Vietinbank thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác phòng, chống tham nhũng từ cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tiếp theo và hết)

Bài 2: Đến thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác phòng, chống tham nhũng ở VietinBank

Luôn xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời lấy cuốn sách của Tổng Bí thư về PCTN làm kim chỉ nam; Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban lãnh đạo VietinBank đã chủ động chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả việc quán triệt và truyền thông sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động về các chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, của ngành Ngân hàng và các cấp ủy đảng cấp trên về công tác PCTN, đẩy mạnh “4 hơn” (“Tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn”) trong công cuộc PCTN trên toàn hệ thống và đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.

“Tích cực hơn”; “Mạnh mẽ hơn”

Sự tích cực có thể nhìn thấy đầu tiên là việc triển khai nhanh chóng và kịp thời các văn bản chỉ đạo PCTN. Đảng ủy VietinBank luôn coi công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành về công tác PCTN, tiêu cực. Với các hình thức đa dạng, phong phú truyền tải đến các cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác PCTN, tiêu cực, trọng tâm là mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, tiêu cực theo tinh thần của Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực...

Đảng uỷ, Ban lãnh đạo VietinBank đã luôn tập trung chỉ đạo mạnh mẽ và xuyên suốt trên các lĩnh vực trọng yếu trong công tác PCTN, tiêu cực như: Thực hiện chuẩn hóa, công khai trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; Triển khai các hoạt động kinh doanh, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tín dụng và hoạt động cung cấp, cung ứng các dịch vụ ngân hàng; Thành lập Ban Chỉ đạo PCTN triển khai tái cấu trúc hệ thống văn bản chính sách, tiến hành rà soát hệ thống văn bản chính sách hiện hành để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và kiểm soát được rủi ro; đề cao văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy định số 145/2021/QĐ-HĐQT-NHCT66 ngày 26-3-2021 về công tác PCTN, tiêu cực trong hệ thống VietinBank; chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực và tội phạm ngân hàng của VietinBank, xây dựng mới Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác hằng năm để các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo PCTN của Ngân hàng Công thương Việt Nam đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc triển khai tích cực công tác PCTN trong hệ thống như: Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch hành động hằng năm về công tác PCTN; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN với các cơ quan chức năng; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện PCTN trong toàn hệ thống, làm cơ sở để định hướng hoạt động cũng như nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu về công tác PCTN của thời gian tới mạnh mẽ hơn. Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng yêu cầu nhiệm vụ quy định tại Quy chế và các hướng dẫn liên quan, thực hiện đúng chương trình công tác và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank.

Căn cứ theo Công văn số 235-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày 16-4-2021 về việc triển khai thực hiện công tác PCTN hằng năm của cấp ủy, Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam cũng như đồng chí Bí thư đã luôn xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách nên đã luôn triển khai mạnh mẽ, thường xuyên đưa nội dung công tác PCTN vào cuộc họp thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời hằng năm xây dựng chương trình công tác PCTN của cấp ủy, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Chỉ đạo PCTN VietinBank, các cấp ủy trực thuộc… cụ thể hóa kế hoạch PCTN để triển khai thực hiện; từ đó kết hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp PCTN, tiêu cực trên toàn hệ thống. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chủ động trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi vi phạm nếu có và nâng cao ý thức tuân thủ, thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro đạo đức cán bộ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tại các đơn vị của VietinBank.

Đầu năm 2023 đến nay, VietinBank đã chủ động thực hiện đầy đủ, tích cực các biện pháp PCTN như: Phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng, đặc biệt các văn bản liên quan về công tác PCTN. Tháng 1-2023, Đảng ủy VietinBank đã ban hành Công văn số 05/HD/ĐUNHCT về việc Hướng dẫn công tác tuyên truyền PCTN tiêu cực năm 2023 với mục tiêu triển khai đầu tiên và mạnh mẽ công tác PCTN ngay từ đầu năm. Và khi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác PCTN được ra mắt, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về công tác PCTN; Đảng ủy VietinBank đã ban hành Công văn số 906-CV/ĐUNHCT để kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động VietinBank hiểu rõ hơn giá trị của cuốn sách, và đều quyết tâm mạnh mẽ nhất áp dụng có hiệu quả vào công tác PCTN tại đơn vị mình.

Đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN VietinBank.

Đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN VietinBank.

Ngày 6-3-2023, tại Trụ sở chính VietinBank đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo PCTN và tội phạm - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhằm tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo VietinBank về PCTN năm 2022 và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác PCTN của VietinBank năm 2023. Đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN VietinBank chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tổng kết công tác PCTN năm 2022, với việc triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN, chủ động tăng cường các biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, phối hợp với các cơ quan pháp luật để ngăn chặn các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động kinh doanh; đồng thời thực hiện tốt vai trò là đơn vị thí điểm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của ngành Ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác PCTN.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trực thuộc đã thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên và người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, trao đổi chuyên môn, các hoạt động đoàn thể, gửi văn bản để cán bộ, đảng viên, người lao động nghiên cứu,... Ngoài việc được phổ biến, tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và người lao động chủ động tìm hiểu thêm qua các tài liệu, phương tiện thông tin truyền thông như trên intranet, workpalce nội bộ, tờ Thông tin VietinBank, trang web VietinBank… vừa bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền, vừa kịp thời giúp cho cán bộ nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Việc tuyên truyền luôn được tiến hành thường xuyên, liên tục với các nội dung phong phú: Tuyên truyền kết quả PCTN của các cấp, ngành, VietinBank và các đơn vị trực thuộc; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính; kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc và điều tra, truy tổ, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng; kết quả xử lý các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về PCTN, tiêu cực góp phần tạo niềm tin của đảng viên, người lao động vào quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và kết quả đấu tranh PCTN, tiêu cực. Hằng năm có trên 2.000 lượt bài/năm nhằm giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, biểu dương gương người tốt, việc tốt; quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của VietinBank. Đặc biệt, ViettinBank còn chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Khối Doanh nghiệp Trung ương và VietinBank cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, những ngày lễ lớn của đất nước và Ngày truyền thống ngành Ngân hàng. Mỗi cán bộ, người lao động trong hệ thống đều phấn đấu thấm nhuần giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc, tự hào truyền thống yêu nước và cách mạng của Đảng và nhân dân, tri ân các tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước, tri ân Bác Hồ và các lãnh tụ Đảng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng... trong các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các chương trình về nguồn, an sinh xã hội, sinh hoạt chính trị. Kết quả của các đợt tuyên truyền tích cực trên đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ, trở thành một thành tố quan trọng của đời sống tinh thần cán bộ, đảng viên, người lao động.

 “Quyết liệt hơn” và “Hiệu quả hơn”

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN; Đảng ủy VietinBank cũng rất quan tâm và quyết liệt trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo hiệu quả chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và người lao động; khuyến khích tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm phương châm “đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”; hướng đến hiệu quả cuối cùng là xây dựng văn hóa con người VietinBank “không thể”, “không dám”, “không cần”, “không muốn” tham nhũng, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy VietinBank luôn nhận thức rằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như sức chiến đấu của Đảng một cách hiệu quả. Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên chính là toàn bộ hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng và của chính cán bộ, đảng viên trên tinh thần quán triệt sâu sắc và theo đúng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng và xác định rõ các tiêu chí đánh giá bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên; được tiến hành đồng bộ: từ việc nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đến xây dựng năng lực công tác, phương pháp làm việc, tác phong công tác hiệu quả gắn liền với việc đề cao vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị của mỗi người.

Hiểu được tầm quan trọng đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hệ thống VietinBank đã và đang quyết liệt hơn trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện có hiệu quả chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa doanh nghiệp VietinBank; gắn với việc triển khai tốt các nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy VietinBank về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu đơn vị luôn xác định đấu tranh PCTN là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách; từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp và an toàn để cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí một cách quyết liệt và hiệu quả nhất và giúp đỡ các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời xử lý, khắc phục những trường hợp vi phạm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ VietinBank đã tập trung nghiên cứu nắm chắc đối tượng, các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng để từ đó không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo và quyết liệt trong thực tiễn; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc chấp hành kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Việc giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ giúp góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tăng cường bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên; giữ vững và thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng; gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ VietinBank. Hằng năm, 100% người lao động trong hệ thống VietinBank đã xây dựng bài thu hoạch học tập nghị quyết, kết luận, 100% tổ chức cơ sở đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu đã xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động cá nhân.

VietinBank cũng tự hào là ngân hàng đi đầu trong việc tiến hành cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. VietinBank đã tiên phong áp dụng phương thức thanh toán, chi trả các khoản lương và thu nhập có tính chất lương của toàn thể cán bộ, nhân viên không chỉ của VietinBank mà còn liên kết với các doanh nghiệp và đơn vị khác mở tài khoản tại VietinBank, góp phần bảo đảm tính minh bạch trong thu nhập và thực hiện PCTN. Trong công tác quản lý, điều hành hoạt động, VietinBank từng bước áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt nhất trong hoạt động quản trị ngân hàng. VietinBank luôn chú trọng áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch, thực hiện quy định về giao dịch một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần phòng ngừa các hành vi tham nhũng có thể xảy ra… Việc đẩy mạnh quyết liệt chính sách thanh toán không dùng tiền mặt của VietinBank đã góp phần giúp cho việc PCTN của Đảng và Nhà nước được tiến hành hiệu quả trong việc kiểm soát luồng tiền, minh bạch hóa một phần các giao dịch tài chính và mức thu nhập một cách nhanh chóng, minh bạch hiện nay và trong thời gian tới. Với các quy định chặt chẽ, rõ ràng và quy trình hoạt động và phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận đã góp phần hạn chế tối đa việc lợi dụng các kẽ hở để thực hiện hành vi tham nhũng và để những phần tử cơ hội “không thể” thực hiện các hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong công tác PCTN cũng được Đảng ủy VietinBank triển khai quyết liệt trong thời gian qua và có nhiều kết quả rõ rệt. Đảng ủy VietinBank và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp làm việc, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, kiểm soát chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế. Việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Đảng ủy VietinBank đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐUNHCT ngày 9-6-2023 về việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát số 71-NQ/ĐUNHCT ngày 22-3-2022, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ đi vào thực tiễn hơn nữa, bảo đảm các nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu mà cấp ủy cấp trên đã đề ra.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp. 

Việc xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm theo đúng định hướng của cấp trên, lựa chọn nội dung, xác định đối tượng phù hợp tình hình đơn vị, đưa công tác PCTN, tiêu cực là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy các cấp; ban hành hệ thống văn bản bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ VietinBank và tổ chức triển khai tới 100% tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời quan tâm cả việc kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các tổ chức đảng xây dựng chương trình/kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm tại đơn vị mình.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn triển khai bảo đảm tính dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát đều có kết luận cụ thể về các nội dung kiểm tra, giám sát đồng thời có những kiến nghị để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại và lãnh đạo, chỉ đạo để tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ở các tổ chức đảng trực thuộc VietinBank. Bên cạnh đó, nhiệm vụ giám sát thường xuyên được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt thông qua nghiên cứu các báo cáo tổng kết, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên định kỳ hằng năm của các tổ chức đảng trực thuộc, qua làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với các tổ chức đảng, hoặc qua việc cử cán bộ thuộc bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ tham dự các cuộc họp cấp ủy định kỳ.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát, Đảng ủy VietinBank cũng đẩy mạnh việc tăng cường phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng các cá nhân, đơn vị điển hình thực hiện xuất sắc công tác PCTN, tiêu cực; có chính sách để bảo vệ, khuyến khích những người dũng cảm phát giác, đấu tranh PCTN và chế tài xử lý đối với các đơn vị không phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, cũng kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời phát hiện và phê phán những hiện tượng tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí; nhằm góp phần đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong nội bộ VietinBank. Việc phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng, nhất là thi đua, khen thưởng các cá nhân, đơn vị điển hình thực hiện xuất sắc công tác đấu tranh PCTN trong giai đoạn hiện nay chính là biện pháp hiệu quả nhất hình thành động cơ thi đua vì lợi ích chung của cả đơn vị trong VietinBank, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh PCTN, tiêu cực trong công tác xây dựng tập thể VietinBank vững mạnh. Đảng ủy VietinBank cũng đã có những giải pháp quyết liệt đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về công tác PCTN, cụ thể: Đẩy mạnh việc đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị về hình thức tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng, tiêu cực để “bôi nhọ” chế độ, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, là suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Công tác PCTN là cuộc chiến lâu dài, cần sự vào cuộc của các tổ chức đảng trực thuộc, của toàn đơn vị trong hệ thống cùng phối hợp chặt chẽ thì công tác PCTN mới bền vững và đạt được hiệu quả. Các tổ chức đảng, phòng ban của VietinBank, từ Nam ra Bắc, từ hội sở đến chi nhánh đều đã được quán triệt và thực hiện hiệu quả đúng vị trí vai trò, chức năng của mình không chỉ trong hoạt động chuyên môn mà còn trong công tác PCTN. Khối Pháp chế - Tuân thủ - Tuyên giáo có vai trò quan trọng trong xây dựng kế hoạch/hướng dẫn và tổ chức học tập, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề định kỳ cho cán bộ, đảng viên và người lao động về các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối liên quan đến công tác PCTN. Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank trong định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp các phòng ban chuyên môn tại Trụ sở chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát trong đó chú trọng các nội dung về việc tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nội bộ của VietinBank; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm; đề xuất, tư vấn các biện pháp, giải pháp khắc phục sai sót; kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm.

Khối Nhân sự VietinBank tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong việc kiện toàn, bổ sung nhân sự; hoàn thiện cơ cấu, mô hình, tổ chức chuyên môn về công tác nhân sự và tổ chức đảng nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí; kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn. Xây dựng văn bản hướng dẫn việc kê khai tài sản của cán bộ, người lao động thuộc đối tượng phải kê khai; đầu mối tổ chức, hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Khối Nhân sự còn hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, luân chuyển, chuyển đổi và bố trí cán bộ đảm bảo phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, người lao động, đặc biệt cán bộ mới tuyển dụng và thường xuyên rà soát “Bộ chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”; “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên và người lao động Ngân hàng Công thương Việt Nam gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội quy lao động và Văn hóa doanh nghiệp VietinBank.

Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư tiếp tục xây dựng, rà soát, hoàn thiện các quy định nội bộ để luôn có các chốt kiểm soát và thẩm định, phê duyệt, quyết định chéo tay bảo đảm kiểm soát được rủi ro, phòng ngừa gian lận và tham nhũng; cập nhật và ban hành kịp thời quy định, quy trình cấp tín dụng cho các sản phẩm, gói sản phẩm cụ thể nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng, đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa rủi ro và nguy cơ tham nhũng, tội phạm. Đẩy mạnh công tác truyền thông, đa dạng hóa các kênh truyền thông, phổ biến văn bản chính sách tới các cán bộ thực hiện nghiệp vụ trong hệ thống, bảo đảm cán bộ đều được tiếp cận, nắm vững cơ chế, chính sách, quy định, quy trình của nghiệp vụ tín dụng, đầu tư.

Các Khối Khách hàng doanh nghiệp, Khối Bán lẻ sẽ tiến hành rà soát quy định, quy trình, chính sách ở cấp độ sản phẩm, phân khúc khách hàng, ngành nghề, khu vực địa lý... để Khối hoạt động hiệu quả; tham gia rà soát, đưa ra các ý kiến đề xuất với các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi cơ chế, quy định, quy trình, khung chính sách, quy trình tín dụng nhằm ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tội phạm ngân hàng. Đồng thời quản lý và kiểm soát rủi ro theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm nâng cao chất lượng nợ, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị và toàn hệ thống và tiến hành tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các dự án lớn, trọng điểm được VietinBank cấp tín dụng.

Phòng Chế độ kế toán, Quản lý kế toán tài chính có vai trò tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu với Ban lãnh đạo VietinBank ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản chế độ, chính sách kế toán phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, bảo đảm mục tiêu hoạt động kinh doanh của VietinBank, đồng thời phòng ngừa nguy cơ tham nhũng và thực hiện có hiệu quả mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn thực hiện các cơ chế quản lý tài chính phủ hợp, các chế độ, định mức tiêu chuẩn về tài chính, kế toán; mua sắm tài sản; quyết toán các dự án, công trình xây dựng cơ bản, chi phi sửa chữa lớn tài sản cố định, sử dụng ngân sách và chương trình viện trợ theo các quy định của Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và quy định nội bộ của VietinBank.

Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ cơ chế, chính sách, quy chế, quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ của các chi nhánh nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, quy định, quy trình nội bộ, đặc biệt các hành vi vi phạm quy định về PCTN; đề xuất, tư vấn các biện pháp, giải pháp khắc phục, hạn chế sai sót; kiến nghị xử lý những vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, ý thức tuân thủ của cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống VietinBank.

Phòng Tiền tệ kho quỹ tiến hành cập nhật, nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước có liên quan đến công tác tiền tệ kho quỹ nhằm xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ theo hướng tinh gọn nhằm giảm thiểu thời gian tác nghiệp và phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ gian lận và tham nhũng, tội phạm. Đối với các tổ chức đảng khác trực thuộc Đảng bộ VietinBank sẽ căn cứ vào kế hoạch của VietinBank chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác PCTN, lãng phí hằng năm của đơn vị bằng những việc làm cụ thể, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian hoàn thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời gắn nội dung về PCTN, lãng phí trong các kỳ sinh hoạt đảng và nhận xét, đánh giá đảng viên cuối năm.

Bên cạnh sự vào cuộc của các phòng ban Trụ sở chính, các tổ chức đảng trong toàn hệ thống VietinBank đều đồng lòng quyết liệt chỉ đạo tổ chức, triển khai chương trình kế hoạch thực hiện PCTN tại đơn vị trên cơ sở chương trình hành động, kế hoạch thực hiện PCTN của VietinBank, coi công tác PCTN, tội phạm ngân hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCTN tại đơn vị; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trọng công tác PCTN. Đặc biệt tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo PCTN VietinBank về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Giải pháp trong thời gian tới

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là ngân hàng thí điểm trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện PCTN trong ngành Ngân hàng, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, thực hiện hiệu quả và tích cực hơn nữa trong thời gian tới Đảng ủy VietinBank cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn góp phần nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; chuyển đổi vị trí công tác. Thực hiện nghiêm việc kê khai thu nhập và tài sản đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động. Tiếp tục nâng cao hiệu quả huy động, phân bố, sử dụng các tài sản, vốn, nguồn nhân lực.... Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa, bảo đảm an toàn, bảo mật, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân góp phần thực hiện thành công Đề án thanh toán không dùng tiền mặt và công tác PCTN, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm toán ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc nơi có tố cáo, khiếu nại. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho khách hàng hoặc lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

Phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên trong giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Ngân hàng Công thương Việt Nam; giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương; đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Công tác PCTN là một trong những công tác quan trọng và luôn được Đảng và Nhà nước đề cao trong các kỳ đại hội Đảng và được Đảng và Nhà nước đẩy mạnh triển khai thực hiện. Hiện nay, các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng đã và đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghệ số phát triển với các ứng dụng ngân hàng mở, ví điện tử, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng đã có những hành vi vi phạm, hành vi tham nhũng, tiêu cực. Điều này đã thể hiện được vai trò của ngân hàng trong việc PCTN trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng nói riêng và công tác PCTN của Đảng và Nhà nước nói chung.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất