5 giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương

TS. Phạm Thị Vui Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương hiện có 61 đảng bộ (gồm: 26 đảng bộ cơ sở và 35 đảng bộ cấp trên cơ sở) trực thuộc, với hơn 6.000 chi bộ và hơn 82 vạn đảng viên. Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương gồm đảng bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước. 

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối, tháng 2-2023.

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối, tháng 2-2023.

Kết quả nổi bật
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác tuyên giáo được triển khai có hiệu quả, có nhiều việc hoàn thành mức độ cao, đóng góp vào kết quả toàn diện của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Nổi bật là:

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng luôn bảo đảm đúng yêu cầu về thời gian và đạt chất lượng, hiệu quả cao. Ngay sau Đại hội toàn quốc của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối, ban tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả đại hội và những nội dung cơ bản, quan trọng mà đại hội quyết định, tham mưu với cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối có nhiều đổi mới. Một số ban tuyên giáo của các cấp ủy Đảng đã phát huy, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến kịp thời, sâu rộng các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các ngành được kiện toàn và có nhiều đóng góp tích cực.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối được ban tuyên giáo các cấp ủy tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo và ngày càng đi vào chiều sâu.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị, triển khai chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hàng năm với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa 4 nội dung đột phá trong học tập, làm theo Bác Hồ gắn với Chương trình hành động của cấp ủy các cấp.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc với vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động nắm tình hình tại một số đảng ủy trực thuộc khi đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng. Tiếp tục triển khai, chủ động dự báo tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay ở chi bộ; chủ động trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ; Đồng thời, coi trọng việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và mỗi tầng lớp nhân dân. 

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp ủy các cấp bài bản, tích cực và có nhiều đổi mới. Nội dung các kỳ giao ban đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội gắn với thực tiễn, tình hình thời sự, những vấn đề nóng trong nước, quốc tế và của các ngành, cơ quan, được cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên các hội nghị đều là những chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý đầu ngành, có uy tín ở Trung ương, kịp thời chuyển những thông tin chính thống, phong phú trên nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định tư tưởng, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng với hàng ngàn tin bài. Tạo được sự chú ý, quan tâm của cán bộ, đảng viên trong cả nước nhằm lan tỏa sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên giáo ngày càng được nâng cao và đi vào thực chất. Ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành rà soát, tham mưu đưa nội dung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy các cấp. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã xem xét, kết luận chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, qua đó yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ngoài việc tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát thường xuyên theo đúng quy định; phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách lĩnh vực, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của các đơn vị được phân công, từ đó, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo sát với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị. Hằng năm, ban tuyên giáo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở các cơ quan, đơn vị. 

Còn những hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương còn bộc lộ một số hạn chế, việc tham mưu, chỉ đạo, định hướng chưa kịp thời, tính chủ động chưa cao. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm, có đảng bộ chưa kịp thời, thiếu sâu sát. Việc tham mưu tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng ở một số đảng ủy trực thuộc còn chậm về mặt thời gian, nội dung sơ sài; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại một số đảng bộ chưa quyết liệt, còn nặng về hình thức, hiệu quả chưa cao, công tác tuyên truyền ở một số đảng bộ còn chậm, thiếu chủ động.

Một trong những nguyên nhân của hạn chế trên là: tổ chức bộ máy và chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối chưa có sự đồng bộ, thống nhất, chưa có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các đảng ủy trực thuộc đều làm chế độ kiêm nhiệm, vì vậy, khối lượng công việc chuyên môn hằng ngày nhiều, nên ít có thời gian dành cho công tác Đảng. Do đó, mô hình hoạt động chưa rõ ràng, chất lượng hoạt động còn nhiều bất cập, nhất là ở các đảng bộ cơ sở trực thuộc. Mặt khác, đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối sau Đại hội có nhiều thay đổi, có nhiều đồng chí mới được kiện toàn, còn thiếu kinh nghiệm hoạt động, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo ở cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác phần nào ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Về chế độ, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa tương xứng, nhất là về chế độ phụ cấp trách nhiệm, về sách báo, tài liệu nghiệp vụ hoạt động tuyên giáo…

5 giải pháp trọng tâm
Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng và của ban tuyên giáo. Cán bộ, đảng viên làm việc trong các cơ quan Trung ương có nhiệm vụ rất quan trọng, vừa tham mưu về chủ trương, đường lối của Đảng, vừa tổ chức thực hiện toàn diện việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực ở tầm vĩ mô. Do đó, ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối cần xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, có nhận thức đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chiến lược “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Tổ chức cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Tập trung nghiên cứu, kiến giải những vấn đề về lý luận còn chưa rõ nét; tham mưu tổng kết thực tiễn những vấn đề đã rõ về tư tưởng, lý luận, về xây dựng Đảng và phát triển đất nước; về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ chính trị của ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; về nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị. Hằng năm, ban tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tư tưởng, đưa vào chương trình công tác của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng.

Hai là, tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác Đảng ở các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối nói chung và cán bộ làm công tác tuyên giáo nói riêng. Bộ máy giúp việc (văn phòng đảng - đoàn thể) và cán bộ chuyên trách cần tiếp tục được cụ thể hóa và hoàn thiện, bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách; tăng cường tuyển cán bộ về làm công tác Đảng trong các đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, thống nhất về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng và công tác tuyên giáo; quan tâm khuyến khích, động viên kịp thời, thu hút được người giỏi, có năng lực và tâm huyết, cống hiến, trách nhiệm với công tác đảng và công tác tuyên giáo.

Ba là, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các “tình huống” về tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm chắc các diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên bằng việc gợi ý cho cán bộ, đảng viên phát biểu ý kiến cá nhân trong các buổi sinh hoạt tập thể; thực hiện nghiêm và phát huy tinh thần dân chủ trong các hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, hướng dẫn đảng viên thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; giải thích kịp thời, thấu đáo những chủ trương, quan điểm mới, những văn bản quy phạm pháp luật do ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị mình được phân công tham mưu thực hiện; những vấn đề có tính chất nhạy cảm thường nảy sinh tư tưởng như: công tác tổ chức - cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội, quan hệ ứng xử...

Bốn là, chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối, trọng tâm là chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị. Tổ chức các hoạt động thích hợp để kịp thời động viên, giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, chủ động, tự giác thực hiện sáng tạo nhiệm vụ chính trị của mình. Xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thường xuyên cán bộ, đảng viên trong thực thi đạo đức công vụ. Lấy kết quả công việc, tinh thần mẫn cán, thái độ phục vụ làm thước đo nhân cách, làm cơ sở đánh giá cán bộ, đảng viên. Có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm nhân cách, có biểu hiện “lợi ích cá nhân”, “lợi ích nhóm” trong thực thi công vụ ở cơ sở, đồng thời với đó là biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong công việc, làm lợi cho Nhà nước và cơ quan, đơn vị.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng đẩy mạnh thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ban tuyên giáo các cấp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng để tham mưu, hoạch định chính sách và thực thi chính sách vĩ mô một cách hiệu quả, sát hợp với thực tiễn và tình hình ở cơ sở.

Trong triển khai nghị quyết, ban tuyên giáo các cấp cần đặc biệt đề cao tinh thần dân chủ, mở rộng dân chủ để tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng; qua đó, xác định đúng vấn đề để xây dựng các giải pháp thực hiện nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cấp ủy, chi bộ và cơ quan, đơn vị ở cơ sở. Vì vậy, việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở cơ sở nhất thiết phải có các cuộc thảo luận, nhất là thảo luận những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; qua đối thoại để tạo nên sự nhất trí, đồng tình cao đối với nghị quyết.

Hằng năm, gắn với kỷ niệm các ngày truyền thống của dân tộc, ngày thành lập Đảng, ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống thiết thực, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng tính ưu việt của chế độ, ra sức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; thống nhất về chính trị tư tưởng, ý chí và hành động, xây dựng, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy hào khí cách mạng của con người Việt Nam. Trong công tác tuyên truyền nhất thiết phải chú trọng việc giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, đặc biệt ở các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đảng viên là cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất