Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Trong 2 ngày 11 - 12-9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm dự Hội nghị. 
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND và UBND trong nhiệm kỳ 2004-2011, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Thủ tướng đánh giá, nhiệm kỳ 2004 - 2011 của HĐND và UBND các cấp diễn ra trong bối cảnh nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự biến động phức tạp của kinh tế thế giới và sự tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, sự hoạt động và giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và toàn thể đồng chí, đồng bào đã phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục ổn định và phát triển. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp trực tiếp và rất quan trọng của hệ thống chính quyền địa phương, của HĐND và UBND các cấp. Hoạt động của HĐND và UBND các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức hoạt động, lề lối làm việc có nhiều đổi mới; quan hệ phối kết hợp Trung ương - địa phương, phối hợp giữa các địa phương có nhiều chuyển biến. Công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và bao quát toàn diện hơn trên các mặt hoạt động kinh tế, xã hội của từng địa phương. Tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND có nhiều cải tiến, phát huy được sự chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước ở mỗi địa phương….  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ những hạn chế, bất cập trong hoạt động của HĐND và UBND các cấp thời gian qua như: Công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương hiệu lực, hiệu quả vẫn chưa cao, chưa kịp thời bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác quy hoạch, kế hoạch, triển khai các chương trình, dự án, nhất là khâu tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế. Bộ máy tổ chức UBND các cấp bước đầu được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, song không ít nơi hiệu lực, hiệu quả vẫn còn hạn chế và cũng đã nảy sinh những vướng mắc mới cần phải tổng kết, đánh giá và có điều chỉnh phù hợp… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, trao đổi thẳng thắn, đánh giá đúng kết quả đã đạt được cũng như những mặt chưa được trong thời gian qua về hoạt động của HĐND và UBND trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh… Cần đánh giá nghiêm túc công tác kiện toàn và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn của HĐND và UBND, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay, rút ra những bài học thiết thực có thể vận dụng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của HĐND, UBND trong thời gian tới. 
Đánh giá về tình hình hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phạm Minh Tuyên cho biết: Về tình hình hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, gần 7 năm qua, HĐND cả nước đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định. HĐND các cấp đã có những đổi mới nhất định về cơ cấu tổ chức cũng như về phương thức hoạt động. Kỳ họp đã có những cải tiến cả về công tác chuẩn bị, cách thức điều hành, trình tự và thủ tục tiến hành nên chất lượng được nâng lên. Công tác giám sát có những chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra kiến nghị khả thi.... Triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khoá X của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố... Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng hoạt động của HĐND vẫn chưa đồng đều để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ ở cả ba cấp. Trong từng mặt hoạt động cụ thể, có nơi, có lúc vẫn còn thiếu và yếu. Chất lượng của đại biểu và hiệu quả hoạt động của HĐND chưa đạt được như mong muốn của cử tri…. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, HĐND các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, nhất là quyết định kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2011; củng cố quốc phòng, an ninh; tiến hành có hiệu quả các hoạt động giám sát, bảo đảm sự liên tục, kế thừa cho hoạt động của HĐND nhiệm kỳ tiếp theo. Chuẩn bị nội dung tổng kết nhiệm kỳ của HĐND các cấp; đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và kết quả đạt được trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng và các kiến nghị, giải pháp khả thi về kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động cho nhiệm kỳ sau. Tập trung chuẩn bị phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã  báo cáo tình hình hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2004 -2011 đến nay và nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ. Báo cáo chỉ rõ: Chính phủ đề nghị UBND các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế chung cả nước năm 2010 từ 6,5% trở lên, tạo đà cho việc thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ mới ở mỗi địa phương. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các định hướng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ở từng địa phương trong nhiệm kỳ mới 2011-2016 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011-2020. UBND các cấp cùng hệ thống chính trị ở địa phương chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; có kế hoạch cho công tác tổ chức chỉ đạo và phương án nhân sự đối với HĐND và UBND các cấp để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp cùng ngày vào năm 2011. UBND các cấp chủ động lên phương án, triển khai nhanh chóng theo hướng dẫn của Trung ương trong trường hợp Quốc hội quyết định không tổ chức HĐND huyện, quận, phường hoặc cho phép tiếp tục mở rộng thí điểm trên cả nước. Tập trung hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn II theo Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" ở tất cả các đơn vị cấp huyện và cấp xã; tiếp tục thực hiện chủ trương đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ; gắn công tác cải cách hành chính với việc thực hiện dân chủ cơ sở. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có phương án xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức và nguồn nhân lực cho nhiệm kỳ mới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm hành chính của cán bộ, công chức hành chính của cán bộ, công chức hành chính các cấp đi đôi với thực hiện chế độ khen thưởng và xử lý trách nhiệm nghiêm minh, kịp thời. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; giải quyết dứt điểm các khiếu nại; tố cáo của công dân; nhất là các khiếu nại còn tồn đọng kéo dài về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt các chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc trong đời sống nhân dân.

Nguồn: Báo Điện tử ĐCSVN  

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất