Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan, đơn vị cơ sở trong quân đội
Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan, đơn vị có tác động tích cực đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 31-03-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, những năm qua, hoạt động của các chi bộ ở các đơn vị cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ thực hiện tương đối tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt, các chi ủy cung cấp một lượng thông tin mới cho chiến sỹ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, buổi sinh hoạt chi bộ đã thể hiện tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, động viên đảng viên nêu cao tinh thần tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt.               

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít chi bộ, tuy giữ được nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nhưng nội dung còn mang nặng tính hành chính. Tại cuộc họp, bí thư chi bộ  thay mặt chi ủy báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ do chi bộ đề ra trong tháng trước, chưa  phân tích nguyên nhân những việc đã làm được, chưa làm được và chỉ rõ trách nhiệm cá nhân. Do đó tính giáo dục, tính chiến đấu chưa cao. Phần bàn thảo và quyết nghị những nhiệm vụ công tác tháng  thường theo cách liệt kê. Đảng viên dự họp chi bộ chưa hào hứng phát biểu ý kiến. Nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo, hình thức sinh hoạt chậm đổi mới. Không ít ý kiến phát biểu một chiều, nể nang, ngại va chạm.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan, đơn vị cơ sở hiện nay, theo tôi, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của của sinh hoạt chi bộ, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đây là giải pháp quan trọng và có ý nghĩa hàng đầu trong việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ ở các đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay. Có nhận thức đúng mới có hành động đúng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn quán triệt sinh hoạt chi bộ là nguyên tắc được quy định trong Điều lệ Đảng. Mỗi đảng viên phải coi sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ để bộc lộ quan điểm, nguyện vọng về thực hiện các chế độ nề nếp trong quân đội, cũng như trong đơn vị, luôn nhận thức được chi bộ chính là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp, giám sát, kiểm tra mọi đảng viên. Có như vậy, mới làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu, những vẫn đề mà đảng viên đang cần.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt ở các cơ quan đơn vị. 

Nội dung sinh hoạt ngắn gọn, rõ ràng đi vào những vấn đề cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm. Nên có sinh hoạt chuyên đề, tập trung phân tích, lý giải và đề ra giải pháp những vấn đề nổi bật, vấn đề cấp bách do tình hình mới đưa lại cần giải quyết. Nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cấp trên giao phó trong tình hình nóng bỏng hiện nay, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Khích lệ mọi đảng viên phát biểu, có trách nhiệm tham gia góp ý theo quan điểm của mình. Trong quá trình thảo luận có thể sử dụng phương pháp đàm thoại giữa đảng viên với cán bộ, giữa đảng viên với chủ tọa… làm cho không khí buổi sinh hoạt sôi nổi, đạt chất lượng và hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức được sinh hoạt chi bộ là chấp hành Điều lệ Đảng, là trách nhiệm đảng viên.

Thứ ba, lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt là bí thư chi bộ có năng lực, tâm huyết, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bí thư chi bộ phải là người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống, biết khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tham gia góp ý của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Chú ý lắng nghe, tiếp thu những ý kiến hợp tình, hợp lý của đảng viên đối với nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị. Thực sự là người có năng lực, hiểu biết. Trong quá trình sinh hoạt, bí thư chi bộ tạo môi trường, không khí dân chủ, cởi mở để mọi đảng viên tự giác bộc bạch suy nghĩ của mình. Trong sinh hoạt phải gương mẫu tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm. Đặc biệt là bí thư chi bộ phải là người thực sự công tâm, không áp đặt, lấy ý kiến chủ quan cá nhân của bản thân vào trong sinh hoạt chi bộ. Mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị khi đã tham gia sinh hoạt đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất