Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Trao Bằng khen cho các đảng bộ tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.
Đại hội XII của Đảng xác định “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài”. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng nêu rõ “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục nhấn mạnh “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù định, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm các tổ chức đảng trong các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể Trung ương với 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và gần 70 nghìn đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương. Toàn Đảng bộ luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Nghị quyết đã đề ra những giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trong công tác cán bộ, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; có biện pháp hiệu quả, phù hợp để đấu tranh trực diện đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong cấp ủy đảng và ngay trong mỗi chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là hình ảnh văn hóa, đạo đức tiêu biểu của các cơ quan Trung ương, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 25-01-2017 về “Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” xác định rõ 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay” nhằm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương; tập trung vào 8 nội dung: (i) Tiên phong, gương mẫu kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với lợi ích quốc gia, dân tộc; (ii) Tiên phong, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; (iii) Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; (iv) Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao; (v) Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong; (vi) Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của tổ chức đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị; (vii) Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân; (viii) Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. 

Đảng ủy Khối tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” nhằm mục tiêu: Xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của từng chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực, không còn chi bộ yếu kém.

Đảng ủy Khối ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “TRUNG THÀNH - TRUNG THỰC - ĐOÀN KẾT - TẬN TỤY - SÁNG TẠO - NÊU GƯƠNG”. Căn cứ chuẩn mực đạo đức của Đảng bộ Khối, các cấp ủy và mỗi đảng viên lấy đó làm cơ sở để xây dựng tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời xác định rõ trách nhiệm chính trị và sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp ủy đảng, đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong việc xây dựng Đảng về đạo đức, nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương, đẩy mạnh thực hành đạo đức công vụ trong các cơ quan quản lý nhà nước. Các chi bộ đã duy trì thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng; cuối năm lấy kết quả việc thực hiện làm theo Bác làm căn cứ để đánh giá phân loại của tập thể, cá nhân. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như tổ chức đảng; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết chuyên đề khác của Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo các chi bộ tiến hành cho cán bộ, đảng viên ký cam kết không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xây dựng nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một nhiệm vụ chủ yếu trong xây dựng Đảng, ngang tầm với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đã tập trung khắc phục tình trạng xem nhẹ giáo dục đạo đức cách mạng trong nhiều tổ chức đảng thời gian qua, đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để thực hiện cho được lời căn dặn của Bác: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Muốn vậy, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải là người tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, làm cho mỗi tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần coi trọng khâu giáo dục nhận thức, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng động cơ đúng đắn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần liên hệ thực tiễn kết quả đạt được trong thời gian qua và trên cơ sở đó nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tìm ra giải pháp hữu hiệu để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm vừa nghiêm túc, vừa thiết thực và hiệu quả.

Hằng năm, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương theo Quy định nêu gương của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Thực hiện nghiêm túc Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất