Đề xuất tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo
Lào Cai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN.

Nhằm kịp thời bảo đảm quyền và lợi ích của người nghèo, người được TGPL, tiếp tục khẳng định và phát huy hiệu quả của công tác TGPL trong các chương trình giảm nghèo thời gian tới để đảm bảo tính liên tục, tiếp nối sau khi Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg đã hết thời gian áp dụng, Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22-12-2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (Nghị quyết số 160/NQ-CP) đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp nghiên cứu, hoàn thiện chính sách TGPL đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Theo đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động TGPL cho người thuộc hộ nghèo, người được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023 - 2030, nhằm giúp họ kịp thời tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL khi có yêu cầu.

Dự thảo Quyết định gồm 7 Điều. Trong đó, Điều 1. Quy định về đối tượng thụ hưởng và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định. Điều 2. Các hoạt động hỗ trợ. Điều 3. Định mức tài chính đối với các hoạt động hỗ trợ. Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện. Điều 5. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. Điều 6. Hiệu lực thi hành. Điều 7. Trách nhiệm thi hành.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng là người thuộc hộ nghèo, người được TGPL theo quy định của pháp luật TGPL (bao gồm cả người thuộc hộ cận nghèo bị buộc tội, một số đối tượng có khó khăn về tài chính).

Phạm vi điều chỉnh là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó ưu tiên các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Về các hoạt động hỗ trợ sẽ hỗ trợ viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo nghề luật sư và cam kết làm việc trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý ít nhất 05 năm kể từ khi hoàn thành khóa học; hỗ trợ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật trợ giúp pháp lý tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo khu vực, vùng miền và địa phương...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất