Như vậy, nội hàm xây dựng Đảng hiện nay gồm 4 thành tố cơ bản, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xác định rõ nội dung trọng tâm của từng thành tố, trong đó xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lương Cường thăm, kiểm tra Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân (tháng 1-2018). HOÀNG THÀNH


1. Từ khi mới thành lập và trong những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã được bạn bè thế giới công nhận là đội quân nhân văn, nhân đạo-đội quân chính nghĩa, hướng đến giá trị hòa bình, chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự tiến bộ của nhân loại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta coi trọng xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thực hiện “chính trị trọng hơn quân sự”; giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân; là đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; có tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả.

Có được sự ghi nhận đó là vì trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Quân đội luôn tập trung giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, có đạo đức trong sáng, tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, mang trong mình chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Đảng bộ Quân đội luôn nhất quán: Tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải là khâu then chốt, quyết định, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết quả xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức được thể hiện sinh động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi có tình huống liên quan đến bảo vệ chủ quyền đất nước, Đảng, Nhà nước và Quân đội ta luôn kiên định và thực hiện chủ trương phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện đấu tranh bằng nhiều biện pháp; trong đó biện pháp hòa bình, đấu tranh ngoại giao có vai trò hết sức quan trọng; lấy chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo để thuyết phục, cảm hóa đối tượng và tạo hiệu lực, hiệu ứng, tranh thủ sự ủng hộ chính nghĩa của cộng đồng quốc tế, tạo sức mạnh to lớn giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước và môi trường ổn định, hòa bình để phát triển. Đó chính là thực tiễn được đúc rút thành chân lý, khẳng định tính đúng đắn, khoa học trong chủ trương xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức của Đảng, của Quân ủy Trung ương.

Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội gắn với xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về đạo đức trước yêu cầu mới còn bộc lộ một số hạn chế, như: Hình thức, phương pháp giáo dục tính thuyết phục chưa cao; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa toàn diện. Việc nắm, quản lý, đánh giá cán bộ, nhất là phẩm chất đạo đức cán bộ còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình có nơi, có mặt còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời; một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, trách nhiệm chưa cao, còn có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật.

Thượng tướng Lương Cường trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng người có công đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (tháng 7-2017). Ảnh: ĐĂNG HẰNG


Trước những diễn biến phức tạp, mau lẹ của tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết cần làm rõ những vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho Quân đội ta; làm cơ sở xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội.

2. Xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức hiện nay, xét về bản chất là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu; tổ chức đảng TSVM, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết; phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện được mục tiêu đó, yêu cầu tổ chức đảng các cấp từ Quân ủy Trung ương đến chi bộ; đảng viên từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao đến những đảng viên là chiến sĩ trong quân đội phải luôn kiên định, vững vàng và kiên trì phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ tầm quan trọng của đức hy sinh vì nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Là người sáng lập, rèn luyện Đảng và Quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác”. Người căn dặn, mỗi đảng viên phải biết đặt lợi ích của dân tộc, của Đảng, của cách mạng lên trên hết, trước hết; phải hiểu rằng: Lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của đoàn thể; bổn phận của người đảng viên là phải suốt đời tranh đấu cho dân tộc, cho Tổ quốc; phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Gần 75 năm kể từ ngày thành lập, trong nhiều thời kỳ, giai đoạn cách mạng, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ của QĐND Việt Nam luôn vượt qua khó khăn, thử thách, bền bỉ, kiên cường phấn đấu, hy sinh quên mình vì lợi ích của nhân dân; vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự hy sinh của các thế hệ đảng viên ưu tú đã góp phần xây đắp nên truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Chính phẩm chất cao quý này, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã được nhân dân tin yêu và trao tặng danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân.  

Thượng tướng Lương Cường và các đại biểu tham quan khu trưng bày công trình, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ quân đội. Ảnh: Đào Hồng


Thời gian qua, Đảng bộ Quân đội luôn tạo dựng được niềm tin vững chắc với toàn Đảng, toàn dân; giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới. Trước mọi diễn biến của tình hình, toàn quân luôn thống nhất ý chí và hành động. Trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, cán bộ, đảng viên trong quân đội luôn giữ vững đạo đức cách mạng, giải quyết hài hòa lợi ích chung, riêng; sẵn sàng cống hiến hết mình cho tập thể, cơ quan, đơn vị; trong khó khăn gian khổ và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng phát triển, quân đội luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi mọi tình huống... Nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận: Bất cứ nơi đâu xảy ra thiên tai, địch họa thì nơi đó luôn có Bộ đội Cụ Hồ sẵn sàng xả thân bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Quân đội luôn là lực lượng xung kích, đi đầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gắn bó mật thiết và là chỗ dựa vững chắc bảo vệ nhân dân trước mọi hiểm nguy. Trong quá trình đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trở thành biểu trưng sáng đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức là sự thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Quân đội ta đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và là biện pháp cụ thể bồi đắp, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội. Chính bằng thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng thể hiện rõ nét, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, bồi dưỡng năng lực công tác, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng.

Để tiếp tục phát huy kết quả đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về sự cần thiết phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, trong đó quân đội là lực lượng nòng cốt, việc kiên định lý tưởng, mục tiêu càng có giá trị thực tiễn to lớn. Công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan, đơn vị phải tập trung làm rõ những yếu tố tác động trực tiếp đến chuẩn mực, hành vi đạo đức của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Việc làm này cần được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều biện pháp, hình thức, phương tiện, nhất là hệ thống thông tin đại chúng; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh hoạt động thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Từ nhận thức đúng, đề cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy và mọi cán bộ, đảng viên trong phấn đấu, rèn luyện; phát hiện, uốn nắn kịp thời tư tưởng lệch lạc nảy sinh, suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật quân đội làm ảnh hưởng đến quan hệ quân dân.

3. QĐND Việt Nam được xây dựng, chiến đấu và trưởng thành từ một dân tộc anh hùng, trọng đạo lý, trọng nhân nghĩa; được Bác Hồ và Đảng sáng lập, dìu dắt, rèn luyện; ngay từ đầu đã là đội quân cách mạng gồm những cán bộ, đảng viên ưu tú, với nhiều phẩm chất nhân cách đáng quý; là hình mẫu tiêu biểu về đạo đức của dân tộc, của con người Việt Nam. Thế nhưng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải thường xuyên, bền bỉ, kiên trì, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, bổn phận của người đảng viên là phải “Cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc”, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân đội tiếp tục coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là một nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 788-CT/QUTW về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tập trung xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc. Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy vai trò nêu gương của bí thư cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt trong thực hành đạo đức cách mạng; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng đổi mới, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sát cơ sở, sát quần chúng; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, hạt nhân lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của đội ngũ đảng viên.

Trong xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, cần coi trọng gìn giữ, phát huy những giá trị đạo đức truyền thống, trước hết là tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân. Đồng thời phải rèn luyện, phát huy những phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, được thể hiện ở tầm vóc kiến thức, trình độ năng lực, ở phong cách công tác khoa học, quần chúng, hòa nhập nhanh với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu hướng hội nhập quốc tế. Phải phấn đấu gìn giữ, phát huy và lan tỏa sâu rộng những giá trị Bộ đội Cụ Hồ để trở thành một hình mẫu nhân cách cao đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần nhất quán quan điểm: Lấy thực tiễn làm điều kiện, môi trường rèn luyện đạo đức, lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ là thước đo đánh giá hiệu quả thực hành đạo đức quân nhân cách mạng. Thông qua quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội; giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... để rèn luyện, thể hiện và khẳng định giá trị phẩm chất đạo đức quân nhân cách mạng.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội cần nhận thức đúng, xây dựng động cơ phấn đấu, rèn luyện, đúng đắn, không ngừng học tập, xây dựng bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao; rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn kết quốc tế. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới bằng những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực. Các tổ chức quần chúng đẩy mạnh hoạt động xung kích, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, hội viên, đoàn viên, bảo đảm cho nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là những việc mới, việc khó, đòi hỏi ý chí, nghị lực cao.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đóng vai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả rèn luyện đạo đức của bộ đội. Cán bộ, đảng viên tốt là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo; do đó, cán bộ chủ trì phải đề cao trách nhiệm, tích cực, tự giác phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định về mục tiêu, lý tưởng và đạo đức; phải thật sự gắn mình với đơn vị, sâu sát, gần gũi quần chúng, cấp dưới, công tâm trong xử lý các công việc, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong mọi hoạt động. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; thực hiện tốt yêu cầu: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, làm theo”; trước hết, gương mẫu trong cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

4. Để nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, cùng với việc phát huy những phẩm chất tốt đẹp, đồng thời phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa mục tiêu của Đại hội XII về xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng nhất quán chủ trương: Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong xây dựng đạo đức cách mạng. Trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức chính là quá trình kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, bồi dưỡng, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, đảng viên theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đồng thời kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn quân kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội; phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, “phi chính trị hóa” quân đội, bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, trước hết là đội ngũ cán bộ chính trị cần coi trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho bộ đội hiểu rõ sự nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Các cơ quan báo chí quân đội phải bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai bài viết nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, lối sống thiếu lành mạnh, ngại phấn đấu, rèn luyện. Các đơn vị văn hóa, nghệ thuật quân đội cần tăng cường nghiên cứu, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tính chính trị cao, tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ chiến tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay; góp phần ngăn ngừa văn hóa xấu độc thẩm thấu vào đơn vị, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong quân đội trước tình hình mới.

Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG
Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam