Mô hình đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị

Đó là nội dung Đề tài khoa học do PGS, TS. Lê Minh Thông (ảnh) làm Chủ nhiệm vừa được Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp cơ sở chiều 24-12-2010.

Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, tổng kết, đánh giá quá trình đổi mới, cải cách bộ máy nhà nước trong lịch sử lập hiến, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức hiện hành và đề xuất các phương án mô hình tổ chức.

   Đề tài nêu: Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đang là một nhu cầu tất yếu khách quan và khẳng định những quan điểm của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân đã và đang là những cơ sở phương pháp luận đặc biệt quan trọng, định hướng trong việc đề ra các giải pháp cải cách thích hợp bộ máy nhà nước ta ở giai đoạn phát triển mới. Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam vừa phải thể hiện được các giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền của một chế độ dân chủ hiện đại, vừa phải khẳng định được bản sắc, đặc điểm của mình. Đổi mới bộ máy nhà nước nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hội nhập quốc tế của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá, vừa phải tăng cường, giữ vững bản sắc, đặc điểm chính trị, tư tưởng của bộ máy nhà nước phù hợp với con đường, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn Việt Nam. Đề tài đề xuất nhiều giải pháp quan trọng đổi mới các thiết chế nhà nước, đảm bảo tính nguyên tắc, có lộ trình và bước đi thích hợp. Thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu: Tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Thống nhất quyền lực nhà nước. Đảm bảo quyền con người. Xác định rõ mối quan hệ và tương tác lẫn nhau giữa nhà nước và xã hội. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Bộ máy nhà nước xử lý tốt hơn, hiệu quả hơn mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường và doanh nghiệp.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có nhiều phát hiện và đề xuất mới, đóng góp thiết thực cho lý luận và hoạt động thực tiễn trong cải cách, đổi mới mô hình bộ máy nhà nước và thống nhất đề nghị nghiệm thu cấp nhà nước. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất