Năm mới, quyết tâm mới

Nguyễn Văn Tùng Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương


thắng lợi

Bước sang năm mới với quyết tâm mới, các đảng bộ tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc quyết tâm bứt phá thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đạt nhiều kết quả toàn diện

Năm qua, các ban tổ chức tỉnh, thành ủy trong khu vực đã nỗ lực tham mưu, góp phần tích cực vào kết quả của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng với những dấu ấn đậm nét sau:

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Những nghị quyết, quy định, quy chế về công tác cán bộ của Đảng nhanh chóng được cụ thể hoá thực hiện. Cùng với triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm…, các tỉnh, thành ủy đã kịp thời cụ thể hoá các quy định mới của Bộ Chính trị và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đó là những quy định liên quan đến công tác cán bộ như: Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18-8-2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 về luân chuyển cán bộ; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6-7-2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Thông báo số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Chưa bao giờ các văn bản về cán bộ và công tác cán bộ đầy đủ và đồng bộ như thời điểm hiện nay. Đây là cơ sở, căn cứ rất quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các tỉnh, thành ủy đã xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031; tổ chức phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp dưới. Quy hoạch cấp ủy các cấp được gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Nét mới trong công tác quy hoạch cán bộ hiện nay là chỉ quy hoạch chức danh cao hơn; mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh cùng cấp. Số lượng quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy giảm so với trước để thuận lợi, bảo đảm liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; khắc phục tình trạng quy hoạch “treo”, tính khả thi không cao. Đến nay, 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đã xây dựng xong quy hoạch. Đa số quy hoạch cán bộ theo cơ cấu 3 độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn, lĩnh vực công tác.

Công tác luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh gắn với chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương và điều chuyển cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện đã giữ vị trí công tác quá 2 nhiệm kỳ (8 năm trở lên). Thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị, một số tỉnh, thành ủy đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu cấp ủy, BTV cấp ủy để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, khi điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý đều thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương. Đến nay, 80% bí thư huyện ủy các tỉnh, thành phố trong khu vực không là người địa phương. Các tỉnh, thành phố đã tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử hàng ngàn lượt cán bộ thuộc diện BTV tỉnh ủy quản lý bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Năm 2022 Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo kiện toàn một số chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý như: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Ninh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Một số địa phương đã kịp thời thực hiện quy trình nhân sự đề nghị chỉ định bổ sung cấp ủy cấp tỉnh, bổ sung ủy viên BTV kịp thời, đúng quy trình; nhân sự bổ sung đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Lai Châu, Lào Cai, Hưng Yên...).

Tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn, xây dựng cán bộ cơ sở, đưa cán bộ là trưởng, phó phòng, ban cấp huyện; cán bộ trẻ về làm việc tại xã, phường, thị trấn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư, cấp ủy viên cơ sở. Nhiều tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, công tác quần chúng, công tác dự báo, đánh giá tình hình, khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, 90% bí thư, phó bí thư cấp ủy ở cơ sở các tỉnh miền Bắc có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ, ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đưa việc tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hằng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm thực chất hơn, tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng TCCSĐ, đảng viên được thực hiện kịp thời hơn. Hầu hết cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã được phân công theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc, trực tiếp dự sinh hoạt hằng tháng với chi bộ, nhiều nơi phân công đảng viên theo dõi, phụ trách một số hộ gia đình để nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, giảm cấp trưởng, cấp phó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố sau khi hợp nhất, sắp xếp phù hợp đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ. Về cơ bản, số cán bộ dôi dư sau sáp nhập đã được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, phát huy năng lực, sở trường, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Nhiều nơi thực hiện bổ nhiệm thông qua thi tuyển đối với một số chức danh chủ chốt. Hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được đẩy mạnh thực hiện, một số tỉnh đạt tỷ lệ cao như Quảng Ninh 100%; Hải Dương, Thanh Hóa trên 90%…

Để có những kết quả tích cực trong năm qua, các tỉnh, thành ủy khu vực miền Bắc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước hết là nắm vững các quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng trong công tác cán bộ, nhất là khi thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm.

Các cấp ủy quan tâm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ. Tăng cường phân công, phân cấp trong quản lý và sử dụng cán bộ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, các tổ chức, người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được coi là giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ. Các cấp ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác cán bộ thuộc cấp mình quản lý. Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ.

Xây dựng ban tổ chức cấp ủy các cấp thực sự vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ tham mưu là một giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Quyết tâm tạo sự bứt phá

Bước sang năm mới với quyết tâm mới, các đảng bộ tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc quyết tâm bứt phá thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước hết, thực hiện tốt công tác cán bộ bởi xây dựng “cái gốc” vững mạnh thì mọi công việc của năm mới hanh thông, thuận lợi. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, tập trung vào đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy phê duyệt theo quy hoạch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; thực hiện tốt chính sách cán bộ theo quy định. Triển khai và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Thông báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 7-7-2022 của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, khó khăn, đặc thù. Tiếp tục kiện toàn TCCSĐ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình, đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý đảng viên, thực hiện tốt công tác phát triển đảng; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo thẩm quyền.

Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khuyến khích cán bộ, đảng viên viết bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cán bộ. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất