Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), ngày 11-4-2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở hợp nhất 7 đảng bộ khối cơ quan Trung ương (gồm: Khối I cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương). Sau đó, Bộ Chính trị quyết định chuyển Ban Cán sự đảng Ngoài nước thành Đảng ủy Ngoài nước, đặt trực thuộc Đảng ủy Khối. Việc thành lập thống nhất một Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời đánh dấu một mốc son, nối tiếp truyền thống gần 70 năm từ Liên chi cơ quan Trung ương đến Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương gắn với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời điểm thành lập, Đảng bộ Khối có 92 đảng bộ trực thuộc, gần 1 nghìn tổ chức cơ sở đảng với gần 7 vạn đảng viên.

Ngay sau khi Bộ Chính trị công bố Quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy Khối đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22-10-2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cấp ủy, đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa X). Đảng ủy Khối đã đề nghị sắp xếp, tinh gọn đầu mối từ 92 tổ chức đảng trực thuộc, còn 60 tổ chức đảng trực thuộc, khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo trong các đảng bộ khối cũ và tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao một số tổ chức đảng. Năm 2014, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã xem xét và quyết định chuyển Đảng bộ Ngoài nước với hơn 1 vạn đảng viên về trực thuộc Trung ương. Đến nay, Đảng bộ Khối có 63 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở, với gần 5.500 chi bộ và trên 6,5 vạn đảng viên.

Mười năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu các mặt công tác xây dựng đảng

Nhận thức sâu sắc công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực  hiện, đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 10 nghị quyết chuyên đề, 11 chỉ thị, các cấp ủy trực thuộc ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tập trung thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm mà các nghị quyết Đại hội của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra và những vấn đề phát sinh, những chuyên đề lớn theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Khối đã lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, như (1) nâng cao chất lượng chi bộ; (2) tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; (3) đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; (4) đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; (5) kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (6) Tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý, giải quyết những đảng viên vi phạm.

Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời nắm tình hình tư tưởng và cơ bản giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy đã chủ động phối hợp tham mưu với cấp có thẩm quyền khắc phục những vướng mắc, bất cập về tổ chức đảng, đồng thời chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân; thực hiện tốt vai trò của cấp ủy trong các khâu của quy trình công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng chi bộ và tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đổi mới cả về nội dung và hình thức sinh hoạt, khắc phục bệnh coi nhẹ sinh hoạt đảng, bệnh lười học nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Các đảng ủy và ủy ban kiểm tra đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nghiêm túc và đúng quy định. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng quản lý đảng viên tốt hơn; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm, đồng thời phát hiện nhân tố mới để phổ biến, nhân rộng.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể được đổi mới, bảo đảm vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các đoàn thể. Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy nghiêm túc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương. Các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, khai thác và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức, vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong các cơ quan Trung ương; tích cực tham mưu, tư vấn xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Thông qua hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động của công tác xây dựng đảng ở cơ sở, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối từng bước được nâng cao, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng được khẳng định, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Thứ hai, Đảng bộ Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đưa nước ta vượt qua khó khăn, thách thức, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thứ ba, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện các nội dung và biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đảng bộ, chi bộ. Qua đó, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ và trong sinh hoạt cấp ủy, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy được thể hiện rõ hơn; đoàn kết trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị được đề cao. Đồng thời, xây dựng được hệ thống quy chế, quy định và bổ sung, sửa đổi nhiều quy chế, quy định không còn phù hợp, tạo cơ sở quan trọng cho hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân được chỉ ra qua tự phê bình và phê bình đã được khắc phục kịp thời; những việc cần làm ngay theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai nghiêm túc đã tạo chuyển biến quan trọng trong việc ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc xây dựng và thực hành đạo đức công vụ cùng với việc rèn luyện tác phong, phong cách làm việc theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được xác định là khâu đột phá, xuyên suốt, trong đó lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm và cán bộ, đảng viên là chủ thể đã tạo chuyển biến căn bản trong cả nhận thức và hành động của từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, việc thực hành đạo đức công vụ, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức thường xuyên của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách hợp lòng dân; ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên về chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng được đề cao; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được xác định rõ hơn. Nhiều cấp ủy đảng đã khắc phục được tình trạng chạy theo thành tích, hình thức, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại cấp trên. Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở cơ sở trong tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kịp thời phổ biến, nhân rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Từ thực tiễn 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ đúc rút ra một số kinh nghiệm bước đầu:

Một là: Thường xuyên bám sát nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Hai là: Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề quan trọng, cấp thiết, ban hành các nghị quyết chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn, kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ba là: Tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng chi bộ, thực sự phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bốn là: Phối hợp chặt chẽ, mật thiết với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng Cờ và Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với thành quả lao động của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời có nhiều khó khăn, phức tạp tác động mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là: “Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, và lãnh đạo các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba: Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương nhằm thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Tự hào và phấn khởi với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới của đất nước, phát huy thành tích đạt được sau 10 năm thành lập, tiếp nối truyền thống vẻ vang 69 năm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cấp ủy, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn tin tưởng sâu sắc, thời gian tới, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TL

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất