Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Quảng Trị

Quảng Trị hiện có 10 huyện, thị xã, thành phố, với 141 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc, gồm 579 tổ chức cơ sở đảng, 2.283 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trường học giáo dục, rèn luyện đảng viên... Quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị quan tâm chỉ đạo xây dựng chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ, coi đây là nhiệm vụ, một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giải pháp đồng bộ

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị chỉ đạo các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc hằng năm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ quan tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các đồng chí bí thư chi bộ, chi uỷ viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với hoạt động của chi bộ, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện đối với cơ sở trong việc thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương. Nhằm giúp cho chi bộ xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở cho việc xây dựng các báo cáo, chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ khu phố, thôn, bản, chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Đối với các xã, thị trấn địa bàn vùng núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số giáp biên giới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy định về nhiệm vụ, mối quan hệ của đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản thuộc các đảng bộ xã, thị trấn khu vực biên giới; chỉ đạo Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện đề án thí điểm đưa đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản khu vực biên giới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ.

Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ hằng tháng biên soạn tài liệu cung cấp đến tận các chi bộ để phổ biến, quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt thông tin nhằm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường đi cơ sở của cấp uỷ cấp trên vừa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, vừa dự họp với các chi bộ thôn, bản, khu phố, chi bộ cơ quan để nắm tình hình từ đó tham mưu cho ban thường vụ cấp uỷ chỉ đạo phù hợp, sát đúng với thực tiễn.

Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như tổ chức trực báo trao đổi kinh nghiệm; đối thoại giữa ban tổ chức huyện uỷ với các bí thư chi bộ; phân công các đồng chí cấp uỷ viên (cấp huyện, cấp xã) phụ trách địa bàn trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng với chi bộ thôn, bản, khu phố. Tuỳ theo tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các chi bộ sắp xếp thời gian hợp lý để đảng viên của chi bộ cũng như đảng viên là cán bộ ở xã, phường, thị trấn được phân công có điều kiện tham gia sinh hoạt một cách đầy đủ.

Những kết quả

Nhờ làm tốt việc quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo nên đại đa số các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ, chế độ sinh hoạt được duy trì nền nếp, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tạo không khí cởi mở để đảng viên phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Nhiều chi bộ đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi trọng hơn công tác tư tưởng, định hướng cho đảng viên trước những vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị của đất nước, nhất là tình hình ở biển Đông hiện nay; tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua sinh hoạt chi bộ, giúp chi ủy nắm chắc hơn tình hình tư tưởng của đảng viên và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, điều hành cấp uỷ, bí thư chi bộ được nâng cao, chủ động hơn trong công việc.

Chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013 cho thấy: số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh đạt 82,7%, tăng 3,3% so với năm 2010, số đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu tăng từ 18,3% năm 2010 lên 21,2% năm 2013; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 74,3% tăng 0,6% so với năm 2010, số đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ giảm dần (giảm 0,03% so với năm 2010).

Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Quảng Trị còn những hạn chế: Một số chi bộ nội dung sinh hoạt còn thiên về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước. Các chi bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, phần lớn nội dung sinh hoạt còn nặng về công tác chuyên môn, chưa đề cập nhiều về công tác xây dựng đảng, đoàn thể; sinh hoạt chuyên đề còn ít và chưa sâu; một số đảng viên trong tự phê bình và phê bình chưa thực sự mạnh dạn, ngại tham gia góp ý kiến với cấp trên, nhất là đối với những đảng viên trẻ. Một số đồng chí là cấp uỷ viên các cấp chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt chi bộ ở địa bàn được phân công phụ trách. Ở các chi bộ có đông đảng viên là hưu trí, tuổi cao thì sinh hoạt chi bộ chưa thực sự có sự đổi mới về nội dung và hình thức. Năng lực điều hành của một số đồng chí bí thư chi bộ còn hạn chế, nhất là đối với các chi bộ có thay đổi nhân sự chức danh bí thư sau mỗi kỳ đại hội chi bộ. Việc cung cấp các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ chưa đầy đủ và thiếu kịp thời. Ngoài tài liệu sinh hoạt chi bộ được cấp phát hằng tháng thì chi bộ còn thiếu các loại báo, tạp chí như báo Nhân Dân, Tạp chí Xây dựng Đảng...

Một số kinh nghiệm

Môt là, các chi uỷ mà đứng đầu là đồng chí bí thư cần nắm vững về mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ, đồng thời quán triệt để đảng viên thấy được ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ, giúp đảng viên nêu cao ý thức, tinh thần tự giác tham gia sinh hoạt chi bộ. Mọi đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo, phải thực hiện tốt những nhiệm vụ do chi bộ phân công, chịu sự giám sát của chi bộ về ý thức chấp hành đường lối, chính sách, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và về đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng ở nơi làm việc và nơi ở.

Hai là, làm tốt công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đây là trách nhiệm chung của chi ủy, trước hết là đồng chí bí thư chi bộ. Trong nội dung sinh hoạt, ngoài những vấn đề thông tin thời sự, chỉ bàn về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề, tránh đơn điệu trong sinh hoạt. Ghi chép đầy đủ, trung thực và khách quan các ý kiến tham gia của đảng viên và kết luận của chủ trì cuộc họp; làm tốt công tác lưu trữ biên bản sinh hoạt của chi bộ. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật những thông tin, kiến thức mới cho các cấp ủy viên, trước hết là bí thư các chi bộ.

Ba là, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, qua đó phát huy được năng lực, sáng kiến, nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên, phát huy được trí tuệ của tập thể. Để phát huy dân chủ trong chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ phải có tác phong dân chủ trong điều hành cuộc họp, tạo điều kiện cho đảng viên mạnh dạn nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

Bốn là, cung cấp cho chi bộ kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh, huyện và các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ. Quan tâm hơn đối với các chi bộ ở khu vực nông thôn, vùng biên giới, hải đảo, nhất là nơi sinh hoạt ổn định, thuận lợi và nội dung thông tin phong phú.

Năm là, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên gắn với việc phân công các đồng chí cấp uỷ viên tham gia sinh hoạt với chi bộ, qua đó nắm tình hình hoạt động của các chi bộ, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ, đặc biệt là giúp các chi bộ yếu, kém nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất