Phú Thọ: Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả
Sau khi sáp nhập Bệnh viên đa khoa vào Trung tâm Y tế huyện, cơ sở vật chất trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng được quy về một mối, mang lại hiệu quả sử dụng cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 01-TTr/TU để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 trong toàn tỉnh. HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã cụ thể hóa các văn bản cấp trên thành kế hoạch, hướng dẫn việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể, triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối quản lý nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm, chủ động rà soát, sắp xếp sếp lại tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

Đến nay, 100% cơ quan thuộc khối đảng, đoàn thể đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021 với 151 biên chế, đạt 10,47% so với tổng biên chế được giao năm 2015; 100% cơ quan đã xây dựng vị trí việc làm, xác định khung biên chế và cơ cấu ngạch công chức. 100% cơ quan, đơn vị khối quản lý nhà nước đã rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn bộ máy, điều chỉnh quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, bố trí lại cán bộ và tiến hành xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021 với 250 biên chế, đạt 10,3% so với biên chế được giao năm 2015 và xây dựng xong đề án vị trí việc làm của đơn vị mình.

Về cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, toàn tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn từ 74 đơn vị xuống còn 28 đơn vị (giảm 46 đơn vị). Trong đó, cấp tỉnh đã giảm 29 đơn vị sự nghiệp công lập, 6 phòng trực thuộc các sở, ngành, 35 cấp trưởng phòng, giám đốc trung tâm, hiệu trưởng và tương đương. Cụ thể, đã sáp nhập 23 trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, kỹ thuật tổng hợp, dạy nghề (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), sau khi sáp nhập đã giảm xuống còn 13 đơn vị; sáp nhập 11 bệnh viên đa khoa vào trung tâm y tế huyện, Bệnh viên Đa khoa thị xã Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, sau sáp nhập, đã gảm từ 23 đơn vị xuống còn 11 đơn vị; sáp nhập 5 chi nhánh trợ giúp pháp lý xuống còn 1 chi nhánh; giải thể 4 công đoàn ngành…

Cấp huyện, đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Thể dục - thể thao thành phố Việt Trì vào Nhà Văn hóa thành phố; giải thể 13 công đoàn ngành giáo dục. Đối với cấp xã, thực hiện xong việc bố trí công chức văn phòng UBND sang làm văn phòng đảng ủy xã; sắp xếp, kiện toàn, bố trí 2.557 bí thư, phó bí thư, chi ủy viên làm trưởng khu dân cư (đạt 92,7%); chỉ đạo khu dân cư bố trí không quá 4 cán bộ đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách; không bố trí chủ tịch hội nông dân chuyên trách tại các phường, thị trấn không còn hoặc còn ít hộ nông dân và chi hội trưởng nông dân tại các khu dân cư thuộc các phường, thị trấn…

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 419 trường hợp (415 trường hợp nghỉ trước tuổi, 4 trường hợp nghỉ thôi việc); trong đó, khối quản lý nhà nước đã thực hiện giảm 77 biên chế (đạt 3,17%). Nhìn chung, việc tinh giản biên chế và giải quyết chính sách tinh giản biên chế đã được cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng, do đó không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tinh giản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ hạn chế, đó là: Công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm chưa kiên quyết; việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện có mặt chưa kịp thời, thường xuyên, tiến độ thực hiện so với lộ trình còn chậm. Một số cơ quan, đơn vị chưa xác định được cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, người lao động, do đó chưa xác định được nhu cầu biên chế theo vị trí việc làm. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sát thực tế, gây khó khăn cho việc xét tinh giản biên chế…

Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong triển khai, tổ chức thực hiện; lấy kết quả tinh giản biên chế làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm, nhiệm kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan. Tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Chấm dứt tất cả các loại hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn không nằm trong biên chế được giao tại các cơ quan hành chính. Tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm; rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức, thực hiện sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; tiếp tục thực hiện kiêm nhiệm đối với các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất