Kết quả triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I
Ảnh minh họa.

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, thiên tai bão lũ liên tiếp, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là dịp các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng. Trong điều kiện đó, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

Một là, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cuối năm 2018, Đảng bộ Học viện Chinh trị khu vực I đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, hình thành Văn phòng Ban Chỉ đạo để duy trì điều hành thường xuyên. Cấp ủy các chi bộ, thủ trưởng các đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Học viện đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW; chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, các buổi chào cờ đầu tháng, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ… Đặc biệt, Đảng ủy chú trọng việc cung cấp kịp thời các thông tin thời sự qua các hội nghị; đăng tải, chia sẻ thông tin trên trang thông tin điện tử của Học viện; phản bác các thông tin sai trái, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước để cán bộ, đảng viên có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn về các thủ đoạn chống phá, nhất là trên in-tơ-nét, mạng xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Đảng ủy Học viện đã đưa nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW thành một chuyên đề sinh hoạt năm 2020 đối với các chi bộ trong Đảng bộ.

Hai là, Học viện phát huy tốt hoạt động của Tạp chí Giáo dục lý luận, Trung tâm Thông tin thư viện, Website của Học việnđội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật.

Tạp chí Giáo dục lý luận, Trung tâm Thông tin thư viện và Website của Học viện trong những năm qua đã phát huy mạnh mẽ vai trò, tác dụng trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, ổn định tình hình dư luận. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo viết bài đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, nghiên cứu để tiến tới xây dựng chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tác dụng tích cực nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên trong Học viện. Năm 2020, Học viện xuất bản sách “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là tài liệu quan trọng, giúp cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu, học tập và thực hành đạo đức đạt kết quả tốt. Học viện trang bị sách “Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng” do GS, TS. Vũ Văn Hiền chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020 cho cán bộ, giảng viên trong Học viện làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

Ba là, công tác theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, phản động bước đầu có kết quả tốt.

Những năm gần đây, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I luôn coi trọng công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức; chủ động theo dõi, phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải các nội dung thông tin sai sự thật, không chuẩn xác. Giám đốc Học viện duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân hằng tháng, tăng cường tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và học viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Bám sát các nghị định, Luật An ninh mạng và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ Học viện đã ban hành kịp thời hệ thống các văn bản điều hành, quy chế, quy định… nhằm nghiêm cấm và có chế tài xử lý kiên quyết các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, được cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên đồng tỉnh, ủng hộ. Do vậy, các văn bản như “Quy định về chi tiêu nội bộ”; “Quy chế đào tạo cao cấp lý luận chính trị”…  được cán bộ, đảng viên và người lao động cùng tham gia xây dựng từ dự thảo cho đến quá trình tổ chức thực hiện. Đảng bộ Học viện không ngừng quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại Học viện như cải tiến công tác phục vụ nhà ăn, khu giảng đường, chế độ đi công tác, đưa đón giảng viên, đầu tư nâng cấp sân thể thao, mua sắm dụng cụ rèn luyện thể chất, tổ chức nhiều phong trào văn hóa, thể thao sôi nổi,...  nhờ vậy tạo được tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên  gắn bó, yên tâm về tư tưởng, tích cực tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện.

Là đơn vị hằng năm được phân công đào tạo học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo chỉ tiêu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng bộ Học viện chỉ đạo công tác xây dựng đề cương, viết giáo trình và yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; đồng thời nắm và xử lý tốt các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai Đảng, hai nước. Học viện cũng quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho học viên Lào, phối hợp với Đại sứ quán Lào tổ chức Tết truyền thống cho học viên Lào và tạo điều kiện để học viên Lào tham gia hoạt động Tết cổ truyền của Việt Nam. Từ đó đã góp phần quan trọng củng cố tình đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào và khẳng định mối quan hệ bền vững giữa hai Đảng, hai nước. Nhiều học viên Lào sau khi tốt nghiệp đã bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc tới Học viện và mong muốn có dịp về thăm Học viện.

Bốn là, Đảng bộ Học viện giao cho các chi bộ, đơn vị trực thuộc chú trọng xây dựng, bồi dưỡng lực lượng tuyên truyền bảo đảm về số lượng chất lượng; chủ động, nhạy bén tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Việc xây dựng, tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc được chú trọng triển khai trong toàn Đảng bộ. Hai năm gần đây, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tăng cường đầu tư, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đồng thời xây dựng, phát triển thêm lực lượng cộng tác viên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng văn hóa đọc, duy trì tốt các chuyên đề giới thiệu sách của Trung tâm Thông tin thư viện phối hợp với các khoa hằng tháng; mở nhiều hội thảo khoa học, trao đổi, tọa đàm, mời các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học tiêu biểu đến nói chuyện thời sự cho cán bộ, đảng viên, học viên... Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đa chiều để bám, nắm tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, học viên; phát hiện kịp thời thông tin trái chiều, thiếu đồng thuận có liên quan đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện để kịp thời báo cáo, cập nhật thông tin cho Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Học viện tham mưu cho lãnh đạo Học viện nghiên cứu, xử lý.

Năm là, sự phối hợp giữa Học viện với cấp ủy, chính quyền các địa phương và lãnh đạo các bộ, ngành trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ.

Học viện Chính trị khu vực I có nhiệm vụ đào tạo cho học viên các lớp không tập trung tại các địa phương, bộ, ngành. Đảng bộ Học viện xác định, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, học viên đều phải tich cực tham gia, do vậy sự phối hợp giữa Học viện với cấp ủy, chính quyền các địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị là không thể thiếu. Để thực hiện tốt nội dung này, Học viện giao cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm triển khai nội quy Học viện đến người học, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, bộ, ngành thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức lớp học; thông qua đội ngũ giảng viên tăng cường các biện pháp quản lý, nắm tình hình học viên, chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ủy Học viện xác định mỗi lớp học không tập trung là đầu mối chỉ đạo, xử lý thông tin nên phải xây dựng và tổ chức lực lượng đấu tranh, phản bác với các tư tưởng học đối phó, tiêu cực trong tuyển sinh, thi cử... ngay từ diễn đàn học tập. Do vậy, cấp ủy các địa phương, thủ trưởng các đơn vị luôn đồng tình với Học viện, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, quan tâm đầu tư bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tin bài đấu tranh, phản bác; động viên, cổ vũ học viên đang công tác tại địa phương tích cực tham gia viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay tại cơ quan, đơn vị, góp phần khẳng định chất lượng cán bộ trong và sau đào tạo tại Học viện. Đến nay, hoạt động và sự liên kết, phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực I với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng khá nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả, không có trường hợp học viên nào vi phạm phải xử lý theo quy định.

Có thể khẳng định, việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I những năm qua được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, chủ động. Kết quả đạt được cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Ban Giám đốc; tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị; nhận thức nghiêm túc của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động và học viên về vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã được nâng lên rõ rệt.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo nhằm phát huy ưu điểm, ngăn ngừa và khắc phục các hạn chế, bất cập, bổ sung, điều chỉnh các nội dung công tác mới phù hợp hơn. Theo đó, Đảng bộ Học viện cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên trong Học viện thấy rõ các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, luôn đề cao cảnh giác để đối phó thắng lợi.

Học viện tiếp tục duy trì và đổi mới hoạt động giới thiệu sách, tổ chức các hội thảo khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường nội dung thông tin trên Website, Tạp chí Giáo dục lý luận; Trung tâm Thông tin thư viện của Học viện; cải tiến chế độ phục vụ bạn đọc, tạo sự hấp dẫn cho phòng đọc; khuyến khích cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhà khoa học nghiên cứu, viết bài về các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ các chi bộ, khoa, phòng, ban; kể cả học viên các hệ tập trung, không tập trung và bồi dưỡng theo chức danh, học viên Lào, tiến tới hình thành chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng trên Website và Tạp chí Giáo dục lý luận của Học viện. Chủ động lựa chọn, cập nhật các thông tin mới để định hướng dư luận, coi trọng công tác tổng kết thực tiễn từ cách làm hay, sáng tạo mà các địa phương, đơn vị đã thực hiện. Học viện duy trì hoạt động chào cờ đầu tháng; có nội dung đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và những định hướng mới phù hợp cho cán bộ, đảng viên khi tham gia viết bài cho các Hội thảo và Tạp chí Giáo dục lý luận.

Trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy yêu cầu nội dung đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được duy trì và triển khai nghiêm túc hằng tháng. Đề cao vai trò cấp ủy viên và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc nắm bắt các thông tin xấu, độc, không chính thống, kịp thời phản ánh với Ban Chỉ đạo để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời. Thực hiện tốt chế độ cam kết cá nhân đảng viên không vi phạm những nội dung không được làm được nêu trong Nghị quyết 35 và tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát có hiệu quả. Đảng ủy duy trì nghiêm chế độ giao ban, phản ánh, các chế độ thông tin, báo cáo của đảng viên với chi bộ; của chi bộ và các đoàn thể với Đảng ủy để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác, nhất là lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Thứ hai, tập trung củng cố tổ chức bộ máy, bảo đảm đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện duy trì tốt các hoạt động tiếp công dân theo quy định, tăng cường lắng nghe, đối thoại với cán bộ, đảng viên, học viên và người lao động, phát hiện và giải quyết sớm, dứt điểm những thiếu sót, mâu thuẫn, tạo ra không khí dân chủ thực sự trong Học viện. Hình thành chế độ thông tin đa chiều như đường dây nóng (hotline) giữa lãnh đạo Học viện với học viên và cán bộ, giảng viên; tổ chức các hòm thư góp ý đặt tại các vị trí phục vụ công cộng như nhà ăn, phòng đọc, hành lang giảng đường… để kịp thời nắm thông tin về cán bộ, đảng viên, người lao động, học viên trong Học viện. Phối hợp tốt giữa thanh tra, kiểm tra, giám sát, giữa công tác đảng với công tác quản lý nhà nước và công tác đoàn thể để có giải pháp chỉ đạo đồng bộ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Kiên quyết chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm của cá nhân, tổ chức, chỉ đạo quyết liệt khắc phục hậu quả do các hành vi vi phạm gây nên. Đảng bộ và lãnh đạo Học viện thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết tốt các chế độ chính sách, bảo đảm công khai, minh bạch. Đổi mới chế độ phân công công tác cho cấp ủy viên và đảng viên, bảo đảm nắm bắt kịp thời các thông tin và xử lý triệt để, không để kéo dài, gây hoài nghi trong nội bộ. Tiếp tục duy trì việc mời các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học tiêu biểu đến nói chuyện thời sự; mời các nhà giáo lão thành tham gia giảng dạy, viết bài và nghiên cứu khoa học cho Học viện; khuyến khích cán bộ trẻ có năng lực tham gia các đề tài khoa học cấp Nhà nước, cải tiến hoạt động tài chính khoa học để cổ vũ các nhà khoa học và thực hiện  tốt quy định của Kiểm toán nhà nước trong tất cả các hoạt động, nhất là công tác nghiên cứu khoa học, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật phát ngôn.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Công tác quản lý đảng viên được triển khai theo chế độ số hóa hồ sơ đảng viên, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, các mối quan hệ của đảng viên và quá trình phối hợp với cấp ủy các địa phương, đơn vị. Phối hợp với cấp ủy nơi cư trú để nắm thông tin về đảng viên với vai trò giương mẫu, nêu gương của đảng viên và gia đình đảng viên ở khu dân cư. Với những thông tin chưa tốt về cán bộ, đảng viên, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ thẩm tra, nếu cần giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành xác minh, hoặc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, từ đó có thể minh oan cho cán bộ, đảng viên nếu đó là thông tin xấu; nhưng cũng có thể xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên nếu thông tin có đủ cơ sở kết luận đã sai phạm. Tiếp tục duy trì hoạt động cử cán bộ, giảng viên đi thực tế để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thực tiễn. Khuyến khích giảng viên trẻ đăng ký tham gia học tập các lớp bồi dưỡng, hoàn thành chứng chỉ chuyên môn; đăng ký nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, hướng đến hình thành, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên mạnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trước mắt cũng như lâu dài.

Thứ tư, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 35 của cấp ủy cấp trên trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hằng tháng, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tiếp nhận thông tin từ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua chế độ giao ban Đảng ủy và sinh hoạt với Ban Chỉ đạo 35 của cấp trên. Đây là căn cứ để Đảng ủy kết hợp với tình hình thực tế, đề ra các chủ trương công tác mới phù hợp, hiệu quả, tranh thủ những kinh nghiệm hay, những bài học bổ ích mà các đảng bộ trong hệ thống Học viện đã triển khai, cả thành công và chưa thành công, chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Học viện Chính trị khu vực I.

Thứ năm, coi trọng sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là lãnh đạo triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng bộ; chỉ ra những hạn chế, bất cập của công tác đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể để khắc phục, điều chỉnh, bổ sung các nội dung công tác mới phù hợp hơn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội”. Với kết quả bước đầu đã đạt được, tin tưởng rằng trong thời gian tới, có sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp có hiệu quả của các địa phương, đơn vị, với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I sẽ chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng có hiệu quả hơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất