Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng)
Ban Thường vụ Huyện uỷ dự sinh hoạt chi bộ và kiểm tra công tác phát triển đảng viên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Bảo dự sinh hoạt chi bộ và kiểm tra công tác phát triển đảng viên. 

Nhiều chuyển biến

Các tổ chức đảng cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những yếu kém, sai sót ở cơ sở. Ngay sau mỗi kỳ đại hội, cấp ủy các cấp đều chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, trong đó đặc biệt chú ý mối quan hệ phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng ở cơ sở được thực hiện kịp thời, nhất là ở những cơ quan, đơn vị sáp nhập, hợp nhất theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đã thực hiện bố trí, sắp xếp Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND huyện chuyên trách.

Đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐND 30 xã, thị trấn với các chức danh bí thư, phó bí thư thường trực Đảng ủy, bố trí 2 bí thư kiêm chủ tịch UBND xã.

Huyện hiện có 267 thôn, xóm, cụm dân cư, khu phố. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá và định hướng giới thiệu nhân sự là đảng viên ứng cử bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; chọn người có năng lực, trình độ, nhất là năng lực thực tiễn, bảo đảm giữ vững phong trào địa phương.

Đối với những nơi trưởng thôn, khu phố, khu dân cư hiện tại là người có năng lực, trình độ, uy tín... nhưng chưa là đảng viên thì cấp ủy chi bộ có trách nhiệm động viên, giúp đỡ để tạo nguồn phát triển đảng viên theo quy định để đến nay đã cơ bản khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém được chú trọng. Người đứng đầu cấp ủy đã thực hiện tốt việc tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập các Tổ công tác theo chuyên đề để kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch... của Trung ương, Thành uỷ, Huyện uỷ theo đúng yêu cầu. 

Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo và có nhiều giải pháp, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ tại các địa bàn thôn, khu dân cư. Qua đó nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, nhất là công tác tự phê bình và phê bình đã có nhiều tiến bộ.

Nhiều bí thư cấp ủy, chi bộ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ trong thảo luận để bàn bạc, quyết định các vấn đề; bình quân, buổi sinh hoạt chi bộ thường có 20-40% số lượng đảng viên tham gia phát biểu, có đơn vị số đảng viên ít thì 100% đảng viên tham gia phát biểu. Vì vậy, việc thảo luận tại chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, thống nhất của tập thể chi bộ. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ tỷ lệ trung bình đạt 75-90%. Có đơn vị có cả đảng viên thuộc diện miễn sinh hoạt cũng tham dự một số buổi sinh hoạt chi bộ.

Đội ngũ cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở có nhiều chuyển biến, bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cấp ủy quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên, coi trọng việc đổi mới phương thức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; qua đó, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, năng lực điều hành, quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể ở cơ sở.

Trong giai đoạn 2018-2021, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã tổ chức 9 lớp tập huấn cho 646 học viên là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; tổ chức 2 buổi tọa đàm về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với các chương trình tập huấn bí thư chi bộ.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã giúp hoạt động của các tổ chức cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu hằng năm. 30/30 đảng bộ xã, thị trấn đã giao nhiệm vụ cho đảng ủy viên cơ sở phụ trách địa bàn, qua đó tiếp cận, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên. 

Công tác quản lý đảng viên được tăng cường, nhất là đối với số đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên đi công tác, tham quan du lịch ở nước ngoài.

Tính đến ngày 20-6-2022, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo có 9.320 đảng viên sinh hoạt tại 74 chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó có 35 chi bộ và 39 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đối với 39 đảng bộ cơ sở có 8.946 đảng viên sinh hoạt tại 456 chi bộ, trong đó: 263 chi bộ nông nghiệp, 10 chi bộ đảng khu vực ngoài nhà nước và 184 chi bộ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, công an, quân sự, doanh nghiệp nhà nước (trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ).

Đối với  35 chi bộ cơ sở với tổng 374 đảng viên, sinh hoạt tại các chi bộ cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và cơ quan phối quản thành phố đóng trên điạ bàn huyện.

Năm 2020 và 2021, toàn huyện không có tổ chức cơ sở đảng đánh giá, xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, trên 70% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định.

Tiếp tục các giải pháp trọng tâm, trọng điểm

Từ thực tiễn địa phương, Huyện uỷ Vĩnh Bảo rút ra một số bài học quan trọng trong công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Một là, cấp ủy đảng phải thường xuyên củng cố, xây dựng nội dung phương thức lãnh đạo cho phù hợp với thực tế ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, điều hành trực tiếp, toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ theo quy định. 

Hai là, thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm để kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh, kịp thời uốn nắn nhận thức lệch lạc, những biểu hiện lơ là, mất cảnh giác, sa vào chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng xuất hiện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Ba là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cấp ủy, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 16-6-2022 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Bốn là, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 01-KL/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ xảy ra tiêu cực; qua đó phát hiện, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng nội bộ đoàn kết, vững mạnh. 

Năm là, thực hiện tốt việc đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với thực hiện tốt chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất