Tạo đà hướng tới

Cao Hoàng Sơn Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương

xuân

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã khắc phục những khó khăn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với những dấu ấn nổi bật.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực đã tập trung triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền, tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương. Cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, quy định và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn, như: Ban hành các đề án về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị (Đà Nẵng, Quảng Trị…); đề án tạo nguồn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế...).

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 23-10-2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để ban hành kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện. Tập trung tham mưu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021, đồng thời gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ.

Thực hiện nghiêm túc, có kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 28-KL/TW ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và các quy định, quyết định, kết luận mới của Trung ương về công tác quản lý biên chế trong hệ thống chính trị. Mặc dù có nhiều khó khăn trong việc tinh giản theo tỷ lệ Trung ương quy định, nhưng các địa phương đã hoàn thành kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế năm 2023 và giai đoạn 2022-2026.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế ở các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời, tập trung triển khai xây dựng đề án sắp xếp lại một số mô hình thí điểm đã triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 16-TB/TW ngày 7-7-2022, như: Mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền có nhiệm vụ tương đồng; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện; trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện; chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng HĐND và UBND cấp huyện…

Năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ ở 3 cấp theo quy định, cụ thể: Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026: 72 cán bộ được giới thiệu quy hoạch các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý; 20 cán bộ quy hoạch chức danh cấp ủy cấp tỉnh và 20 cán bộ quy hoạch chức danh ủy viên BTV cấp ủy cấp tỉnh. Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031: 179 cán bộ được giới thiệu quy hoạch các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý; 857 cán bộ quy hoạch chức danh cấp ủy tỉnh và 352 cán bộ quy hoạch chức danh ủy viên BTV cấp ủy cấp tỉnh.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện công tác nhân sự thường xuyên bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, quy định, nhất là kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành ở từng địa phương. Năm 2022, đã thực hiện 581 lượt nhân sự điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử diện BTV cấp ủy cấp tỉnh quản lý. Phối hợp tham mưu tốt công tác nhân sự đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Năm 2022, khu vực đã cử 31.729 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị. Công tác chính sách đối với cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Năm 2022 cũng là năm các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Một số địa phương như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk… đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên: xây dựng tiêu chí chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thí điểm sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ khu dân cư có đông đảng viên. Phân công cấp ủy viên cấp tỉnh phụ trách xã miền núi khó khăn. Cấp ủy viên các cấp tham gia sinh hoạt đảng định kỳ hằng tháng ở chi bộ. Các địa phương chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, nhất là phát triển đảng viên ở địa bàn khó khăn, vùng núi, nông thôn. Năm qua, khu vực đã kết nạp được 17.379 đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương. Một số địa phương như Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông… tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ, chuyên viên làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh. Năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung tham mưu thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị với số lượng lớn nhân sự để phục vụ công tác quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; 2025-2030, 2026-2031.

Để thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công tác trên, công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, nhất là tăng cường công tác quán triệt, phổ biến, nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng đấu tranh, phản bác, chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk, Đà Nẵng… đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Qua đó tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Một số bài học kinh nghiệm

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực đã bám sát các nghị quyết, quy định, quy chế và các văn bản chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, đồng thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Hai là, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện tốt quy chế làm việc, đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Phối hợp chặt chẽ trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các cơ quan liên quan và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đôn đốc tổ chức thực hiện.

Ba là, chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bốn là, đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ.

Hướng tới

Thời gian tới, ban tổ chức các tỉnh, ủy thành ủy khu vực miền Trung tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, quy định, kết luận ở Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình công tác toàn khóa; chương trình công tác năm 2023 và các đề tài, đề án, nhiệm vụ được cấp ủy giao. Tham mưu theo dõi, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2022 và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2023.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị và các kết luận, quy định của Trung ương về công tác quản lý biên chế trong hệ thống chính trị. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó tập trung xây dựng đề án sắp xếp lại các mô hình thí điểm đã triển khai theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cụ thể hóa, đưa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dàm làm, nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống. Kịp thời tham mưu miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm theo Quy định số 41-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch của cấp ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Triển khai hưởng ứng tích cực, hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất