Cần làm gì để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền

Tại Việt Nam, ngày 3-2-1930, một đảng mác-xít kiểu mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đã chính thức ra đời, chịu sự ủy thác của dân tộc và nhân dân Việt Nam, đã trở thành chính đảng cộng sản duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ý thức sâu sắc vai trò và sứ mệnh vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền với tư cách là đảng duy nhất.

Tư tưởng của Người về đảng cộng sản cầm quyền đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh, trưởng thành của Đảng hơn 93 năm qua.

Trải qua hơn 93 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng cách mệnh giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp của ba yếu tố: Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước, luôn giữ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội..

Vị trí, vai trò của Đảng ta luôn được giữ vững và thể hiện rõ nét nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi xiềng xích của thực dân phong kiến bù nhìn, là 2 cuộc kháng chiến trường kì thắng lợi chủ nghĩa thực dân, đế quốc và là công cuộc xây dựng, đấu tranh giữ vững chủ quyền quốc gia dân tộc, đặc biệt trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, vị trí vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam càng được thể hiện rõ nét.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Phải xây dựng một chính đảng cách mạng mác-xit cầm quyền, trước hết phải hiểu đảng cầm quyền là gì, đảng cộng sản đối với các nước XHCN có những đặc điểm gì?

Vận dụng, kế thừa, phát triển sáng tạo, sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, sự đoàn kết thống nhất cao của khối đại đoàn kết dân tộc, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh... đưa đất nước ta ngày càng sánh ngang với bạn bè năm châu quốc tế, nâng tầm vị thế của quốc gia, dân tộc từng bị coi là nhỏ bé.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều chuyển biến nhanh, nhiều điểm nóng xung đột vũ trang; các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt để chống phá cách mạng nước ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới đa nguyên chính trị, đa đảng, nhất là trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng.

Để sự nghiệp xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam CXHCN Việt Nam, cần kiên cường, bền bỉ trong “cuộc chiến” giữ vững vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó cần: 

(1) Kiên trì bồi đắp niềm tin, lý tưởng cao đẹp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh sẽ góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN.

(2) Mục tiêu của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, sự ổn định chính trị - xã hội, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Nếu xa rời nguyên tắc này thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch cũng không có tính mục đích.

(3) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch phải góp phần vào việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Mặt khác, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này sẽ góp phần bồi dưỡng lập trường, tư tưởng, ý thức hệ, thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, hình thành tư duy lý luận chính trị cho những người xây dựng và hoạch định chính sách, cũng như những nhà nghiên cứu khoa học lý luận nói chung; góp phần vào việc bổ sung, phát triển những nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận trong nền tảng tư tưởng của Đảng.

(4) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch phải góp phần hình thành, bồi đắp niềm tin, lý tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công cuộc xây dựng xã hội mới, con người mới. Sự vững vàng về lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị chính là hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

(5) Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, chúng ta cần vận dụng phương pháp mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận, xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lênin.

(6) Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là hai chiến lược nền tảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Cần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở quan điểm, chủ trương, chính sách hợp lòng dân vì lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam của Đảng và Nhà nước. Tạo sự gắn kết từng con người Việt Nam, cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cả trong nước và nước ngoài với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xứng đáng vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với thế hệ thanh niên Việt Nam, đang học tập, công tác trên các lĩnh vực, nhất là khối các doanh nghiệp, ngân hàng cần phải thực hiện một số nội dung sau:

Một là, quán triệt đầy đủ mọi văn bản chỉ thị, hướng dẫn, quy định, nghị quyết... các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hai là, phải nhất quán kiên định, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo đã cho thấy, trên nền tảng những nguyên lý lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng sáng tạo, phù hợp điều kiện của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại.

Ba là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị. Chú trọng học tập, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để hiểu sâu sắc bản chất và tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đi lên CNXH và công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo.

Bốn là, xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có trình độ chuyên môn chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất