Hiệu quả thực hiện chủ trương Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi cơ sở ở Hà Giang
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng đoàn công tác kiểm tra mô hình vỗ béo bò trên địa bàn xã Lũng Táo (Đồng Văn).

Quyết định thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước dân

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về tăng cường giám sát “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở. Nhằm cụ thể hóa chỉ thị vào thực tiễn hoạt động của cấp ủy, BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định 195-QĐ/TU ngày 7-1-2016, phân công các đồng chí Ủy viên BTV bao gồm cả Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, giám sát thường xuyên đối với 195 đảng ủy xã, phường, thị trấn ở 11 huyện, thành phố. Việc giao trách nhiệm cho từng đồng chí, gắn với địa chỉ, công việc cụ thể nhằm giúp BTV Tỉnh ủy kịp thời bám, nắm, theo dõi, giám sát công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh tại cơ sở cũng như quá trình thực hiện nghị quyết đại hội của chi, đảng bộ cơ sở, quy chế làm việc cấp ủy, tổ chức đảng, công tác lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trực tiếp giám sát tại cơ sở, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy sẽ giúp đảng ủy cơ sở đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cách thức tổ chức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nói đi đôi với làm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là khu vực nông thôn cần được quan tâm, sâu sát trong xây dựng Đảng hiện nay.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc phân công các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giám sát đảng ủy cơ sở là nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo đối với yêu cầu sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát hiện những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, từ đó nhắc nhở, uốn nắn, khắc phục. Qua theo dõi, giám sát cũng sẽ phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Thông qua hoạt động giám sát thường xuyên của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, sẽ giúp cấp ủy cơ sở nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đổi mới phong cách, lề lối lối làm việc, đổi mới tư duy lãnh đạo phát triển KT-XH, biết tận dụng và nắm bắt tốt cơ hội, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập hợp, đoàn kết nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...Trực tiếp giám sát tại cơ sở, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã giúp cấp ủy tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh được kịp thời, nhanh chóng đi vào cuộc sống. Những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn ở cơ sở được tổng hợp, phản ánh kịp thời để tập thể BTV cùng cấp ủy tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, phục vụ yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác nhận xét, đánh giá đối với cấp ủy, chính quyền và cán bộ chủ chốt cơ sở hằng năm được đổi mới, khách quan, sát với thực tế địa phương. Sau khi BTV Tỉnh ủy quyết định giao nhiệm vụ giám sát cơ sở cho các ủy viên BTV, các huyện ủy, thành ủy cũng phân công các đồng chí ủy viên BTV, cấp ủy viên theo dõi, giám sát đến các chi bộ thôn, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và chuyển biến tích cực trong hoạt động của cấp ủy, chi bộ thôn, tổ khu phố...

Khi triển khai thực hiện Quyết định 195, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã xác định rõ trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát thường xuyên địa phương, đơn vị được phân công; xác định rõ nội dung cần tập trung giám sát, những vấn đề đặt ra ở cơ sở cần có giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời phát hiện mô hình, cách làm mới, sáng tạo trong phát triển KT-XH, phát huy nội lực, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, XDNTM, cải cách thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, khắc phục được một bước tình trạng trì trệ, trông chờ, ỷ lại vào cấp trên của Đảng bộ, chính quyền cơ sở. Đồng thời, làm sâu sắc hơn phong cách lãnh đạo cho mỗi đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn gắn với thực tiễn, phòng ngừa giáo điều, kém hiệu quả.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài cho biết, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát thường xuyên đối với đảng ủy các xã, phường, thị trấn theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cũng gặp những khó khăn nhất định. Nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị nhiều, đòi hỏi cường độ làm việc lớn, hoạt động ở cơ sở nhiều hơn; kiến thức chuyên môn trên các lĩnh vực cũng đòi hỏi phải thường xuyên được nghiên cứu, cập nhật mới đáp ứng yêu cầu. Để hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi đồng chí phải tự xây dựng được kế hoạch hoạt động hằng tháng, quý một cách khoa học, sao cho vừa thực hiện công việc của cấp ủy phân công, vừa bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cũng phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, nắm bắt kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực và sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc để giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được phân công.

Khối lượng công việc hằng ngày các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy thực hiện rất lớn, nhận thêm nhiệm vụ theo dõi, giám sát thường xuyên cấp ủy cơ sở, nhiều đồng chí đã tranh thủ những ngày nghỉ về cơ sở. Các địa bàn được phân công theo dõi, giám sát có khoảng cách lớn, quãng đường di chuyển khó khăn, nhưng cũng không ngăn được tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của người đứng đầu khi thực hiện trọng trách được BTV Tỉnh ủy giao. Trao đổi với phóng viên, nhiều đồng chí Uy viên BTV Tỉnh ủy khẳng định, Quyết định 195 của BTV Tỉnh ủy đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân và đã phát huy được trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với thực tế phát triển tại cơ sở.

Những tín hiệu vui từ cơ sở

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài được BTV Tỉnh ủy phân công, theo dõi xã Lùng Tám (Quản Bạ). Nhận thêm nhiệm vụ, đồng chí luôn dành thời gian đến với cơ sở, qua theo dõi, giám sát đã chỉ rõ cho địa phương thấy những điểm mạnh, điều còn hạn chế, từ đó động viên, khuyến khích người dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, đóng góp công sức XDNTM. Không chỉ vậy, đồng chí cũng trao đổi để lãnh đạo xã có cách làm việc khoa học, gần dân, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận dụng, thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, nghị quyết của cấp trên vào thực tế cuộc sống. Những chuyển biến trong quá trình thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức xã, phương pháp làm việc của đảng ủy, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội đã đổi mới, sâu sát hơn, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ đổi mới tác phong làm việc, tư duy tiếp cận vấn đề, đội ngũ cán bộ xã luôn đi đầu, gương mẫu rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân làm kinh tế, thành lập các nhóm sở thích nuôi ong, HTX toàn thôn để cung ứng giống, phân bón, hàng hóa và thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân. Thông qua các mô hình kinh tế, sản phẩm người dân Lùng Tám làm ra đã trở thành hàng hóa, được thị trường đón nhận, thu nhập từng bước cải thiện, chất lượng cuộc sống nâng lên, nơi đây đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của Quản Bạ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài chia sẻ.

Được BTV Tỉnh ủy phân công, theo dõi, giám sát xã Đạo Đức (Vị Xuyên), đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang thường xuyên về cơ sở. Nắm bắt được chủ trương, cũng như quyết tâm của người dân trong XDNTM, đồng chí đã trao đổi với chính quyền xã, từng thôn cách huy động nội lực, thi công đường bê tông sao cho chất lượng tốt, những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí giải quyết như thế nào... Sau một thời gian ngắn, với sự đồng thuận cao, người dân Đạo Đức đã hiến hơn 9.500 m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn công lao động, góp phần XDNTM. Ngoài ra, những bức xúc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Bình Vàng; tình trạng người dân dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp thuộc vùng lòng hồ Thủy điện sông Lô 2 vốn tồn tại nhiều năm cũng được trao đổi, tìm hướng giải quyết và đến nay mọi việc đều ổn thỏa, nhân dân tập trung làm ăn, xây dựng đời sống mới - đồng chí Trần Mạnh Lợi cho biết.

Đồng chí Trần Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Quang (Bắc Quang) khẳng định, dưới sự theo dõi, giám sát, lãnh chỉ đạo sâu sát của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương đã đi vào nền nếp; các phong trào thi đua phát triển KT-XH được thực hiện hiệu quả; kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, qua đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thông qua kinh nghiệm thực tiễn, các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy đã đề xuất, gợi mở, tư vấn cho địa phương những mô hình, cách làm, định hướng về phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng nếp sống mới ở cơ sở. Bài học từ phát huy sức mạnh nội lực trong dân được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Thường vụ theo dõi, giám sát trao đổi, đã giúp Tân Quang sớm hoàn thành 54 tuyến đường bê tông ngõ xóm, liên thôn với chiều dài 7.426m theo hình thức Nhà nước hỗ trợ 100% xi - măng, người dân các thôn bỏ công sức khai thác vật liệu, đóng góp kinh phí thuê máy móc. Những tiêu chí khó trong XDNTM sớm được giải quyết, người dân Tân Quang đang vui mừng, phấn khởi, tự tin cán đích nông thôn mới.

Theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy, bình quân mỗi Ủy viên BTV có trách nhiệm theo dõi, giám sát từ 13-15 Đảng ủy cơ sở. Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, qua những lần về cơ sở, các đồng chí đều gợi mở cách làm hay, tạo quyết tâm, hun đúc khí thế để đội ngũ cán bộ, đảng viên, mọi người dân cùng nhau thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVI đến nay, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch hành động liên quan trực tiếp đến phát triển KT-XH và đều được cơ sở vận dụng, thực hiện hiệu quả. Đơn cử như Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp với mục tiêu cốt lõi nâng cao giá trị/ha cây trồng hằng năm; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và thu nhập cho người dân... đã được cơ sở triển khai quyết liệt. Sau 2 năm thực hiện đề án, cơ cấu nông - lâm nghiệp và thủy sản đã chiếm 33,4 %, đạt trên 101%; tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm trên 30%, đạt 101% mục tiêu đề ra; giá trị sản xuất/ha canh tác đạt trên 41 triệu đồng...

Tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tạo “làn gió mới”, thu hút mọi người, mọi cấp, ngành tích cực đóng góp vì sự nghiệp chung. Sự chung sức, chung lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã đưa nền kinh tế của tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, tốc độ tăng tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm ước tăng gần 6,7% (cao hơn mức tăng 5,39% của 6 tháng đầu năm 2016). Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng trên 4,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; các ngành dịch vụ tăng trên 7%. Tổng sản phẩm theo giá thực tế ước đạt gần 8.125 tỷ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế... có bước chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Tài, những tác động từ Quyết định 195 đã rõ, để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể BTV Tỉnh ủy cũng như cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, trong thời gian tới, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên và đánh giá mức độ quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí cấp ủy các cấp. Đồng thời, thực hiện hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy; chương trình hành động cá nhân cấp ủy viên, đảng viên; giám sát “nói đi đôi với làm” và quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu... Như vậy, sẽ hun đúc tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, mỗi người, mỗi cương vị lao động, công tác, học tập, luôn phấn đấu “Vì Hà Giang phát triển”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất