Xây dựng Đảng bộ Lý Sơn (Quảng Ngãi) vững mạnh
Ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) hăng hái lao động đánh bắt hải sản.

Lý Sơn là huyện đảo của Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý về phía Đông Bắc, với diện tích 10,32km2, dân số gần 22.000 người. Huyện có 3 xã là An Vĩnh, An Hải và An Bình (Đảo Bé). Huyện đảo Lý Sơn nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam, ngay cửa ngõ của khu kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Với vị thế này, Lý Sơn trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, có vai trò bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời là tiềm năng lớn để huyện giao lưu kinh tế giữa các vùng, miền trong và ngoài nước. Bởi vậy, yêu cầu xây dựng Lý Sơn thành huyện đảo mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng, phong phú đa dạng về đời sống văn hóa là một nhu cầu cấp thiết. Các cấp ủy đảng ở Lý Sơn xác định, muốn thực hiện được nhiệm vụ này, cần xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh với nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất trong sáng, suốt đời phấn đấu hy sinh, tận tụy phục vụ đất nước và nhân dân, không cá nhân vụ lợi, tiên phong trong đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Lý Sơn đón cơ hội mới khi được Nhà nước tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Đại hội Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực từng bước đưa huyện Lý Sơn trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, văn minh, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; xử lý, bảo vệ môi trường bền vững; bảo đảm an sinh xã hội”. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, Huyện ủy Lý Sơn xây dựng Đề án số 01-ĐA/HU ngày 12-1-2017 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan khối đảng, mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Đề án số 02-ĐA/HU ngày 16-01-2017 của Huyện ủy về “Đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và nhiều chương trình, kế hoạch khác để xây dựng Đảng bộ huyện Lý Sơn thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên ở Lý Sơn đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tình trạng chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm ít nhiều vẫn còn, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của huyện, nhất là trong các lĩnh vực công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng… Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí,.. Chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc của những “căn bệnh” làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hoá Đảng, chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân thì cách mạng còn gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, thường xuyên của những người đảng viên chân chính. Tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được Đảng bộ Lý Sơn học tập và vận dụng vào tình hình thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lý Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lý Sơn xác định một số giải pháp cơ bản để đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng bộ huyện thực sự trong sạch vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện đảo. Cụ thể như sau:

Một là, các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách đảng viên; khắc phục mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu và những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.  

Hai là, giữ vững các nguyên tắc tổ chức xây dựng đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, trì trệ hiện nay. Kiên quyết chống bệnh thành tích, háo danh, tư duy coi khuyết điểm là của tập thể, thành tích là của lãnh đạo. Cấp trên phải làm gương tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau.

Ba là, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và phân công nhiệm vụ theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực, phẩm chất cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo nếu để xảy ra sai phạm theo nội dung tại Quyết định 304-QĐ/HU ngày 18-8-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm; ngăn chặn việc lợi dụng quyền hạn để ban hành cơ chế quyết định hoặc tác động đến các quyết định làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích. Không làm trái quy định trong quản lý đất đai, tài sản, tài chính ngân sách; không để doanh nghiệp “tác động”, chi phối hay làm “sân sau” cho lãnh đạo.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là cải cách tổ chức bộ máy; kiến nghị cấp có thẩm quyền tổ chức lại các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của huyện, các bộ phận bán chuyên trách cấp xã; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh theo Đề án 02-ĐA/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để đảm bảo tăng thẩm quyền, trách nhiệm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của địa phương. Song song với việc cải cách bộ máy là cải cách việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng và đào tạo cán bộ. Từng bước sàng lọc, tinh giản biên chế đối với những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; có cơ chế ưu tiên tuyển dụng, bố trí những người giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị; tránh tình trạng lợi dụng sự quen biết, bà con họ tộc để tuyển dụng, bố trí những cán bộ yếu kém về trình độ, năng lực; xóa bỏ tư tưởng “con vua thì lại làm vua”, “tiền tệ, hậu duệ, quan hệ rồi mới đến trí tuệ” trong công tác cán bộ.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu, kể cả các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm. Dù ở cương vị nào, nếu thoái hóa biến chất, suy thoái về đạo đức, lối sống, cơ hội, cá nhân, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng đều phải bị xử lý nghiêm khắc, kiên quyết loại bỏ ra khỏi hàng ngũ của Đảng. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất