lên mọi bộn bề của cuộc sống, bình tĩnh nghĩ suy về chặng đường 93 năm đã trải, chúng ta càng thấu hiểu, yêu quý sự nghiệp mà cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng những nỗ lực phi thường đã giành và giữ các giá trị nhân văn cao cả - quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, công bằng xã hội và tương thân, tương ái, “người yêu người, sống để yêu nhau”. Tổ quốc ta đời đời ghi nhớ công lao vĩ đại của các thế hệ đã hy sinh cho sự nghiệp vĩ đại! Lịch sử dân tộc mãi mãi ghi nhận những cống hiến lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới! Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn tự hào khẳng định: Đảng ta thật là vĩ đại!

Đảng ta vĩ đại bởi Đảng ta là người duy nhất chỉ đường, dẫn lối cho Nhân dân làm nên lịch sử vẻ vang; là đại diện đích thực cho trí tuệ, lương tâm, danh dự của Nhân dân Việt Nam trong thời đại ngày nay. Hầu hết TCCSĐ và đảng viên là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách ấy. Hầu hết đảng viên của Đảng xứng đáng là những người con ưu tú của Nhân dân, xứng đáng là những người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, thu hút, dẫn dắt quần chúng trong các phong trào cách mạng.

Sau thắng lợi vĩ đại “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, với mong muốn đất nước mau chóng thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, Đảng đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện. Nhưng do chủ quan, nóng vội, thiếu tính toán khoa học nên Đảng ta đã mắc một số sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng trong cả chủ trương chiến lược lẫn chỉ đạo thực tiễn.

Tại Đại hội VI, Đảng đã công khai, nghiêm khắc tự phê bình, chỉ rõ căn nguyên của khuyết điểm và tìm biện pháp sửa chữa. Đảng đã biết tự chỉ trích, tự nhận sai lầm, khuyết điểm, đề ra đường lối đổi mới, đổi mới tư duy, tổ chức; đổi mới cán bộ; lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo… nhằm tiếp tục đưa đất nước tiến lên trên con đường xây dựng CNXH.

36 năm qua, kiên quyết phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và các nghị quyết đại hội Đảng tiếp theo, các tổ chức đảng và nhiều cán bộ, đảng viên đã nỗ lực vươn lên đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, cùng các tầng lớp nhân dân đạt được những thành tựu quan trọng, tạo đà thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Tuy vậy, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn. Hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội đòi hỏi phải giải quyết một cách vừa cấp bách, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Những biến đổi đa dạng nhiều màu sắc của thế giới đang tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm, đời sống chính trị và tinh thần của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Vận mệnh của CNXH, của dân chủ, tự do và hạnh phúc của dân tộc đặt lên vai Đảng Cộng sản Việt Nam những trọng trách nặng nề. Để làm tròn những nhiệm vụ khổng lồ đó, làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, các Nghị quyết Đại hội XI, XII, XIII của Đảng đã tập trung xây dựng Đảng một cách toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đã “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”(2).

Đảng đã và đang có nhiều quyết sách quan trọng, cụ thể là các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) đề ra chủ trương, biện pháp, thể hiện quyết tâm làm trong sạch Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, của các TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường mối quan hệ gắn bó với quần chúng, coi đó là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, giữ gìn và tăng cường uy tín của Đảng trong Nhân dân.

Kiên quyết đấu tranh để các tổ chức đảng giữ đúng “tư cách của Đảng chân chính cách mạng”, thấm nhuần và thực hành những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”(3). Nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác; xuất phát từ lợi ích của Nhân dân mà hành động. “Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay không”(4). Giữ vững nguyên tắc và quan hệ chặt chẽ với quần chúng để lãnh đạo và học tập quần chúng. Hiểu dân chúng, vì lợi ích của dân chúng và nâng cao dân chúng là sứ mệnh chính trị của Đảng. Muốn vậy, “Đảng phải giữ kỷ luật nghiêm từ trên xuống”, “phải tẩy bỏ những phần tử hủ hoá ra ngoài”, “phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân… Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hoá ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”(5).

Đảng chỉ mạnh khi mỗi TCCSĐ, mỗi cán bộ, đảng viên đều mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên. Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân. Bác nhấn mạnh: Làm đầy tớ nhân dân chứ không phải làm “quan” nhân dân.

Lãnh đạo là làm đầy tớ nhân dân và phải làm cho tốt. Các cô, các chú hiểu chưa?”(6).

Đảng ta đã và đang có nhiều đảng viên tốt, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ. Nhưng cũng có không ít đảng viên thoái hóa, biến chất, hư hỏng. Họ đã làm ô danh những người cộng sản, làm tổn thương nặng nề uy tín của Đảng đối với Nhân dân và chính họ là lực cản, phá hoại chủ trương đổi mới nhằm xây dựng thành công CNXH mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Vì vậy cuộc đấu tranh chống tham nhũng rất kiên quyết, công minh và nhân văn, không có vùng cấm. Mấy năm qua, Đảng ta đã loại ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những con sâu mọt, tham nhũng, những kẻ quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, trù dập, ức hiếp nhân dân - những kẻ đã tự “đánh mất mình”, bán rẻ lương tâm và danh dự cộng sản cho những dục vọng thấp hèn...

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại Phiên họp thứ 22 ngày 17-8-2022, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước). Đồng thời, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đã kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 15.400 tỷ đồng và 134ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân (tăng 831 tập thể và 603 cá nhân so với cùng kỳ năm trước).

Đối lập với những tiêu cực ấy là những gương sáng, những đảng viên anh dũng, kiên cường cống hiến hết mình trong các tổ chức đảng ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội, đang xuất hiện ngày càng nhiều. Cuộc sống đang vận động tiến lên theo đúng quy luật khách quan, đòi hỏi Đảng lãnh đạo phải thực sự đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của mình, vươn lên ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự xứng đáng với danh hiệu cộng sản, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của Nhân dân”, để đi tiên phong dẫn dắt Nhân dân, cùng Nhân dân vượt qua khó khăn, vững vàng tiến bước trên con đường độc lập, tự do và CNXH, con đường duy nhất dẫn tới ấm no, hạnh phúc, công bằng xã hội, con đường Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựa chọn. Lịch sử chứng minh: Đảng ta là một đảng có bề dày kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng. Không những trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà trong những lúc gian nguy, vận mệnh đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng ta vẫn tìm được lối thoát và tiến lên.

Mỗi mùa Xuân đến, những mầm xanh nảy nở, trỗi dậy và vươn cao, đúng như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: Mùa đông qua đi, mùa Xuân mới trở về thì cái ác lụi tàn và cái thiện lại tưng bừng nảy nở như hoa mùa xuân. Mùa Xuân mới, Xuân Quý Mão của đất trời, của dân tộc, của Đảng, của mỗi chúng ta, của cái đẹp và lòng nhân ái đã về!

-----

(1), (3), (4, (5) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, tập 15, tr.612; tập 5, tr.289; tập 5, tr.289; tập 5, tr.289-290; tập 15, tr.292. (2) Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất