Kinh nghiệm của An Giang trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Một buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề của Chi bộ Khối Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Kết quả nhiều mặt

BTV Tỉnh ủy An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”.

BCH Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 7-2-2017 xác định rõ mục tiêu, quan điểm thực hiện Nghị quyết, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện. Các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 518 lớp với 58.713/59.654 đảng viên dự học, đạt tỷ lệ 98,4%. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tập trung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và các văn bản từ cấp ủy cấp tỉnh xuống chi bộ; nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hằng năm; phát huy, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; xử lý tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm, có sai phạm…

Cấp ủy các cấp đã tiếp tục chủ động phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng cấp lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm; tập trung chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm như giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và định kỳ đánh giá đúng thực chất kết quả việc thực hiện.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm, nhất là những tập thể có thông tin dư luận chưa tốt sẽ được BTV cấp tỉnh, cấp huyện gợi ý và tiến hành kiểm điểm sâu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình còn là căn cứ để xem xét, rà soát, sàng lọc những cán bộ, đảng viên không có đủ năng lực, giảm sút ý chí chiến đấu ra khỏi Đảng.

Căn cứ 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết, cấp ủy, bí thư chi bộ cơ sở phổ biến cho từng cán bộ, đảng viên nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từng cán bộ, đảng viên xác định rõ các biểu hiện suy thoái và hằng năm đều có bản cam kết không vi phạm các biểu hiện suy thoái gửi chi bộ bằng văn bản. Tính từ năm 2016 đến tháng 3-2021, trong Đảng bộ tỉnh có 22 đảng viên vi phạm về tư tưởng chính trị; 16 đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống và 3 đảng viên vi phạm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm như: Quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu mua sắm tài sản, sử dụng các nguồn quỹ và công tác cán bộ… Từ năm 2016 đến năm 2020, các cấp ủy đã kiểm tra 5.864 lượt tổ chức đảng và 188.886 lượt đảng viên (trong đó có 38.798 lượt cấp ủy viên); giám sát 4.767 lượt tổ chức đảng và 30.507 lượt đảng viên (trong đó, có 9.911 lượt cấp ủy viên); thi hành kỷ luật đối với 944 đảng viên (cấp tỉnh 41, cấp huyện 372, cấp cơ sở 257, cấp chi bộ 274).

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời với các quy định, hướng dẫn của Trung ương đối với từng khâu trong công tác cán bộ; phân công, phân cấp quản lý cán bộ rõ ràng và đúng thẩm quyền. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo Luật Cán bộ, công chức, viên chức và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác đánh giá cán bộ hằng năm được gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượngTCCSĐ, đảng viên, từng bước đi vào thực chất, đảm bảo quy trình, đã phát huy trách nhiệm của tập thể cũng như người đứng đầu trong việc đánh giá cán bộ. Triển khai thực hiện nền nếp công tác quy hoạch cán bộ; phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, đảm bảo phương châm “động” và “mở”, cơ cấu 3 độ tuổi. Tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kịp thời ban hành chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, khuyến khích người có trình độ cao công tác ở địa phương. Theo đó, giai đoạn 2016-2019, tỉnh có 87.724 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và đại biểu HĐND các cấp được cử đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Từ năm 2016 đến năm 2020, đã bổ nhiệm gần 200 lượt cán bộ; điều động 93 trường hợp giữ các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ. Tỉnh có 274 trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, chủ yếu từ yếu tố khách quan, đến nay đã khắc phục, xử lý xong.

Bên cạnh đó, công tác dân vận của Đảng và của chính quyền được quan tâm tăng cường; phát huy được vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Một số khuyết điểm, hạn chế

Một số cấp ủy, BTV cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận. Việc đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chưa làm tốt công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá, đào tạo cán bộ sát theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành, địa phương. Tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm, khát vọng vươn lên, năng lực thực tiễn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ chưa thật sự sâu rộng. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số nơi chưa phát huy đúng mức. Vẫn còn tình trạng suy thoái trong một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên với các biểu hiện chủ yếu như nể nang, ngại va chạm hoặc bè phái cục bộ, bằng mặt không bằng lòng; lười nghiên cứu, học tập Nghị quyết; thiếu trách nhiệm trong công việc, với nhân dân…; có nơi vi phạm mang tính tập thể, liên quan đến nhiều cán bộ, đảng viên đến mức phải xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến niềm tin trong nội bộ và nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được sự răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Kinh nghiệm rút ra

Một là, cấp ủy các cấp từ tỉnh tới cơ sở cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, chặt chẽ để thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Hai là, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát cán bộ, đảng viên và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Cấp ủy các cấp có những đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, phát huy tính chủ động của đảng viên trẻ trong đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất