Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Bài 1)

Bài 1: Tích cực triển khai, quán triệt Nghị quyết 35

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được Đảng ủy VietinBank quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, bài bản, thực hiện sát sao, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng. Từ đó, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

“Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu”

Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin; đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng và khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện các kỳ đại hội Đảng ta đều khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Cùng với quá trình lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; mỗi tổ chức đảng và đảng viên phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt trong 93 năm qua.

So với những giai đoạn trước đây, thực tiễn trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi nên đã đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện rõ nét nhất trong Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thực hiện Nghị quyết 35 cần phải lấy “bảo vệ” là chính kết hợp với “đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Nghị quyết có hai hoạt động cơ bản là “bảo vệ” và” đấu tranh”, phù hợp với phương châm “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng, lý luận. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc nghiên cứu, bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đồng thời, kiên quyết chống lại sự xuyên tạc, phá hoại và cả những nhận thức sai trái của các lực lượng bên ngoài và bên trong nhằm làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng thấm sâu, đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. Thực chất, trong “bảo vệ” có “đấu tranh” và mục đích của “đấu tranh” là để “bảo vệ”. Đây là hai mặt của một nhiệm vụ và có mối quan hệ biện chứng với nhau.

Thực tiễn không ngừng biến động. Các thế lực thù địch không ngừng sử dụng những âm mưu, thủ đoạn mới để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Do đó, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam cũng cần có những nội dung, phương thức phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn, với từng ngành nghề, đơn vị. 

Ngành Ngân hàng đóng vai trò là huyết mạch, trọng yếu của nền kinh tế, luôn đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho phát triển sản xuất - kinh doanh trong các thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm được xã hội quan tâm, có ảnh hưởng từ vi mô đến vĩ mô của cả nền kinh tế - xã hội, phạm vi hoạt động rộng, quy mô nhân sự lớn. Đối với VietinBank - Ngân hàng thương mại quốc gia uy tín, đóng vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành và phụng sự cho sự phát triển của đất nước. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp trong và ngoài nước với mô hình tổ chức gồm Trụ sở chính, 155 chi nhánh, 8 công ty trực thuộc (7 công ty con và 1 công ty liên kết), 2 chi nhánh tại Cộng hòa Liên bang Đức, 1 Ngân hàng con tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, 2 VPĐD trong nước và 1 VPĐD tại Mi-an-ma… Đến nay, VietinBank đã và đang từng bước cải thiện năng lực tài chính và thực hiện các yêu cầu về quản trị đối với ngân hàng hiện đại, cơ cấu lại toàn diện để phát triển hoạt động kinh doanh an toàn - hiệu quả - bền vững. Đóng góp vào thành tích chung đó, không thể không kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên VietinBank.

Với tính chất quan trọng, các thông tin hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng là “miếng mồi” mà đối tượng xấu, phản động, bất mãn trong và ngoài nước có thể lợi dụng để phát tán các quan điểm sai trái, tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Ngành; đặc biệt là trong bối cảnh mạng xã hội, các loại hình, phương thức truyền thông phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Do đó, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ thì công tác thông tin, tuyên truyền luôn được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo VietinBank quan tâm, chú trọng; đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 35 trên tinh thần quán triệt quan điểm kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Những kết quả đạt được

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank tổ chức thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc điểm của đơn vị cũng như chuyên môn, lan tỏa những hiệu ứng tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Ngày 5-7-2019, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Sau Hội nghị học tập, Đảng ủy VietinBank giao đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm triển khai việc học tập cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị. Hằng tháng, Đảng ủy VietinBank ban hành văn bản sinh hoạt chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối DNTW và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước tới các cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là đồng chí bí thư các tổ chức đảng trực thuộc, người đứng đầu đơn vị và thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, kiến thức kinh doanh tạo sự thống nhất cao trong hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Về công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW như tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị nghiên cứu, học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đại hội III của Đảng ủy Khối DNTW và Đại hội X của Đảng ủy VietinBank...

Kết quả là 100% các tổ chức đảng trực thuộc cùng các đơn vị trong hệ thống của VietinBank đã nghiêm túc tham gia học tập ở tất cả các hội nghị học tập. Ngoài các hội nghị nghiên cứu, học tập, nghiên cứu nói trên, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức 26 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức rõ ràng về vị thế tích cực của Việt Nam trong bức tranh chung của thế giới, tăng cường lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank đã thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (viết tắt là Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy VietinBank) với nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ và hệ thống VietinBank; thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 đã tham mưu cho Đảng ủy VietinBank ban hành 10 Chương trình nhiệm vụ công tác tuyên giáo, dân vận; 5 kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị; 5 kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện nổi bật trong năm để lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại VietinBank…

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối DNTW, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy VietinBank đã ban hành Kế hoạch hoạt động hằng năm; kịp thời kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện cài đặt và sử dụng phần mềm Mocha35 theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW; triển khai, vận động đảng viên, cán bộ và người lao động trong Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò vị trí quan trọng của Nghị quyết, Ban Chỉ đạo 35 đã tham mưu cho Đảng ủy VietinBank ban hành 10 Chương trình nhiệm vụ công tác tuyên giáo, dân vận; lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống tiếp tục thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, Đảng ủy VietinBank thường xuyên quan tâm, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động (nhất là trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp và khi triển khai Quy định số 60-QĐ/TW, Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư) thông qua các kênh thông tin, qua hoạt động của chuyên môn, đoàn thể và công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Qua đó kịp thời đề ra biện pháp lãnh đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt công tác dự báo, nắm sát diễn biến tình hình, tư tưởng, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động đối thoại, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu, diễn biến phức tạp trên lĩnh vực tư tưởng. 

Cán bộ, đảng viên VietinBank Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng.

Cán bộ, đảng viên VietinBank tại Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy VietinBank đã thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội với 18 thành viên. Tại các tổ chức đảng trực thuộc và đơn vị trong hệ thống VietinBank, phân công 1 đồng chí cấp ủy hoặc đồng chí bí thư phụ trách công tác nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị và dư luận xã hội xung quanh những sự kiện quan trọng và nổi cộm để kịp thời tham mưu cho cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đồng chí cấp ủy được phân công tại đơn vị là nhân tố tích cực trong vận động, cổ động cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng Đảng bộ và hệ thống VietinBank trong sạch, vững mạnh. 

Nhằm “đi sâu, đi sát”, chủ động lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, vấn đề mà cán bộ, người lao động quan tâm, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank đã triển khai mạng xã hội (MXH) nội bộ VietinBank Workplace, hòm thư góp ý, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu và cán bộ, người lao động, khảo sát đánh giá 360 độ thông qua các trang nhóm MXH như VietinBank Official Group, fanpage VietinBank. Cùng với đó là quan tâm, đẩy mạnh đổi mới, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ thông qua các kênh thông tin chính thống của VietinBank (website, Tờ thông tin VietinBank, Intranet - trang thông tin nội bộ của VietinBank…) nhằm giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của VietinBank. Từ năm 2019 đến năm 2023, VietinBank đã xuất bản 42 số Thông tin VietinBank; biên tập, xuất bản hơn 4.300 tin bài, trong đó có hơn 2.013 tin trên website; tổ chức sản xuất và phối hợp dựng 180 sản phẩm phim, chương trình livestream... 

Hội nghị đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị, cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên người lao động về việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như của VietinBank.

Hội nghị đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị, cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động về việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như của VietinBank.

Đảng ủy VietinBank chú trọng triển khai công tác an ninh an toàn trên không gian mạng đến toàn thể cán bộ, đảng viên toàn hệ thống với việc xây dựng và triển khai chiến lược an toàn thông tin cho VietinBank; ban hành và triển khai chính sách, quy chế, quy định về an toàn thông tin theo quy định của pháp luật, thông tư của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường công tác thông tin truyền thông đến cán bộ, đảng viên, người lao động, khách hàng về các thủ đoạn, hình thức tấn công của tội phạm mạng và các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình quản lý, vận hành và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử; thành lập và duy trì các nhóm phản ứng nhanh thông tin nhằm phản ứng, xử lý với các sự kiện, sự cố an toàn thông tin trên không gian mạng...

Năm năm qua, việc triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết số 35 trong toàn hệ thống VietinBank đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức và ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, tầm quan trọng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng “sức đề kháng” trước những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. 

(Còn nữa...)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất